The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

τέκνον (teknon, 5043)

Meanings

[a] child, [are] children, [his] child, [his] children, [their] children, child, child (son), children, to children

Greek-English Concordance: 98 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.2:18 18Φωνὴ ἐν Ῥαμὰ ἠκούσθη— κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς. Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν. 18        A cry was heard in Ramah weeping and great mourning . Rachel weeps for her {NEQ} children , {NEQ} refusing to be comforted , for they are dead . * 
Matt.3:9 9καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ. λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι δύναται θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. 9 {NEQ} Don’t just say to each other , We’re safe , for we are descendants of {NEQ} Abraham . That means nothing , for I tell you , {NEQ} {NEQ} God can create children of {NEQ} Abraham from these very {NEQ} stones .
Matt.7:11 11εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον πατὴρ ὑμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. 11 So if you sinful people know how to give good gifts to your {NEQ} children , how much more will your {RPT} {NEQ} heavenly {RPT} Father give good gifts to those who ask him .
Matt.9:2 2καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον. καὶ ἰδὼν Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν, εἶπεν τῷ παραλυτικῷ, Θάρσει, τέκνον· ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι. 2 {NEQ} {NEQ} Some people brought to him a paralyzed man on a mat . {NEQ} Seeing their {NEQ} faith , {NEQ} Jesus said to the paralyzed man , Be encouraged , my child ! Your {NEQ} sins are forgiven .
Matt.10:21 21παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον, καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς. 21 {NEQ} A brother will betray his brother to death , {NEQ} a father will betray his own child , and children will rebel against {RPT} their parents and cause them to be killed .
Matt.15:26 26 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. 26 {NEQ} Jesus responded , It isn’t right to take {NEQ} food from the children and throw it to the dogs .
Matt.18:25 25μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι, ἐκέλευσεν αὐτὸν κύριος πραθῆναι— καὶ τὴν γυναῖκα, καὶ τὰ τέκνα, καὶ πάντα ὅσα ἔχει— καὶ ἀποδοθῆναι. 25 {NEQ} He couldn’t pay , so his {NEQ} master ordered that he be sold along with his {NEQ} wife , {RPT} his {NEQ} children , and everything he owned {NEQ} to pay the debt .
Matt.19:29 29καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἀδελφοὺς ἀδελφὰς πατέρα μητέρα τέκνα ἀγρούς, ἕνεκεν τοῦ ἐμοῦ ὀνόματος, ἑκατονταπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. 29 And everyone who has given up houses or brothers or sisters or father or mother or children or property , for my {NEQ} sake , will receive a hundred times as much in return and will inherit eternal life .
Matt.21:28 28τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος εἶχεν τέκνα δύο προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν, Τέκνον, ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνι. 28 But what do you think about this ? A man with two sons told the older boy , Son , go out and work in the vineyard today .
Matt.22:24 24λέγοντες, Διδάσκαλε, Μωυσῆς εἶπεν, Ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 24 Teacher , Moses said , If a man dies without children , his {NEQ} brother should marry the widow {RPT} and have a child who will carry on the brother’s {RPT} name . * 
Matt.23:37 37Ἰερουσαλήμ, Ἰερουσαλήμ, ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν. ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει τὰ νοσσία αὐτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. 37 O Jerusalem , Jerusalem , the city that kills the prophets and stones God’s messengers {RPT} ! How often I have wanted to gather your {NEQ} children together as a hen protects her {NEQ} chicks beneath her wings , but you wouldn’t let me .
Matt.27:25 25καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς λαὸς εἶπεν, Τὸ αἷμα αὐτοῦ— ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν. 25 And all the people yelled back , We will take responsibility for his {NEQ} death we {RPT} and our {NEQ} children ! * 
Mark.2:5 5καὶ ἰδὼν Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν, λέγει τῷ παραλυτικῷ, Τέκνον, ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι. 5 {NEQ} Seeing their {NEQ} faith , {NEQ} Jesus said to the paralyzed man , My child , your {NEQ} sins are forgiven .
Mark.7:27 27καὶ ἔλεγεν αὐτῇ, ̓Άφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα. οὐ γάρ ἐστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν. 27 {NEQ} Jesus told her , First I should feed the children my own family , the Jews . * {NEQ} It isn’t right to take {NEQ} food from the children and throw it to the dogs .
Mark.10:24 24οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ. δὲ Ἰησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς, Τέκνα, πῶς δύσκολόν ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. 24 {NEQ} This {RPT} amazed them . But {NEQ} Jesus said again {RPT} , Dear children , it is very hard * to enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} God .
Mark.10:29 29ἔφη Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐδεὶς ἔστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἀδελφοὺς ἀδελφὰς μητέρα πατέρα τέκνα ἀγρούς, ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου, 29   Yes , {NEQ} Jesus replied , and I assure you that everyone {NEQ} who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or property , for my sake and for the Good News ,
Mark.10:30 30ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας, καὶ ἀδελφούς, καὶ ἀδελφάς, καὶ μητέρας, καὶ τέκνα, καὶ ἀγρούς— μετὰ διωγμῶν. καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 30 {NEQ} {NEQ} will receive now in return a hundred times as many houses , {NEQ} brothers , {NEQ} sisters , {NEQ} mothers , {NEQ} children , and property along with persecution . And in the world {RPT} to come that person will have eternal life .
Mark.12:19 19Διδάσκαλε, Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ὅτι ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ, καὶ καταλίπῃ γυναῖκα καὶ μὴ ἀφῇ τέκνον, ἵνα λάβῃ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 19 Teacher , Moses gave us a law that if a man dies , {NEQ} leaving a wife {NEQ} without children , his {NEQ} brother should marry the widow and have a child who will carry on the brother’s name {RPT} . * 
Mark.13:12 12καὶ παραδώσει ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον, καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς. 12 {NEQ} A brother will betray his brother to death , {NEQ} a father will betray his own child , and children will rebel against their parents and cause them to be killed .
Luke.1:7 7καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον καθότι ἦν Ἐλεισάβετ στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν. 7 They had {NEQ} no children because {NEQ} Elizabeth was unable to conceive , and they were both very old {RPT} .
Luke.1:17 17καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου· ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα, καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων· ἑτοιμάσαι κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον. 17 {NEQ} He will be a man {RPT} {RPT} with the spirit and power of Elijah . He will prepare the people for the coming of the Lord . He will turn the hearts of the fathers to {RPT} their children , * and he will cause those who are rebellious to accept the wisdom of the godly .
Luke.2:48 48καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν μήτηρ αὐτοῦ, Τέκνον· τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι, ζητοῦμέν σε. 48 {NEQ} {NEQ} {RPT} His parents didn’t know what to think . Son , {NEQ} his {NEQ} mother said to him , why have you done this to us ? {NEQ} Your {NEQ} father and I have been frantic , searching for you everywhere .
Luke.3:8 8ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας. καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι, δύναται θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. 8 {NEQ} Prove by the way you live that {NEQ} you have repented of your sins and turned to God . {NEQ} Don’t just say to each other , We’re safe , for we are descendants of {NEQ} Abraham . That means nothing , for I tell you {NEQ} , {NEQ} God can create children {NEQ} of Abraham from these very {NEQ} stones .
Luke.7:35 35καὶ ἐδικαιώθη σοφία ἀπὸ πάντων τῶν τέκνων αὐτῆς. 35 But {NEQ} wisdom is shown to be right by the lives of those who follow it . * 
Luke.11:13 13εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον πατὴρ ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. 13 So if you sinful people know how to give good gifts to your {NEQ} children , how much more will your {RPT} heavenly {RPT} Father give the Holy Spirit to those who ask him .
Luke.13:34 34Ἰερουσαλήμ, Ἰερουσαλήμ, ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν. ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. 34 O Jerusalem , Jerusalem , the city that kills the prophets and stones God’s messengers {RPT} ! How often I have wanted to gather your {NEQ} children together as a hen protects {NEQ} her chicks beneath her wings , but you wouldn’t let me .
Luke.14:26 26Εἴ τις ἔρχεται πρός με καὶ οὐ μισεῖ— τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα, καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς— ἔτι τε καὶ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ· οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. 26 If you want to be my disciple , you must hate everyone else by comparison your {NEQ} father and {NEQ} mother , {NEQ} {NEQ} wife and {NEQ} children , {NEQ} {NEQ} brothers and {NEQ} sisters yes , even your own {NEQ} life . Otherwise , you cannot be my disciple .
Luke.15:31 31 δὲ εἶπεν αὐτῷ, Τέκνον, σὺ πάντοτε μετ᾽ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν· 31 {NEQ} His father said to him , Look , dear son , you have always stayed by me , and everything I have is yours .
Luke.16:25 25εἶπεν δὲ Ἀβραάμ, Τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι. 25 But Abraham said to him , Son , remember that during your {NEQ} lifetime you had everything you wanted , and Lazarus {NEQ} had nothing . So now he is here being comforted , and you are in anguish .
Luke.18:29 29 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἔστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν γυναῖκα ἀδελφοὺς γονεῖς τέκνα, εἵνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, 29 {NEQ} Yes , Jesus replied {RPT} , and I assure you that {NEQ} everyone who has given up house or wife or brothers or parents or children , for the sake of the Kingdom of {NEQ} God ,
Luke.19:44 44καὶ ἐδαφιοῦσίν σε, καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί. καὶ οὐκ ἀφήσουσιν λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου. 44 {NEQ} They will crush you into the ground , and your {NEQ} children with you . {NEQ} Your enemies will not leave a single stone in place , because you did not accept your opportunity for salvation .
Luke.20:31 31καὶ τρίτος ἔλαβεν αὐτήν, ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἑπτὰ οὐ κατέλιπον τέκνα καὶ ἀπέθανον. 31 Then the third brother married her . {NEQ} {NEQ} This continued with all seven of them , {NEQ} who died without children .
Luke.23:28 28στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς Ἰησοῦς εἶπεν, Θυγατέρες Ἰερουσαλήμ, μὴ κλαίετε ἐπ᾽ ἐμέ, πλὴν ἐφ᾽ ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν. 28 But Jesus turned and said to them , Daughters of Jerusalem , don’t weep for me , but weep for yourselves and for your {NEQ} children .
John.1:12 12ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ· 12 But to all {NEQ} who believed him {RPT} and accepted him , he gave {RPT} the right to become children of God .
John.8:39 39ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ, πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστιν. λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς, Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε ἄν. 39 Our {NEQ} father is Abraham ! they declared {RPT} . No , {NEQ} Jesus replied {RPT} , for if you were really the children of {NEQ} Abraham , you would follow {NEQ} his example . * 
John.11:52 52καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν. 52 And not only for that nation , but to bring together and unite all the children of {NEQ} God {NEQ} scattered around the world .
Acts.2:39 39ὑμῖν γάρ ἐστιν ἐπαγγελία, καὶ τοῖς τέκνοις ὑμῶν, καὶ πᾶσι τοῖς εἰς μακράν— ὅσους ἂν προσκαλέσηται κύριος θεὸς ἡμῶν. 39 {NEQ} This promise is to you , and to your {NEQ} children , and to those far away * all who have been called by the Lord our {NEQ} God .
Acts.7:5 5καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ, οὐδὲ βῆμα ποδός. καί, ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῷ εἰς κατάσχεσιν αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτόν— οὐκ ὄντος αὐτῷ τέκνου. 5 But God gave him no inheritance here , not even one square foot of land . God did promise , however , that eventually the whole land would belong to Abraham and his {NEQ} descendants {RPT} even though he had no children yet .
Acts.13:33 33ὅτι ταύτην θεὸς ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις ἡμῶν ἀναστήσας Ἰησοῦν. ὡς καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ γέγραπται τῷ δευτέρῳ· Υἱός μου εἶ σύ. ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε. 33 {NEQ} and {NEQ} God has now fulfilled it for us , their descendants , by raising Jesus . This is what the second {RPT} psalm says about Jesus : You are my Son . Today I have become your Father . * 
Acts.21:5 5ὅτε δὲ ἐγένετο ἐξαρτίσαι ἡμᾶς τὰς ἡμέρας, ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα προπεμπόντων ἡμᾶς πάντων, σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις ἕως ἔξω τῆς πόλεως. καὶ θέντες τὰ γόνατα ἐπὶ τὸν αἰγιαλόν, προσευξάμενοι, 5 When we returned to the ship at {RPT} the end of the week , the entire congregation , including women and children , left the city and came down to the shore with us . {NEQ} There we knelt , prayed ,
Acts.21:21 21κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωυσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντας Ἰουδαίους λέγων· μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα μηδὲ τοῖς ἔθεσιν περιπατεῖν. 21 But the Jewish believers here in Jerusalem have been told that you {RPT} are teaching all the Jews who live among the Gentiles to turn their backs on {RPT} the laws of Moses . They’ve heard that you teach them not to circumcise their children or follow other Jewish customs .
Rom.8:16 16αὐτὸ τὸ πνεῦμα συμμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν ὅτι ἐσμὲν τέκνα θεοῦ. 16 For his {NEQ} Spirit joins with our {NEQ} spirit to affirm that we are God’s children .
Rom.8:17 17εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμοι· κληρονόμοι μὲν θεοῦ συνκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ· εἴπερ συμπάσχομεν, ἵνα καὶ συνδοξασθῶμεν. 17 And since we are his children , {NEQ} we are his heirs . In fact , {NEQ} together with Christ we are heirs of God’s glory . But if we are to share his glory , we must also share his suffering .
Rom.8:21 21ὅτι καὶ αὐτὴ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ θεοῦ. 21 {NEQ} {NEQ} {RPT} the creation looks forward to the day when it will join {NEQ} God’s {NEQ} children in glorious {NEQ} freedom from {RPT} death and {RPT} decay .
Rom.9:7 7οὐδ᾽ ὅτι εἰσὶν σπέρμα Ἀβραάμ πάντες τέκνα· ἀλλ᾽ Ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα. 7 {NEQ} Being descendants of Abraham doesn’t make them truly Abraham’s children . For the Scriptures say , Isaac is the son through whom your descendants will be counted , * though Abraham had other children , too .
Rom.9:8 8τοῦτ᾽ ἔστιν οὐ τὰ τέκνα τῆς σαρκὸς ταῦτα τέκνα τοῦ θεοῦ· ἀλλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς σπέρμα. 8 This means that Abraham’s physical descendants are not necessarily {RPT} children of {NEQ} God . Only the children of the promise are considered to be Abraham’s children .
1Cor.4:14 14οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ᾽ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶν· 14 I am not writing these things to shame you , but to warn you as my beloved children .
1Cor.4:17 17διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον, ὅς ἐστίν μου τέκνον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν κυρίῳ· ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει τὰς ὁδούς μου τὰς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω. 17 That’s why I have sent Timothy {RPT} , {RPT} {NEQ} my beloved and faithful child in the Lord . He will remind you of how I follow {RPT} Christ Jesus , just as I teach in all the churches wherever I go .
1Cor.7:14 14ἡγίασται γὰρ ἀνὴρ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται γυνὴ ἄπιστος ἐν τῷ ἀδελφῷ· ἐπεὶ ἄρα, τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν. 14 For the Christian wife brings holiness to her marriage , and the Christian husband * brings holiness to his marriage . Otherwise , your {NEQ} children would not be holy , but now they are holy .
2Cor.6:13 13τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν ὡς τέκνοις λέγω· πλατύνθητε καὶ ὑμεῖς. 13 {NEQ} I am asking you to respond as if you were my own children . {NEQ} Open your hearts to us !
2Cor.12:14 14ἰδοὺ τρίτον τοῦτο ἑτοίμως ἔχω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐ καταναρκήσω. οὐ γὰρ ζητῶ τὰ ὑμῶν— ἀλλὰ ὑμᾶς. οὐ γάρ, ὀφείλει τὰ τέκνα τοῖς γονεῦσιν θησαυρίζειν· ἀλλά, οἱ γονεῖς τοῖς τέκνοις. 14 Now {NEQ} I am coming to you for the third time , and I will not be a burden to you . {NEQ} I don’t want what you have I want {NEQ} you . After all , {NEQ} children don’t provide for their parents . Rather , {NEQ} parents provide for their children .
Gal.4:25 25τὸ δὲ ̔Άγαρ Σινὰ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ Ἀραβίᾳ συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν Ἰερουσαλήμ, δουλεύει γὰρ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς. 25 And now Jerusalem is {NEQ} just like Mount Sinai in {NEQ} Arabia , * because she and her {NEQ} children live in slavery to the law .
Gal.4:27 27γέγραπται γάρ, Εὐφράνθητι, στεῖρα, οὐ τίκτουσα· ῥῆξον καὶ βόησον, οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα. 27 As Isaiah said , Rejoice , O childless woman , you who have never given birth ! Break into a joyful shout , you who have never been in labor ! For the desolate woman now has more {NEQ} children than the woman who lives with her husband ! * 
Gal.4:28 28ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, κατὰ Ἰσαάκ, ἐπαγγελίας τέκνα ἐστέ. 28 And you , dear brothers and sisters , are children of the promise , just like Isaac .
Gal.4:31 31διό, ἀδελφοί, οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα, ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας. 31 So , dear brothers and sisters , we are not children of the slave woman ; {NEQ} we are children of the free woman .
Eph.2:3 3ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς πάντες ἀνεστράφημέν ποτε, ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς σαρκὸς ἡμῶν ποιοῦντες τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν διανοιῶν· καὶ ἤμεθα τέκνα φύσει ὀργῆς, ὡς καὶ οἱ λοιποί· 3 {NEQ} {RPT} All of us used to live that way , following the passionate desires and {NEQ} inclinations of {NEQ} our {NEQ} sinful nature . {NEQ} By our very nature we were subject to God’s anger , just like everyone else .
Eph.5:1 1γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ θεοῦ, ὡς τέκνα ἀγαπητά· 5:1 Imitate {NEQ} God , therefore , in everything you do , because you are his dear children .
Eph.5:8 8ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν κυρίῳ· ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε· 8 For once you were full of darkness , but now you have light from the Lord . So live as people of light !
Eph.6:1 1τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν κυρίῳ, τοῦτο γάρ ἐστιν δίκαιον. 6:1 {NEQ} Children , obey your {NEQ} parents because you belong to the Lord , * for this is the right thing to do .
Eph.6:4 4καὶ οἱ πατέρες, μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν· ἀλλά, ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ κυρίου. 4 {NEQ} {NEQ} Fathers , do not provoke your {NEQ} children to anger by the way you treat them . Rather , bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord .
Phil.2:15 15ἵνα γένησθε ἄμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι· τέκνα θεοῦ ἄμωμα, μέσον γενεᾶς σκολιᾶς καὶ διεστραμμένης ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ· 15 so that no one can criticize you . {NEQ} Live clean , innocent lives as children of God , {RPT} shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people .
Phil.2:22 22τὴν δὲ δοκιμὴν αὐτοῦ γινώσκετε· ὅτι ὡς πατρὶ τέκνον σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν εἰς τὸ εὐαγγέλιον. 22 But you know how Timothy has proved himself . {NEQ} Like a son with his father , he has served with me in preaching the Good News .
Col.3:20 20τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν κατὰ πάντα, τοῦτο γὰρ εὐάρεστόν ἐστιν ἐν κυρίῳ. 20 {NEQ} Children , always obey your parents , for this pleases the Lord .
Col.3:21 21οἱ πατέρες, μὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἵνα μὴ ἀθυμῶσιν. 21 {NEQ} Fathers , do not aggravate your {NEQ} children , or they will become discouraged .
1Thes.2:7 7δυνάμενοι ἐν βάρει εἶναι ὡς Χριστοῦ ἀπόστολοι, ἀλλὰ ἐγενήθημεν νήπιοι ἐν μέσῳ ὑμῶν· ὡς ἐὰν τροφὸς θάλπῃ τὰ ἑαυτῆς τέκνα· 7 As apostles of Christ we certainly had a right to make some demands of you , but instead we were like children * among you . Or we were like a mother feeding and caring for her own {NEQ} children .
1Thes.2:11 11καθάπερ οἴδατε ὡς ἕνα ἕκαστον ὑμῶν ὡς πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ· 11 And you know that we treated each of you as a father treats his own children .
1Tim.1:2 2Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει· χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 2   I am writing to Timothy , my true son in the faith . May God the Father and Christ Jesus our {NEQ} Lord give you grace , mercy , and peace .
1Tim.1:18 18ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι, τέκνον, Τιμόθεε, κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας· ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν· 18   Timothy , my son , here {NEQ} are my instructions for you , based on the prophetic words spoken about you earlier . {NEQ} May they help you fight {NEQ} well in the Lord’s battles .
1Tim.3:4 4τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον, τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάσης σεμνότητος· 4 He must manage his own family well , having children who respect and obey him .
1Tim.3:12 12διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, τέκνων καλῶς προϊστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων. 12 A deacon must be faithful to his wife , and he must manage his children and household well .
1Tim.5:4 4εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἔκγονα ἔχει, μανθανέτωσαν πρῶτον τὸν ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν καὶ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις· τοῦτο γάρ ἐστιν ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 4 But if she has children or grandchildren , their first responsibility is to show godliness at home and repay their parents by taking care of them . {NEQ} This is something that pleases {NEQ} God .
2Tim.1:2 2Τιμοθέῳ, ἀγαπητῷ τέκνῳ, χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 2 I am writing to Timothy , my dear son . May God the Father and Christ Jesus our {NEQ} Lord give you grace , mercy , and peace .
2Tim.2:1 1σύ, οὖν τέκνον μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 2:1 Timothy , {NEQ} my dear son , be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus .
Titus.1:4 4Τίτῳ, γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίστιν. χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. 4 I am writing to Titus , my true son in the faith that we share . May God the Father and Christ Jesus our {NEQ} Savior give you grace and peace .
Titus.1:6 6εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος· μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἀνυπότακτα. 6 An elder must live a blameless life . He must be faithful to his wife , * and his children must be believers who don’t have a reputation for being wild or rebellious .
Phlm.1:10 10παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου· ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς, Ὀνήσιμον. 10 I appeal to you to show kindness to {NEQ} my child , Onesimus . I became his father in the faith while here in prison .
1Pet.1:14 14ὡς τέκνα ὑπακοῆς, μὴ συσχηματιζόμενοι ταῖς— πρότερον ἐν τῇ ἀγνοίᾳ— ὑμῶν ἐπιθυμίαις· 14 So you must live as God’s obedient children . Don’t slip back into your old ways of living {NEQ} to satisfy your own desires . You didn’t know any better then .
1Pet.3:6 6ὡς Σάρρα ὑπήκουσεν τῷ Ἀβραάμ, κύριον αὐτὸν καλοῦσα· ἧς ἐγενήθητε τέκνα ἀγαθοποιοῦσαι καὶ μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν. 6 For instance , Sarah obeyed her husband , {NEQ} Abraham , and called him her master . You are her daughters when you do what is right {NEQ} without fear of what your husbands might do .
2Pet.2:14 14ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος, καὶ ἀκαταπάστους ἁμαρτίας· δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους, καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας ἔχοντες— κατάρας τέκνα· 14 They commit adultery with their eyes , and their desire for sin is never satisfied . They lure unstable people into sin , and they are well trained in greed . They live under God’s curse .
1Jn.3:1 1ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν πατήρ, ἵνα τέκνα θεοῦ κληθῶμεν, καὶ ἐσμέν· διὰ τοῦτο κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν. 3:1 See how very much our {NEQ} Father loves us , for he calls us his children , and that is what we are ! But the people who belong to this world don’t recognize that we are God’s children because they don’t know him .
1Jn.3:2 2ἀγαπητοί, νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμέν, καὶ οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα. οἴδαμεν ὅτι ἐὰν φανερωθῇ ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστιν. 2 Dear friends , we are already God’s children , but he has not yet shown us what we will be like when Christ appears . But we do know that we will be like him , for we will see him as he really is .
1Jn.3:10 10ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου. πᾶς μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ καὶ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. 10 So now we can tell who are {NEQ} children of {NEQ} God and who are {NEQ} children of the devil . Anyone who does not live righteously and does {NEQ} not love other {NEQ} believers * does not belong to {NEQ} God .
1Jn.5:2 2ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ ὅταν τὸν θεὸν ἀγαπῶμεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ποιῶμεν. 2 {RPT} {RPT} We know {NEQ} we love {NEQ} God’s {NEQ} children if we love {NEQ} God and obey his {NEQ} commandments .
2Jn.1:1 1 πρεσβύτερος, ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς, οὓς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ— καὶ οὐκ ἐγὼ μόνος ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν— 1:1 This letter is from John , the elder . * I am writing to the chosen lady and to her {NEQ} children , * whom I love in the truth as does everyone else who knows the truth
2Jn.1:4 4ἐχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν τέκνων σου περιπατοῦντας ἐν ἀληθείᾳ, καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ πατρός. 4 How happy I was {NEQ} to meet some of your {NEQ} children and find them living according to the truth , just as the Father commanded .
2Jn.1:13 13ἀσπάζεταί σε τὰ τέκνα τῆς ἀδελφῆς σου, τῆς ἐκλεκτῆς. 13 Greetings {RPT} from the children of your {NEQ} sister , * {NEQ} chosen by God .
3Jn.1:4 4μειζοτέραν τούτων οὐκ ἔχω χαρὰν ἵνα ἀκούω τὰ ἐμὰ τέκνα ἐν τῇ ἀληθείᾳ περιπατοῦντα. 4 I could have no greater joy than {RPT} to hear that my {NEQ} children are following the truth .
Rev.2:23 23καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ. καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἰμι ἐραυνῶν νεφροὺς καὶ καρδίας. καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν. 23 {NEQ} I will strike her {NEQ} children dead . Then all the churches will know that I am the one who searches out the thoughts and intentions of every person . And I will give to each of you whatever you deserve .
Rev.12:4 4καὶ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ δράκων ἔστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα ὅταν τέκῃ τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ. 4 {NEQ} His {NEQ} tail swept away one-third of the stars in the sky , and he threw them to the earth . {NEQ} He stood in front of the woman {NEQ} as she was about to give birth , ready to devour her {NEQ} baby as soon as it was born .
Rev.12:5 5καὶ ἔτεκεν υἱόν ἄρσεν ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ. καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ. 5 {NEQ} She gave birth to a son who was to rule all {NEQ} nations with an iron rod . And her {NEQ} child was snatched away from the dragon and was caught up to {NEQ} God and to his {NEQ} throne .