The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

σωτήρ (soter, 4990)

Meanings

[a] Savior, [as] Savior, [the] Savior, Savior

Greek-English Concordance: 24 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Luke.1:47 47καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου. 47 {NEQ} How my {NEQ} spirit rejoices in {NEQ} God my {NEQ} Savior !
Luke.2:11 11ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ— ὅς ἐστιν Χριστός, κύριος— ἐν πόλει Δαυείδ. 11 The Savior yes , the Messiah , the Lord {NEQ} has been born {RPT} today in Bethlehem , the city of David !
John.4:42 42τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι, Οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν, αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν. καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς σωτὴρ τοῦ κόσμου. 42 Then they said to the woman , Now we believe , not just because of {NEQ} what you told us , but because we have heard him ourselves . Now we know that he is indeed the Savior of the world .
Acts.5:31 31τοῦτον θεὸς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα ὕψωσεν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ· τοῦ δοῦναι μετάνοιαν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 31 Then {NEQ} God put him in the place of honor {NEQ} at his right hand as Prince and Savior . {NEQ} He did this so the people of {NEQ} Israel would repent of their sins and be forgiven .
Acts.13:23 23τούτου θεὸς ἀπὸ τοῦ σπέρματος, κατ᾽ ἐπαγγελίαν ἤγαγεν τῷ Ἰσραὴλ σωτῆρα, Ἰησοῦν· 23 And it is one of King David’s {NEQ} descendants , Jesus , who is {NEQ} God’s promised Savior of {NEQ} Israel !
Eph.5:23 23ὅτι ἀνήρ ἐστιν κεφαλὴ τῆς γυναικὸς ὡς καὶ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας· αὐτὸς σωτὴρ τοῦ σώματος. 23 For a husband is the head of his wife as {NEQ} Christ is the head of the church . He is the Savior of his body , the church .
Phil.3:20 20ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα, κύριον Ἰησοῦν Χριστόν· 20 But we are {NEQ} citizens of heaven , where the Lord Jesus Christ lives . And we are eagerly waiting for him to return as our Savior .
1Tim.1:1 1Παῦλος, ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ, κατ᾽ ἐπιταγὴν θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ, τῆς ἐλπίδος ἡμῶν· 1:1 This letter is from Paul , an apostle of Christ Jesus , appointed by the command of God our Savior and Christ Jesus , who gives us hope .
1Tim.2:3 3τοῦτο καλὸν καὶ ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ, 3 This is good and pleases God our {NEQ} Savior ,
1Tim.4:10 10εἰς τοῦτο γὰρ κοπιῶμεν καὶ ἀγωνιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων μάλιστα πιστῶν. 10 {NEQ} This is why we work hard and continue to struggle ,  *  for our hope is in the living God , who is the Savior of all people and particularly of all believers .
2Tim.1:10 10φανερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν, Χριστοῦ Ἰησοῦ· καταργήσαντος μὲν τὸν θάνατον φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου· 10 And now he has made all of this plain to us by the appearing of Christ Jesus , our {NEQ} Savior . He {NEQ} broke the power of {NEQ} death and illuminated the way to life and immortality through the Good News .
Titus.1:3 3ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν λόγον αὐτοῦ, ἐν κηρύγματι. ἐπιστεύθην ἐγὼ κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ. 3 And now at just the right time he has revealed this {NEQ} message , which we announce to everyone . It is by the command of God our {NEQ} Savior that I have been entrusted with this work for him .
Titus.1:4 4Τίτῳ, γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίστιν. χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. 4 I am writing to Titus , my true son in the faith that we share . May God the Father and Christ Jesus our {NEQ} Savior give you grace and peace .
Titus.2:10 10μὴ νοσφιζομένους, ἀλλὰ πᾶσαν πίστιν ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν· ἵνα τὴν διδασκαλίαν τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ κοσμῶσιν ἐν πᾶσιν. 10 or steal , but must show themselves to be entirely trustworthy and good . Then they will make the {RPT} teaching about God our {NEQ} Savior attractive in every way .
Titus.2:13 13προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ· 13 while we look forward with {NEQ} hope to that wonderful day {NEQ} when the glory of our {NEQ} great God and Savior , Jesus Christ , will be revealed .
Titus.3:4 4ὅτε δέ— χρηστότης καὶ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ, 4 But When God our {NEQ} Savior revealed his {NEQ} kindness and {NEQ} love ,
Titus.3:6 6οὗ ἐξέχεεν ἐφ᾽ ἡμᾶς πλουσίως διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. 6 He generously poured out the Spirit upon us through Jesus Christ our {NEQ} Savior .
2Pet.1:1 1Συμεὼν Πέτρος, δοῦλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ· τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν· ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος, Ἰησοῦ Χριστοῦ· 1:1 This letter is from Simon  *  Peter , a slave and apostle of Jesus Christ . I am writing to you who share the same precious faith we have . This faith was given to you because of the justice and fairness  *  of Jesus Christ , our {NEQ} God and Savior .
2Pet.1:11 11οὕτως γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν εἴσοδος εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. 11 Then God will give you a grand entrance into the eternal Kingdom of our {NEQ} Lord and Savior Jesus Christ .
2Pet.2:20 20εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται, γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων. 20 And when people escape from the wickedness of the world by knowing our {NEQ} Lord and Savior Jesus Christ {RPT} and then get tangled up and enslaved by sin again , they are worse off than {NEQ} before .
2Pet.3:2 2μνησθῆναι τῶν προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ὑμῶν ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος. 2   I want you to remember what the holy prophets said long ago and what our Lord and Savior commanded through your {NEQ} apostles .
2Pet.3:18 18αὐξάνετε δέ, ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. αὐτῷ δόξα, καὶ νῦν καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος· ἀμήν. 18 Rather , you must grow in the grace and knowledge of our {NEQ} Lord and Savior Jesus Christ . All glory to him , both now and forever ! Amen .
1Jn.4:14 14καί, ἡμεῖς τεθεάμεθα καὶ μαρτυροῦμεν ὅτι πατὴρ ἀπέσταλκεν τὸν υἱὸν σωτῆρα τοῦ κόσμου. 14 Furthermore , we have seen with our own eyes and now testify that the Father sent his Son to be the Savior of the world .
Jude.1:25 25μόνῳ θεῷ, σωτῆρι ἡμῶν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν· δόξα, μεγαλωσύνη, κράτος, καὶ ἐξουσία πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος, καὶ νῦν, καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. 25 All glory to him who alone is God , our Savior through Jesus Christ our {NEQ} Lord . All glory , majesty , power , and authority are his before all {NEQ} time , and in the present , and beyond all {NEQ} time ! Amen .