The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

σωτηρία (soteria, 4991)

Meanings

[a] salvation, [my] deliverance, [the] salvation, deliverance, of salvation, salvation

Greek-English Concordance: 46 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Mark.16:8 8καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου, εἶχεν γὰρ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν ἐφοβοῦντο γάρ. Πάντα δὲ τὰ παρηγγελμένα τοῖς περὶ τὸν Πέτρον συντόμως ἐξήγγειλαν. Μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ ἄχρι δύσεως ἐξαπέστειλεν δι᾽ αὐτῶν τὸ ἱερὸν καὶ ἄφθαρτον κήρυγμα τῆς αἰωνίου σωτηρίας. ἀμήν. 8 {NEQ} {NEQ} The women fled from the tomb , {NEQ} {RPT} trembling and bewildered , and they said nothing to anyone because they were too frightened . * Then they briefly reported all {NEQ} this to {NEQ} Peter and his companions . {NEQ} Afterward {NEQ} {NEQ} Jesus himself sent them out from east to west with the sacred and unfailing message of {NEQ} salvation that gives eternal life . Amen .
Luke.1:69 69καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν οἴκῳ Δαυεὶδ παιδὸς αὐτοῦ, 69 {NEQ} He has sent us a mighty Savior * from the royal line of his servant David ,
Luke.1:71 71σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς. 71 Now we will be saved from our enemies and from all who hate us .
Luke.1:77 77τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 77 You will tell his {NEQ} people how to {NEQ} find salvation through forgiveness of their sins .
Luke.19:9 9εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν Ἰησοῦς ὅτι, Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν. 9 {NEQ} {NEQ} Jesus responded {RPT} , Salvation has come to this {NEQ} home today , for this man has shown himself to be a true son of Abraham .
John.4:22 22ὑμεῖς προσκυνεῖτε οὐκ οἴδατε, ἡμεῖς προσκυνοῦμεν οἴδαμεν, ὅτι σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν. 22 You Samaritans know very little about the one you worship , while we {RPT} Jews know all about him , for {NEQ} salvation comes through the Jews .
Acts.4:12 12καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ σωτηρία· οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς. 12 {NEQ} There is {NEQ} salvation in no one else ! {NEQ} God has {NEQ} given no other name under {NEQ} heaven by which we must be saved .
Acts.7:25 25ἐνόμιζεν δὲ συνιέναι τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι θεὸς διὰ χειρὸς αὐτοῦ δίδωσιν σωτηρίαν αὐτοῖς, οἱ δὲ οὐ συνῆκαν. 25 {NEQ} Moses assumed his fellow Israelites would realize that {NEQ} God had sent {RPT} him to rescue them , but they didn’t .
Acts.13:26 26ἄνδρες ἀδελφοί— υἱοὶ γένους Ἀβραάμ, καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν θεόν— ἡμῖν λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης ἐξαπεστάλη. 26 Brothers you sons of Abraham , and also you {NEQ} God-fearing Gentiles this {NEQ} message of {NEQ} salvation has been sent to us !
Acts.13:47 47οὕτω γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν κύριος, Τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν, τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 47 For the Lord gave us this command when he said , I have made you a light to the Gentiles , to bring salvation to {RPT} the farthest corners of the earth . * 
Acts.16:17 17αὕτη κατακολουθοῦσα τῷ Παύλῳ καὶ ἡμῖν ἔκραζεν λέγουσα, Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ὑμῖν ὁδὸν σωτηρίας. 17 She followed {NEQ} Paul and the rest of us , shouting , These {NEQ} men are servants of the Most High {RPT} God , and they have come to tell you how to be saved .
Acts.27:34 34διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς μεταλαβεῖν τροφῆς τοῦτο γὰρ πρὸς τῆς ὑμετέρας σωτηρίας ὑπάρχει· οὐδενὸς γὰρ ὑμῶν θρὶξ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἀπολεῖται. 34 {NEQ} Please eat something now for {NEQ} your own good . For not a hair of your {NEQ} heads will perish .
Rom.1:16 16οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον· δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστίν, εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι— Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ ̔Έλληνι. 16 For I am not ashamed of this Good News about Christ . {NEQ} It is the power of God at work , saving everyone who believes the Jew first and also the Gentile . * 
Rom.10:1 1ἀδελφοί, μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ δέησις πρὸς τὸν θεὸν ὑπὲρ αὐτῶν εἰς σωτηρίαν. 10:1 Dear brothers and sisters , * {NEQ} the longing of {NEQ} my heart and my prayer to {NEQ} God is for the people of Israel to be saved .
Rom.10:10 10καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν. 10 For it is by believing in your heart that you are made right with God , and it is by confessing with your mouth that you are saved .
Rom.11:11 11λέγω οὖν, μὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσιν; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ τῷ αὐτῶν παραπτώματι, σωτηρία τοῖς ἔθνεσιν· εἰς τὸ παραζηλῶσαι αὐτούς. 11 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Did God’s people stumble and {NEQ} fall beyond recovery ? Of course not ! {NEQ} They were disobedient , so God made {NEQ} salvation available to the Gentiles . But he wanted his own people to become jealous and claim it for themselves .
Rom.13:11 11καὶ τοῦτο, εἰδότες τὸν καιρόν· ὅτι ὥρα ἤδη ὑμᾶς. ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι, νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν σωτηρία ὅτε ἐπιστεύσαμεν. 11 This is all the more urgent , for you know how late it is ; {NEQ} time is running out {RPT} . Wake up , for our {NEQ} salvation is nearer now than when we first believed .
2Cor.1:6 6εἴτε δὲ θλιβόμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν, παρακλήσεως καὶ σωτηρίας· εἴτε παρακαλούμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως, τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν παθημάτων ὧν καὶ ἡμεῖς πάσχομεν. 6 Even when we are weighed down with troubles , it is for your {NEQ} comfort and salvation ! For when we ourselves are comforted , we will certainly comfort you . Then you {NEQ} can patiently endure the same things {RPT} {NEQ} we suffer .
2Cor.6:2 2λέγει γάρ, Καιρῷ δεκτῷ, ἐπήκουσά σου. καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας, ἐβοήθησά σοι. ἰδού, νῦν Καιρὸς εὐπρόσδεκτος· ἰδοὺ νῦν Ἡμέρα σωτηρίας· 2 For God says , At just the right time , I heard you . {NEQ} On the day of salvation , I helped you . * Indeed , the right time is now . {RPT} Today is the day of salvation .
2Cor.7:10 10 γὰρ κατὰ θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον ἐργάζεται. δὲ τοῦ κόσμου λύπη, θάνατον κατεργάζεται. 10 For the kind of sorrow God wants us to experience leads us away from sin and results in salvation . There’s no regret for that kind of sorrow . But {NEQ} worldly {NEQ} sorrow , which lacks repentance , results in spiritual death .
Eph.1:13 13ἐν καὶ ὑμεῖς ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν· ἐν καὶ πιστεύσαντες, ἐσφραγίσθητε τῷ πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ· 13 {RPT} {RPT} And now you Gentiles have also heard the truth , the Good News that God saves you . And when you believed in Christ , he identified you as his own * by giving you the {RPT} Holy Spirit , whom he {NEQ} promised long ago .
Phil.1:19 19οἶδα γάρ, ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν, διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ· 19 For I know that as you {NEQ} pray for me and the Spirit of Jesus Christ {NEQ} helps me , this will lead to my deliverance .
Phil.1:28 28καὶ μὴ πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων· ἥτις ἐστὶν αὐτοῖς ἔνδειξις ἀπωλείας, ὑμῶν δὲ σωτηρίας, καὶ τοῦτο ἀπὸ θεοῦ· 28 {NEQ} Don’t be intimidated in any way by your enemies . This will be a sign to them that they are going to be destroyed , but that you are going to be saved , even {RPT} by God himself .
Phil.2:12 12ὥστε ἀγαπητοί μου, καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε μὴ ὡς ἐν τῇ παρουσίᾳ μου μόνον· ἀλλὰ νῦν, πολλῷ μᾶλλον ἐν τῇ ἀπουσίᾳ μου· μετὰ φόβου καὶ τρόμου, τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε· 12 {NEQ} Dear friends {RPT} , {NEQ} you always followed my instructions {NEQ} when I was with {NEQ} you . And now that I am away , it is even more important . Work hard to show the results of your {NEQ} salvation , obeying God with deep reverence and fear .
1Thes.5:8 8ἡμεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες νήφωμεν, ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεως καὶ ἀγάπης, καὶ περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας· 8 But let us who live in the light be clearheaded , protected by the armor of faith and love , and wearing as our helmet the confidence of our salvation .
1Thes.5:9 9ὅτι οὐκ ἔθετο ἡμᾶς θεὸς εἰς ὀργήν, ἀλλὰ εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· 9 For {NEQ} God chose {NEQ} to save us through our {NEQ} Lord Jesus Christ , not to pour out his anger on us .
2Thes.2:13 13ἡμεῖς δέ, ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί, ἠγαπημένοι ὑπὸ κυρίου· ὅτι εἵλατο ὑμᾶς θεὸς ἀπαρχὴν εἰς σωτηρίαν— ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος καὶ πίστει ἀληθείας· 13 As for us , we can’t help but thank {NEQ} God for you , dear brothers and sisters loved by the Lord . We are always thankful that {NEQ} God chose you to be among the first * to experience salvation a salvation that came through the Spirit who makes you holy and through your belief in the truth .
2Tim.2:10 10διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου. 10 So I am willing to endure anything if it {RPT} will bring salvation and eternal {NEQ} {NEQ} glory in Christ Jesus to {NEQ} those God has chosen .
2Tim.3:15 15καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 15 {NEQ} {NEQ} You have been taught the holy Scriptures from childhood , and they have given you the wisdom to receive the salvation that comes by trusting {NEQ} in Christ Jesus .
Heb.1:14 14οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικά— πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν; 14 Therefore , angels are only servants spirits sent to care for people who will inherit salvation .
Heb.2:3 3πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ κυρίου ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη; 3 So what makes us think we can escape if we ignore this great salvation that was first announced by the Lord Jesus himself and then delivered to us by those who heard him speak ?
Heb.2:10 10ἔπρεπεν γὰρ αὐτῷ— δι᾽ ὃν τὰ πάντα καὶ δι᾽ οὗ τὰ πάντα— πολλοὺς υἱοὺς εἰς δόξαν ἀγαγόντα· τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας αὐτῶν, διὰ παθημάτων τελειῶσαι. 10 God , for whom and through whom everything {RPT} {RPT} was made , chose to bring many children into glory . And it was only right that he should make Jesus , through his suffering , a perfect leader , fit to bring them into their {NEQ} salvation .
Heb.5:9 9καί, τελειωθείς, ἐγένετο πᾶσιν τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου· 9 In this way , God qualified him as a perfect High Priest , and he became the source of eternal salvation for all those who obey him .
Heb.6:9 9πεπείσμεθα δὲ περὶ ὑμῶν, ἀγαπητοί, τὰ κρείσσονα, καὶ ἐχόμενα σωτηρίας· εἰ καὶ οὕτως λαλοῦμεν. 9 Dear friends , even though we are talking this way , we really don’t believe it applies to you . {NEQ} We are confident that you are meant for better things , {NEQ} things that come with salvation .
Heb.9:28 28οὕτως καὶ Χριστὸς ἅπαξ προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας· ἐκ δευτέρου χωρὶς ἁμαρτίας, ὀφθήσεται τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις εἰς σωτηρίαν. 28 so also {NEQ} Christ was offered once for all time as a sacrifice to take away the sins of many people . He will come again , not to deal with our sins , but to bring salvation to all who are eagerly waiting for him .
Heb.11:7 7πίστει χρηματισθεὶς Νῶε περὶ τῶν μηδέπω βλεπομένων, εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασεν κιβωτὸν εἰς σωτηρίαν τοῦ οἴκου αὐτοῦ· δι᾽ ἧς κατέκρινεν τὸν κόσμον, καὶ τῆς κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος. 7 It was by faith that Noah built a large boat to save his {NEQ} family from the flood . He obeyed God , who warned him about things that had never happened before . By his faith Noah condemned the rest of the world , and he received the righteousness that comes by {NEQ} faith .
1Pet.1:5 5τοὺς ἐν δυνάμει θεοῦ φρουρουμένους, διὰ πίστεως, εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ. 5 And through your faith , God is protecting you by his power until you receive this salvation , which is ready to be revealed on the last day for all to see .
1Pet.1:9 9κομιζόμενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως ὑμῶν σωτηρίαν ψυχῶν. 9 The reward for {NEQ} trusting him will be the salvation of your souls .
1Pet.1:10 10περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηραύνησαν προφῆται οἱ περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος προφητεύσαντες· 10 This salvation was something even the prophets wanted to know more about when they prophesied about this gracious salvation prepared for you .
1Pet.2:2 2ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη, τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε εἰς σωτηρίαν· 2 Like newborn babies , you must crave pure {NEQ} spiritual milk so that {RPT} {RPT} you will grow into a full experience of salvation . Cry out for this nourishment ,
2Pet.3:15 15καὶ τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν σωτηρίαν ἡγεῖσθε· καθὼς καὶ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν— 15 And remember , our {NEQ} Lord’s {NEQ} patience gives people time to be saved . This is what our {NEQ} beloved brother Paul also wrote to you with the wisdom God gave him
Jude.1:3 3ἀγαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς κοινῆς ἡμῶν σωτηρίας. ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν, παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει. 3 Dear friends , I had been eagerly planning to write to you about the salvation we all share . But now I find that I must write about something else {RPT} , urging you to defend the faith that God has entrusted once for all time to his holy people .
Rev.7:10 10καὶ κράζουσι φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες, σωτηρία τῷ θεῷ ἡμῶν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ ἀρνίῳ. 10 And they were shouting with a great roar , {NEQ} Salvation comes from our {NEQ} God who sits on the throne and from the Lamb !
Rev.12:10 10καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν, ̓Άρτι ἐγένετο— σωτηρία καὶ δύναμις καὶ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἡμῶν, καὶ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ· ὅτι ἐβλήθη κατήγωρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν— κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός. 10 Then I heard a loud voice shouting across the heavens , It has come at last {RPT} salvation and {RPT} power and the Kingdom of our {NEQ} God , and the authority of his {NEQ} Christ . * For the accuser of our {NEQ} brothers and sisters * has been thrown down to earth the one who accuses them before our {NEQ} God day and night .
Rev.19:1 1μετὰ ταῦτα, ἤκουσα ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ λεγόντων, Ἁλληλουϊά· σωτηρία καὶ δόξα καὶ δύναμις τοῦ θεοῦ ἡμῶν· 19:1 After this , I heard what sounded like a vast crowd in {NEQ} heaven shouting , Praise the LORD ! * {NEQ} Salvation and {RPT} glory and {RPT} power belong to our {NEQ} God .