The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

συνέρχω (synercho, 4905A)

Meanings

accompanied, assembled, came together, comes, having accompanied, having assembled, having come together, having come with, having gone with, they had assembled, to accompany, to be assembled, traveled, traveled together, went with

Greek-English Concordance: 19 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:18 18τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ γένεσις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρίας, τῷ Ἰωσήφ. πρὶν συνελθεῖν αὐτούς, εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου. 18 {NEQ} {NEQ} This is how Jesus the Messiah was {NEQ} born . His {NEQ} mother , Mary , was engaged to be married to {NEQ} Joseph . But before the marriage took place , while she was still a virgin , she became pregnant through the power of the Holy Spirit .
Luke.23:55 55κατακολουθήσασαι δὲ αἱ γυναῖκες, αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι ἐκ τῆς Γαλιλαίας αὐτῷ, ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ. 55 As his body was taken away , the women from {NEQ} Galilee followed {RPT} and saw the tomb {NEQ} where his {NEQ} body was placed .
John.11:33 33Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας, ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν. 33 {NEQ} When Jesus saw her weeping and saw the other people wailing with her , a deep anger welled up {NEQ} within him ,  *  and he was deeply troubled .
Acts.1:6 6οἱ μὲν οὖν συνελθόντες, ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ; 6 So {NEQ} when the apostles were with Jesus , they kept asking him , Lord , has the {NEQ} time come for you to free {NEQ} Israel and restore our {NEQ} kingdom ?
Acts.1:21 21δεῖ οὖν τῶν συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ χρόνῳ εἰσῆλθεν καὶ ἐξῆλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς κύριος Ἰησοῦς— 21 So now we must choose a replacement for Judas from among the men who were with us the entire time {RPT} we were traveling with the Lord Jesus
Acts.2:6 6γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης, συνῆλθε τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη ὅτι ἤκουσεν εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν. 6 When they heard the loud {NEQ} noise , everyone came running , and they were bewildered to hear their {NEQ} own languages being spoken by the believers .
Acts.9:39 39ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς· ὃν παραγενόμενον, ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον. καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετ᾽ αὐτῶν οὖσα Δορκάς. 39 So Peter returned with them ; {RPT} and as soon as he arrived , they took him to the upstairs room . {NEQ} The room was filled with {RPT} {NEQ} widows who were weeping and showing him the coats and other clothes {NEQ} Dorcas {RPT} had made for them .
Acts.10:23 23εἰσκαλεσάμενος οὖν αὐτοὺς ἐξένισεν. τῇ δὲ ἐπαύριον ἀναστὰς ἐξῆλθεν σὺν αὐτοῖς, καί τινες τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ Ἰόππης συνῆλθαν αὐτῷ. 23 So Peter invited the men to stay for the night . {NEQ} The next day he went with them , {NEQ} accompanied by {RPT} some of the {RPT} brothers from Joppa .
Acts.10:27 27καὶ συνομιλῶν αὐτῷ εἰσῆλθεν καὶ εὑρίσκει συνεληλυθότας πολλούς. 27 So they talked together and went inside , where many others were assembled .
Acts.10:45 45καὶ ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοὶ οἳ συνῆλθαν τῷ Πέτρῳ ὅτι καί, ἐπὶ τὰ ἔθνη δωρεὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου ἐκκέχυται· 45 {NEQ} The Jewish believers  *  who came with {NEQ} Peter were amazed that the gift of the {RPT} Holy Spirit had been poured out on the Gentiles , too .
Acts.11:12 12εἶπεν δὲ τὸ πνεῦμά μοι συνελθεῖν αὐτοῖς μηδὲν διακρίναντα. ἦλθον δὲ σὺν ἐμοὶ καὶ οἱ ἓξ ἀδελφοὶ οὗτοι, καὶ εἰσήλθομεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀνδρός. 12 {NEQ} The Holy Spirit told me to go with them and not to worry that they were Gentiles . These six {NEQ} brothers here {NEQ} accompanied me , and we soon entered {RPT} the home of the man who had sent for us .
Acts.15:38 38Παῦλος δὲ ἠξίου, τὸν ἀποστάντα ἀπ᾽ αὐτῶν ἀπὸ Παμφυλίας καὶ μὴ συνελθόντα αὐτοῖς εἰς τὸ ἔργον μὴ συμπαραλαμβάνειν τοῦτον. 38 But Paul disagreed strongly , since {NEQ} John Mark had deserted {RPT} them in Pamphylia and had not continued with them in their work .
Acts.16:13 13τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς πύλης παρὰ ποταμόν, οὗ ἐνομίζομεν προσευχὴν εἶναι, καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις γυναιξίν. 13 {NEQ} On the Sabbath we went a little way outside the city to a riverbank , where we thought people would be meeting for prayer , and we sat down to speak with some women who had gathered there .
Acts.19:32 32ἄλλοι μὲν οὖν ἄλλο τι, ἔκραζον, ἦν γὰρ ἐκκλησία συνκεχυμένη· καί, οἱ πλείους οὐκ ᾔδεισαν τίνος ἕνεκα συνεληλύθεισαν. 32 Inside , the people were all shouting , some one thing and some another . {NEQ} Everything was in confusion . In fact , most of them didn’t even know why they were there .
Acts.21:16 16συνῆλθον δὲ καὶ τῶν μαθητῶν ἀπὸ Καισαρείας σὺν ἡμῖν, ἄγοντες παρ᾽ ξενισθῶμεν Μνάσωνί τινι, Κυπρίῳ ἀρχαίῳ μαθητῇ. 16 {NEQ} {NEQ} Some believers from Caesarea accompanied {RPT} us , and they took us to the home of Mnason {RPT} , a man originally from Cyprus and one of the early believers .
Acts.22:30 30τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς τὸ τί κατηγορεῖται ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων ἔλυσεν αὐτὸν καὶ ἐκέλευσεν συνελθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ πᾶν τὸ συνέδριον. καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς. 30 {NEQ} The next day {NEQ} the commander ordered the leading priests into session with the Jewish high council .  *  He wanted to find out what {RPT} the trouble was all about , so he released {RPT} {NEQ} Paul to have him stand before them .
Acts.25:17 17συνελθόντων οὖν αὐτῶν ἐνθάδε, ἀναβολὴν μηδεμίαν ποιησάμενος· τῇ ἑξῆς καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκέλευσα ἀχθῆναι τὸν ἄνδρα· 17 {NEQ} When his accusers came here for the trial , I didn’t delay . I called the case the very next day and ordered Paul brought in .
Acts.28:17 17ἐγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς, συνκαλέσασθαι αὐτὸν τοὺς ὄντας τῶν Ἰουδαίων πρώτους. συνελθόντων δὲ αὐτῶν ἔλεγεν πρὸς αὐτούς, Ἐγώ, ἄνδρες ἀδελφοί, οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τῷ λαῷ τοῖς ἔθεσι τοῖς πατρῴοις, δέσμιος ἐξ Ἱεροσολύμων παρεδόθην εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ῥωμαίων· 17 Three days after Paul’s arrival , he called together the local {NEQ} Jewish leaders . {RPT} {NEQ} {RPT} He said to them , Brothers , I was arrested in Jerusalem and handed over to the Roman government , even though I had done nothing against our people or the customs of our ancestors .
1Cor.14:23 23ἐάν, οὖν, συνέλθῃ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ πάντες λαλῶσιν γλώσσαις, εἰσέλθωσιν δὲ ἰδιῶται ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε; 23 Even so , if unbelievers or people who don’t understand these things come into {NEQ} your church meeting and hear everyone speaking in an unknown language , {NEQ} they will think {NEQ} you are crazy .