The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

σκηνή (skene, 4633)

Meanings

[the] tent, tabernacle, tent, tents

Greek-English Concordance: 20 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.17:4 4ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος εἶπεν τῷ Ἰησοῦ, Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι. εἰ θέλεις, ποιήσω ὧδε τρεῖς σκηνάς— σοί μίαν, καὶ Μωυσεῖ μίαν, καὶ Ἠλείᾳ μίαν. 4 {NEQ} {NEQ} Peter exclaimed {NEQ} {RPT} , Lord , it’s wonderful for us to be here ! If you want , I’ll make {RPT} three shelters as memorials * one for you , {NEQ} one for Moses , and one for Elijah .
Mark.9:5 5καὶ ἀποκριθεὶς Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ, Ῥαββεί, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι. καὶ ποιήσωμεν τρεῖς σκηνάς— σοὶ μίαν, καὶ Μωυσεῖ μίαν, καὶ Ἠλείᾳ μίαν. 5 {NEQ} {NEQ} Peter exclaimed {NEQ} {RPT} , Rabbi , it’s wonderful for us to be here ! {NEQ} Let’s make three shelters as memorials * one for you , {NEQ} one for Moses , and one for Elijah .
Luke.9:33 33καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ᾽ αὐτοῦ, εἶπεν Πέτρος πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Ἐπιστάτα, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι. καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς— μίαν σοί, καὶ μίαν Μωυσεῖ, καὶ μίαν Ἠλείᾳ, μὴ εἰδὼς λέγει. 33 As Moses and Elijah were starting to leave {RPT} , {NEQ} Peter {NEQ} {NEQ} {RPT} , not even knowing what he was saying , blurted out , Master , it’s wonderful for us to be here ! {NEQ} Let’s make three shelters as memorials * one for you , {NEQ} one for Moses , and one for Elijah .
Luke.16:9 9καὶ ἐγὼ ὑμῖν λέγω· ἑαυτοῖς ποιήσατε φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας. ἵνα, ὅταν ἐκλίπῃ, δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς. 9 {NEQ} {RPT} Here’s the lesson : Use your worldly resources to benefit others and make friends . Then , when your earthly possessions are gone , they will welcome you to an eternal home . * 
Acts.7:43 43καὶ ἀνελάβετε— τὴν σκηνὴν τοῦ Μολόχ, καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ ὑμῶν Ῥαιφάν, τοὺς τύπους οὓς ἐποιήσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς. καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Βαβυλῶνος. 43 No , you carried your pagan gods the shrine of {NEQ} Molech , {NEQ} the star of your {NEQ} god Rephan , and the images {RPT} you made to worship them . So I will send you into exile as far away as Babylon . * 
Acts.7:44 44 σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου ἦν τοῖς πατράσιν ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ· καθὼς διετάξατο λαλῶν τῷ Μωυσῇ ποιῆσαι αὐτὴν κατὰ τὸν τύπον ὃν ἑωράκει· 44 Our {NEQ} ancestors carried the Tabernacle * with them through the wilderness . {RPT} {RPT} It was constructed according to the plan {RPT} God had shown to {NEQ} Moses .
Acts.15:16 16Μετὰ ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοικοδομήσω τὴν σκηνὴν Δαυεὶδ τὴν πεπτωκυῖαν· καὶ τὰ κατεστραμμένα αὐτῆς ἀνοικοδομήσω καὶ ἀνορθώσω αὐτήν, 16 Afterward I will return and restore the {RPT} fallen house * of David . {NEQ} I will rebuild its ruins and restore it ,
Heb.8:2 2τῶν ἁγίων λειτουργὸς καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, ἣν ἔπηξεν κύριος οὐκ ἄνθρωπος. 2 There he ministers in the heavenly {NEQ} Tabernacle , * the true {RPT} place of worship that was built by the Lord and not by human hands .
Heb.8:5 5οἵτινες ὑποδείγματι, καὶ σκιᾷ λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων· καθὼς κεχρημάτισται, Μωυσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν· ̔Όρα γάρ φησίν, ποιήσεις πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει· 5 They serve in a system of worship that is only a copy , {NEQ} a shadow of the real one in heaven . For when Moses was getting ready to build the Tabernacle , {NEQ} God gave him {NEQ} this warning : Be sure that you make everything according to the pattern {RPT} I have shown you here on the mountain . * 
Heb.9:2 2σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη· πρώτη ἐν τε λυχνία, καὶ τράπεζα, καὶ πρόθεσις τῶν ἄρτων· ἥτις λέγεται ἅγια· 2 {NEQ} There were two rooms in that Tabernacle . * In the first room were a {NEQ} lampstand , {NEQ} a table , and {RPT} sacred loaves of {NEQ} bread on the table . This room was called the Holy Place .
Heb.9:3 3μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα, σκηνὴ λεγομένη ἅγια ἁγίων, 3 Then there was a curtain , and behind the curtain was the second room * {NEQ} called the Most Holy Place .
Heb.9:6 6τούτων δὲ οὕτως κατεσκευασμένων, εἰς μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες· 6 {NEQ} When {NEQ} these things were all in place , the priests regularly {RPT} {NEQ} entered the first room * as they performed their religious duties .
Heb.9:8 8τοῦτο δηλοῦντος τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου μήπω πεφανερῶσθαι τὴν τῶν ἁγίων ὁδὸν ἔτι τῆς πρώτης σκηνῆς ἐχούσης στάσιν· 8 By these regulations the {RPT} Holy Spirit revealed that the entrance to the Most Holy Place was not freely open as long as the Tabernacle * and the system it represented were still in use .
Heb.9:11 11Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν γενομένων ἀγαθῶν· διὰ τῆς μείζονος, καὶ τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου τοῦτ᾽ ἔστιν οὐ ταύτης τῆς κτίσεως· 11 So Christ has now become the High Priest over all the good things that have come . * He has entered that greater , {NEQ} more perfect Tabernacle in heaven , which was not made by human hands and is not part of this {NEQ} created world .
Heb.9:21 21καὶ τὴν σκηνὴν δὲ καὶ πάντα τὰ σκεύη τῆς λειτουργίας τῷ αἵματι ὁμοίως, ἐράντισεν. 21 And in the same way , {NEQ} he sprinkled {NEQ} blood on the Tabernacle and on everything used for {NEQ} worship .
Heb.11:9 9πίστει παρῴκησεν εἰς γῆν τῆς ἐπαγγελίας— ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας· μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ, τῶν συνκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς· 9 And even when he reached the land God {NEQ} promised him , he lived there by faith for he was like a foreigner , living in tents . And so did Isaac and Jacob , who inherited the {RPT} {RPT} same promise .
Heb.13:10 10ἔχομεν θυσιαστήριον ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες. 10 We have an altar from which the priests in the Tabernacle * have no right to eat .
Rev.13:6 6καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίας πρὸς τὸν θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ— τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας. 6 And he spoke {NEQ} terrible words {RPT} of blasphemy against {NEQ} God , slandering his {NEQ} name and his {NEQ} dwelling that is , those who dwell in {NEQ} heaven . * 
Rev.15:5 5καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον καὶ ἠνοίγη ναός, τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, ἐν τῷ οὐρανῷ· 5 {NEQ} Then I looked and saw that the Temple in {NEQ} heaven , {NEQ} God’s {NEQ} Tabernacle , was thrown wide open .
Rev.21:3 3καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ θρόνου, λεγούσης, Ἰδοὺ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων· καὶ σκηνώσει μετ᾽ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται· καὶ αὐτὸς θεὸς μετ᾽ αὐτῶν ἔσται· 3 {NEQ} I heard a loud shout from the throne , saying , Look , {NEQ} God’s {NEQ} home is now among his people ! {NEQ} He will live with them , and they will be his people . {NEQ} {NEQ} God himself will be with them . *