The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

συνείδησις (syneidesis, 4893)

Meanings

[a] conscience, [a] consciousness, [because of] conscience, [the] conscience, conscience, consciences, consciousness

Greek-English Concordance: 30 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Acts.23:1 1ἀτενίσας δὲ Παῦλος τῷ συνεδρίῳ, εἶπεν· ̓Άνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαι τῷ θεῷ ἄχρι ταύτης τῆς ἡμέρας. 23:1 {NEQ} Gazing intently at the high council , * {NEQ} Paul began : Brothers , I have always lived before {NEQ} God with a clear conscience !
Acts.24:16 16ἐν τούτῳ, καὶ αὐτὸς ἀσκῶ ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν πρὸς τὸν θεὸν καὶ τοὺς ἀνθρώπους διὰ παντός. 16 Because of this , {NEQ} I always try to maintain a clear conscience before {NEQ} God and {NEQ} all people .
Rom.2:15 15οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων καὶ ἀπολογουμένων, 15 They demonstrate that {NEQ} {NEQ} God’s law is written in their {NEQ} hearts , for their own {NEQ} conscience {RPT} and {NEQ} thoughts either accuse them or tell them they are doing right .
Rom.9:1 1ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι· συμμαρτυρούσης μοι τῆς συνειδήσεώς μου ἐν πνεύματι ἁγίῳ· 9:1 With Christ as my witness , I speak with utter truthfulness . My {NEQ} conscience and {NEQ} the Holy Spirit confirm it .
Rom.13:5 5διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι, οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργήν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν. 5 So you must submit to them , not only to avoid {NEQ} punishment , but also to keep a clear conscience .
1Cor.8:7 7ἀλλ᾽ οὐκ ἐν πᾶσιν γνῶσις· τινὲς δὲ τῇ συνηθείᾳ, ἕως ἄρτι τοῦ εἰδώλου, ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν, καὶ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα μολύνεται. 7 However , not all believers know this . Some {NEQ} are {NEQ} accustomed to thinking of {NEQ} idols as being real , so when they eat food that has been offered to idols , they think of it as the worship of real gods , and their weak {NEQ} consciences are violated .
1Cor.8:10 10ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σέ— τὸν ἔχοντα γνῶσιν— ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; 10 For if others see you with your superior knowledge eating in the temple of an idol , won’t they be encouraged to violate their {NEQ} conscience by eating {NEQ} food that has been offered to an idol ?
1Cor.8:12 12οὕτως δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν, εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε. 12 And when you sin against other believers * {NEQ} by encouraging them to do something they believe is wrong , you are sinning against Christ .
1Cor.10:25 25πᾶν τὸ ἐν μακέλλῳ πωλούμενον ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν· 25 So you may eat any meat that is sold in the marketplace without raising questions of {NEQ} conscience .
1Cor.10:27 27εἴ τις καλεῖ ὑμᾶς τῶν ἀπίστων, καὶ θέλετε πορεύεσθαι· πᾶν τὸ παρατιθέμενον ὑμῖν ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν. 27 If someone who {NEQ} isn’t a believer asks you home for dinner , {NEQ} accept the invitation if you want to . Eat whatever is offered to you without raising questions of {NEQ} conscience .
1Cor.10:28 28(ἐὰν δέ τις ὑμῖν εἴπῃ, Τοῦτο ἱερόθυτόν ἐστιν. μὴ ἐσθίετε, δι᾽ ἐκεῖνον τὸν μηνύσαντα καὶ τὴν συνείδησιν. 28 ( But suppose someone tells you , This meat was offered to an idol . Don’t eat it , out of consideration for {NEQ} the conscience of the one who told you .
1Cor.10:29 29συνείδησιν δὲ λέγω οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ, ἀλλὰ τὴν τοῦ ἑτέρου.) ἱνατί γὰρ ἐλευθερία μου κρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως; 29 {NEQ} It might not be a matter of conscience for you , but it is for {NEQ} the other person . ) For why should my {NEQ} freedom be limited by what someone else thinks ?
2Cor.1:12 12 γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστὶν τὸ μαρτύριον τῆς συνειδήσεως ἡμῶν ὅτι ἐν ἁγιότητι καὶ εἰλικρινείᾳ τοῦ θεοῦ· καὶ οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ, ἀλλ᾽ ἐν χάριτι θεοῦ· ἀνεστράφημεν ἐν τῷ κόσμῳ, περισσοτέρως δὲ πρὸς ὑμᾶς. 12 We {NEQ} {RPT} can say with {NEQ} confidence and a clear conscience that we have lived with a {NEQ} God-given holiness * and sincerity in all our dealings . We have depended on God’s grace , {NEQ} not on our own human wisdom . That is how we have conducted ourselves before the world , and especially toward you .
2Cor.4:2 2ἀλλὰ ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης· μὴ περιπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ μηδὲ δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ· ἀλλὰ τῇ φανερώσει τῆς ἀληθείας, συνιστάνοντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων, ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 2   {RPT} We reject all shameful deeds and underhanded methods . We don’t try to trick anyone or distort the word {NEQ} of God . {RPT} We tell the truth before {NEQ} God , and all who are honest know this .
2Cor.5:11 11εἰδότες οὖν τὸν φόβον τοῦ κυρίου, ἀνθρώπους πείθομεν· θεῷ δὲ πεφανερώμεθα, ἐλπίζω δέ, καί, ἐν ταῖς συνειδήσεσιν ὑμῶν πεφανερῶσθαι. 11 Because we understand our fearful responsibility to the Lord , we work hard to persuade others . {NEQ} {NEQ} God knows we are sincere , and I hope you know this , too .
1Tim.1:5 5τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας, καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς, καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου· 5 {NEQ} The purpose of my instruction is that all believers would be filled with love that comes from a pure heart , {NEQ} a clear conscience , and genuine faith .
1Tim.1:19 19ἔχων πίστιν, καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν· ἥν τινες ἀπωσάμενοι, περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν· 19 Cling to your faith in Christ , and keep your conscience clear . For some people have deliberately violated their consciences ; as a result , their faith has been shipwrecked .
1Tim.3:9 9ἔχοντας τὸ μυστήριον τῆς πίστεως, ἐν καθαρᾷ συνειδήσει. 9 They must be committed to the mystery of the faith now revealed and must live with a clear conscience .
1Tim.4:2 2ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων, κεκαυστηριασμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν· 2 These people are hypocrites and liars , and their consciences are dead . * 
2Tim.1:3 3χάριν ἔχω τῷ θεῷ— λατρεύω, ἀπὸ προγόνων, ἐν καθαρᾷ συνειδήσει· ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ μνείαν ἐν ταῖς δεήσεσίν μου νυκτὸς καὶ ἡμέρας· 3 Timothy , I thank {NEQ} God for you the God I serve with a clear conscience , just as my ancestors did . Night and day {NEQ} I constantly remember you in my {NEQ} prayers .
Titus.1:15 15πάντα καθαρὰ τοῖς καθαροῖς· τοῖς δὲ μεμιαμμένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ μεμίανται αὐτῶν καὶ νοῦς καὶ συνείδησις. 15 Everything is pure to those whose hearts are pure . But nothing is pure to those who are corrupt and unbelieving , because {NEQ} their {NEQ} minds and {NEQ} consciences are corrupted .
Heb.9:9 9ἥτις παραβολὴ εἰς τὸν καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα· καθ᾽ ἣν δῶρά τε καὶ θυσίαι προσφέρονται μὴ δυνάμεναι κατὰ συνείδησιν τελειῶσαι τὸν λατρεύοντα· 9 This is an illustration pointing to the present {RPT} time . For {RPT} the gifts {NEQ} and sacrifices that the priests offer are not able to cleanse {NEQ} the consciences of the people who bring them .
Heb.9:14 14πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίου, ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ἡμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν θεῷ ζῶντι. 14 Just think how much more the blood of {NEQ} Christ will purify our {NEQ} consciences from sinful deeds * so that we can worship the living God . For by the power of the eternal Spirit , Christ offered himself to {NEQ} God as a perfect sacrifice for our sins .
Heb.10:2 2ἐπεί, οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι, διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας, ἅπαξ κεκαθαρισμένους; 2 If they could have provided perfect cleansing , {NEQ} the sacrifices would have stopped , for the worshipers would have been purified once for all time , and their feelings of guilt would have disappeared .
Heb.10:22 22προσερχώμεθα, μετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν πληροφορίᾳ πίστεως· ῥεραντισμένοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς, καὶ λελουσμένοι τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷ· 22 let us go right into the presence of God with sincere hearts fully trusting {NEQ} him . For our guilty consciences have been sprinkled with Christ’s blood to make us clean , and our bodies have been washed with pure water .
Heb.13:18 18προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν, πειθόμεθα γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν ἐν πᾶσιν καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι. 18 Pray for us , for our conscience is clear and we want to live honorably in everything we do .
1Pet.2:19 19τοῦτο γὰρ χάρις εἰ διὰ συνείδησιν θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας πάσχων ἀδίκως. 19 For {RPT} God is pleased with you when you do what you know is right and patiently endure unfair treatment .
1Pet.3:16 16ἀλλὰ μετὰ πραΰτητος καὶ φόβου· συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν· ἵνα ἐν καταλαλεῖσθε, καταισχυνθῶσιν οἱ ἐπηρεάζοντες ὑμῶν τὴν ἀγαθὴν ἐν Χριστῷ ἀναστροφήν. 16 But do this in a gentle and respectful way . * Keep your conscience clear . Then if people speak against you , they will be ashamed when they see what a good life you live because you belong to Christ .
1Pet.3:21 21 καὶ ὑμᾶς ἀντίτυπον νῦν σῴζει βάπτισμα, οὐ σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπου, ἀλλὰ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτημα εἰς θεόν· δι᾽ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ· 21 And that water is a picture of baptism , which now saves you , not by removing dirt from your body , but as a response to God from * a clean conscience . It is effective because of the resurrection of Jesus Christ .