The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

σκεῦος (skeuos, 4632)

Meanings

[a] thing, [a] vessel, equipment, furnishings, instrument, object, possessions, property, utensils, vessel, vessels, with [a] jar

Greek-English Concordance: 24 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.12:29 29 πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἁρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ τὸν ἰσχυρόν; καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσῃ. 29 For who is powerful enough to enter {RPT} the house of a strong man like Satan and plunder his {NEQ} goods ? Only someone even stronger someone who could tie him up and then plunder his {NEQ} house .
Mark.3:27 27ἀλλ᾽ οὐ δύναται οὐδεὶς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν τὰ σκεύη αὐτοῦ διαρπάσαι ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ. καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει. 27 Let me illustrate this further . Who is powerful enough to enter {RPT} the house of a strong man like Satan and plunder his {NEQ} goods ? Only someone even stronger someone who {NEQ} could tie him up and then plunder his {NEQ} house .
Mark.11:16 16καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ. 16 and he stopped everyone from using the Temple as a marketplace {RPT} .  * 
Luke.8:16 16οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ὑποκάτω κλίνης τίθησιν· ἀλλ᾽ ἐπὶ λυχνίας τίθησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ φῶς. 16 {NEQ} No one lights a lamp and then covers it with a bowl or hides it under a bed . {NEQ} A lamp is placed on a stand , where its light can be seen by all who enter the house .
Luke.17:31 31ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά· καὶ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω. 31 On that {NEQ} day a person {NEQ} out on the deck of a roof must not go down into the house {RPT} {NEQ} to pack {RPT} . {NEQ} A person out in the field must {NEQ} not return home .
John.19:29 29σκεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν, σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ ὄξους, ὑσσώπῳ περιθέντες, προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι. 29 A jar of sour wine was sitting there , so they soaked a sponge in it , put it on a hyssop branch , and held it up to his {NEQ} lips .
Acts.9:15 15εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν κύριος, Πορεύου, ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς ἐστίν μοι οὗτος τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν τε καὶ βασιλέων, υἱῶν τε Ἰσραήλ, 15 But the Lord said {NEQ} {RPT} , Go , for Saul is my chosen instrument to take my {NEQ} message to the Gentiles {RPT} and to kings , as well as to the people of Israel .
Acts.10:11 11καὶ θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον, καὶ καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιέμενον ἐπὶ τῆς γῆς· 11 {NEQ} He saw the sky open , and something like a large sheet was let down by its four corners .
Acts.10:16 16τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς· καὶ εὐθὺς ἀνελήμφθη τὸ σκεῦος εἰς τὸν οὐρανόν. 16 {NEQ} The same vision was repeated three times . Then the sheet was suddenly pulled up to {NEQ} heaven .
Acts.11:5 5Ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ, προσευχόμενος, καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα· καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. καὶ ἦλθεν ἄχρι ἐμοῦ. 5   I was in the town of Joppa , he said , and while I was praying , {NEQ} I went into a trance and saw a vision . {RPT} Something like a large sheet was let down by its four corners from the sky . And it came right down to me .
Acts.27:17 17ἣν ἄραντες βοηθείαις ἐχρῶντο ὑποζωννύντες τὸ πλοῖον· φοβούμενοί τε μὴ εἰς τὴν Σύρτιν ἐκπέσωσιν, χαλάσαντες τὸ σκεῦος οὕτως ἐφέροντο. 17 Then the sailors bound ropes around the hull of the ship to strengthen it . {NEQ} They were afraid of being driven across to the sandbars of Syrtis off the African coast , so they lowered the sea anchor to slow the ship and were driven before the wind .
Rom.9:21 21 οὐκ ἔχει ἐξουσίαν κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ, ἐκ τοῦ αὐτοῦ φυράματος, ποιῆσαι μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος δὲ εἰς ἀτιμίαν; 21 When a potter makes jars out of clay , doesn’t he have a right to use the same {NEQ} lump of clay to make one jar for decoration and another to throw garbage into ?
Rom.9:22 22εἰ δέ, θέλων θεὸς ἐνδείξασθαι τὴν ὀργὴν καὶ γνωρίσαι τὸ δυνατὸν αὐτοῦ, ἤνεγκεν ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ σκεύη ὀργῆς, κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν. 22 In the same way , even though {NEQ} God has the right to show his anger and his {RPT} {NEQ} power , he is very patient with those on whom his anger falls , who are destined for destruction .
Rom.9:23 23ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη ἐλέους, προητοίμασεν εἰς δόξαν· 23 He does this to make the riches of his {NEQ} glory shine even brighter on those to whom he shows mercy , who were prepared in advance for glory .
2Cor.4:7 7ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν· ἵνα ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως τοῦ θεοῦ, καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν· 7 We now have this light shining in our hearts , but we ourselves are like fragile clay jars containing this {NEQ} great treasure .  *  This makes it clear that our great power is from {NEQ} God , {NEQ} not from ourselves .
1Thes.4:4 4εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι ἐν ἁγιασμῷ καὶ τιμῇ— 4 Then each of you will control his own {NEQ} body  *  and live in holiness and honor
2Tim.2:20 20ἐν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐκ ἔστιν μόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, ἀλλὰ καὶ ξύλινα καὶ ὀστράκινα· καὶ μὲν εἰς τιμήν, δὲ εἰς ἀτιμίαν. 20 In a wealthy {NEQ} home some utensils are made of gold and silver , and some are made of wood and clay . {NEQ} The expensive utensils are used for special occasions , and the cheap ones are for everyday use .
2Tim.2:21 21ἐὰν οὖν τις ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων, ἔσται σκεῦος εἰς τιμὴν ἡγιασμένον· εὔχρηστον τῷ δεσπότῃ, εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον. 21 If you keep yourself pure {RPT} , you will be a special utensil for honorable use . Your life will be clean , and you will be ready for the Master to use you for every good work .
Heb.9:21 21καὶ τὴν σκηνὴν δὲ καὶ πάντα τὰ σκεύη τῆς λειτουργίας τῷ αἵματι ὁμοίως, ἐράντισεν. 21 And in the same way , {NEQ} he sprinkled {NEQ} blood on the Tabernacle and on everything used for {NEQ} worship .
1Pet.3:7 7οἱ ἄνδρες, ὁμοίως, συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει— τῷ γυναικείῳ, ἀπονέμοντες τιμὴν ὡς καὶ συνκληρονόμοις χάριτος ζωῆς· εἰς τὸ μὴ ἐγκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς ὑμῶν. 7 In the same way , you husbands must give honor to your wives . Treat your wife with understanding as you live together . {NEQ} She may be weaker than you are , but she is your equal partner in God’s gift of new life . Treat her as you should so your {NEQ} prayers will not be hindered .
Rev.2:27 27καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ συντρίβεται. 27 {NEQ} They will rule the nations with an iron rod and smash them like {RPT} clay {RPT} pots .  * 
Rev.18:12 12γόμον χρυσοῦ, καὶ ἀργύρου, καὶ λίθου τιμίου, καὶ μαργαριτῶν, καὶ βυσσίνου, καὶ πορφύρας, καὶ σιρικοῦ, καὶ κοκκίνου, καὶ πᾶν ξύλον θύϊνον, καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον, καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου, καὶ χαλκοῦ, καὶ σιδήρου, καὶ μαρμάρου· 12 She bought great quantities of gold , {NEQ} silver , {RPT} jewels , and pearls ; {RPT} fine linen , {RPT} purple , {RPT} silk , and scarlet cloth ; {RPT} things made of fragrant thyine wood , {RPT} {RPT} ivory goods , and {RPT} objects made of expensive wood ; and bronze , {RPT} iron , and marble .