The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

σπουδή (spoude, 4710)

Meanings

diligence, eagerness, eagerness (eager), haste, in zeal, zeal

Greek-English Concordance: 12 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Mark.6:25 25καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα ᾐτήσατο λέγουσα, Θέλω ἵνα ἐξαυτῆς δῷς μοι, ἐπὶ πίνακι, τὴν κεφαλὴν Ἰωάνου τοῦ Βαπτιστοῦ. 25 So the girl hurried back to the king and told him , I want the head of John the Baptist , right now , on a tray !
Luke.1:39 39ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς, εἰς πόλιν Ἰούδα 39 {NEQ} A few days later {RPT} {RPT} Mary hurried to the hill country of Judea , to the town
Rom.12:8 8εἴτε παρακαλῶν, ἐν τῇ παρακλήσει· μεταδιδούς, ἐν ἁπλότητι· προϊστάμενος, ἐν σπουδῇ· ἐλεῶν, ἐν ἱλαρότητι. 8 If your gift is to encourage others , be encouraging . If {NEQ} it is giving , give generously . If God has given you leadership ability , take the responsibility seriously . And if you have a gift for showing kindness to others , do it gladly .
Rom.12:11 11τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες τῷ κυρίῳ δουλεύοντες· 11 Never be lazy , {NEQ} but work hard and serve the Lord enthusiastically .  * 
2Cor.7:11 11ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ κατὰ θεὸν λυπηθῆναι πόσην κατειργάσατο ὑμῖν· σπουδήν, ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλὰ ἐκδίκησιν. ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι τῷ πράγματι. 11 Just see what this godly sorrow produced in you ! Such earnestness , such concern to clear yourselves , such indignation , such alarm , such longing to see me , such zeal , and such a readiness to punish wrong . You showed that you have done everything necessary to make {NEQ} things right .
2Cor.7:12 12ἄρα εἰ καί, ἔγραψα ὑμῖν οὐχ ἕνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος οὐδὲ ἕνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος· ἀλλ᾽ ἕνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 12 My purpose , then , was not to write about {RPT} who did the wrong or {RPT} who was wronged . I wrote to you so that in the sight of {NEQ} God {NEQ} you could see for yourselves how {NEQ} loyal you {RPT} are to us .
2Cor.8:7 7ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε— πίστει, καὶ λόγῳ, καὶ γνώσει, καὶ πάσῃ σπουδῇ, καὶ τῇ ἐξ ἡμῶν ἐν ὑμῖν ἀγάπῃ— ἵνα καὶ ἐν ταύτῃ τῇ χάριτι περισσεύητε. 7 Since you excel in so many ways in your faith , your {NEQ} gifted speakers , your {NEQ} knowledge , your {NEQ} enthusiasm , and your {NEQ} love from us  *  I want you to excel also in this {NEQ} gracious act of giving .
2Cor.8:8 8οὐ κατ᾽ ἐπιταγὴν λέγω· ἀλλὰ διὰ τῆς ἑτέρων σπουδῆς καὶ τὸ τῆς ὑμετέρας ἀγάπης γνήσιον δοκιμάζων. 8 I am not commanding you to do this . But I am testing how genuine {NEQ} your love {NEQ} is by comparing it with the eagerness of the other churches .
2Cor.8:16 16χάρις δὲ τῷ θεῷ· τῷ διδόντι τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν ἐν τῇ καρδίᾳ Τίτου· 16 But thank {NEQ} God ! He has given Titus the same enthusiasm for you that I have .
Heb.6:11 11ἐπιθυμοῦμεν δὲ ἕκαστον ὑμῶν τὴν αὐτὴν ἐνδείκνυσθαι σπουδήν, πρὸς τὴν πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος, ἄχρι τέλους· 11 {NEQ} Our great desire is that you will keep on loving others as long as life lasts , in order to {NEQ} make certain that what you hope for will come true .
2Pet.1:5 5καὶ αὐτὸ τοῦτο δέ, σπουδὴν πᾶσαν παρεισενέγκαντες ἐπιχορηγήσατε ἐν τῇ πίστει ὑμῶν τὴν ἀρετήν· ἐν δὲ τῇ ἀρετῇ, τὴν γνῶσιν· 5 {NEQ} In view of all this , make every effort to respond to God’s promises . Supplement your {NEQ} faith with a generous provision of {NEQ} moral excellence , and {RPT} {NEQ} moral excellence with {NEQ} knowledge ,
Jude.1:3 3ἀγαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς κοινῆς ἡμῶν σωτηρίας. ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν, παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει. 3 Dear friends , I had been eagerly planning to write to you about the salvation we all share . But now I find that I must write about something else {RPT} , urging you to defend the faith that God has entrusted once for all time to his holy people .