The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

τρεῖς (treis, 5140)

Meanings

[for] three, of three, three

Greek-English Concordance: 68 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.12:40 40ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας. 40 For as Jonah was in the belly of the great fish for three days and three nights , so will the Son of {NEQ} Man be in the heart of the earth for three days and three nights .
Matt.13:33 33ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς· Ὁμοία ἐστὶν βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ· ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον. 33 Jesus also used this illustration {RPT} : The Kingdom of {NEQ} Heaven is like the yeast a woman {RPT} used in making bread . Even though she put only a little yeast in three measures of flour , {RPT} {RPT} it permeated every part of the dough .
Matt.15:32 32 δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον· ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ ἔχουσίν τι φάγωσιν. καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ. 32 Then {NEQ} Jesus called his {NEQ} disciples and told them , I feel sorry for these people . {NEQ} They have been here with me for three days , and they have nothing left to eat . I don’t want {NEQ} to send them away hungry , or they will faint along the way .
Matt.17:4 4ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος εἶπεν τῷ Ἰησοῦ, Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι. εἰ θέλεις, ποιήσω ὧδε τρεῖς σκηνάς— σοί μίαν, καὶ Μωυσεῖ μίαν, καὶ Ἠλείᾳ μίαν. 4 {NEQ} {NEQ} Peter exclaimed {NEQ} {RPT} , Lord , it’s wonderful for us to be here ! If you want , I’ll make {RPT} three shelters as memorials * one for you , {NEQ} one for Moses , and one for Elijah .
Matt.18:16 16ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα. 16 But if you are unsuccessful , take {NEQ} one or two others with you and go back again , so that everything you say may be confirmed by two or three witnesses .
Matt.18:20 20οὗ γάρ εἰσιν δύο τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν. 20 For where two or three gather together as {NEQ} my followers , * I am there among them .
Matt.26:61 61εἶπαν, Οὗτος ἔφη, Δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι. 61 who declared , This man said , I am able to destroy the Temple of {NEQ} God and rebuild it in three days .
Matt.27:40 40καὶ λέγοντες, καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν. σῶσον σεαυτόν, εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, καὶ κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 40 Look at you now ! {NEQ} they yelled at him . You said you were going to destroy the Temple and rebuild it in three days . Well then , if you are the Son of {NEQ} God , save yourself and come down from the cross !
Matt.27:63 63λέγοντες, Κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν· Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. 63 They told him , Sir , we remember what that {NEQ} deceiver once said while he was still alive : After three days I will rise from the dead .
Mark.8:2 2Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον. ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι, καὶ οὐκ ἔχουσίν τι φάγωσιν. 2 I feel sorry for these people . {NEQ} They have been here with me for three days , and they have nothing left to eat .
Mark.8:31 31καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ τῶν ἀρχιερέων, καὶ τῶν γραμματέων· καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι. 31 Then Jesus began to tell them that the Son of {NEQ} Man * must suffer many terrible things and be rejected by the elders , {NEQ} the leading priests , and the teachers of religious law . {NEQ} He would be killed , but three days later he would rise from the dead .
Mark.9:5 5καὶ ἀποκριθεὶς Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ, Ῥαββεί, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι. καὶ ποιήσωμεν τρεῖς σκηνάς— σοὶ μίαν, καὶ Μωυσεῖ μίαν, καὶ Ἠλείᾳ μίαν. 5 {NEQ} {NEQ} Peter exclaimed {NEQ} {RPT} , Rabbi , it’s wonderful for us to be here ! {NEQ} Let’s make three shelters as memorials * one for you , {NEQ} one for Moses , and one for Elijah .
Mark.9:31 31ἐδίδασκεν γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι, υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων. καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται. 31 for he wanted to spend more time with his {NEQ} disciples and teach them . {NEQ} He said to them , The Son of {NEQ} Man is going to be betrayed into the hands of his enemies . {NEQ} He will be killed , but three days later he will rise from the dead .
Mark.10:34 34καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ, καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ, καὶ μαστιγώσουσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτενοῦσιν, καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται. 34 {NEQ} They will mock him , {NEQ} spit on him , {NEQ} flog him with a whip , and kill him , but after three days he will rise again .
Mark.14:58 58λέγοντες ὅτι· Ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος ὅτι, Ἐγὼ καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον, καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν, ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω. 58 We heard him say , I will destroy this {RPT} Temple {RPT} made with human hands , and in three days I will build another , made without human hands .
Mark.15:29 29καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτόν, κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν. καὶ λέγοντες, Οὐά. καταλύων τὸν ναὸν καὶ οἰκοδομῶν ἐν τρισὶν ἡμέραις. 29 {NEQ} The people passing by shouted abuse {RPT} , shaking their {NEQ} heads in mockery . Ha ! Look at you now ! {NEQ} they yelled at him . You said you were going to destroy the Temple and rebuild it in three days .
Luke.1:56 56ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡς μῆνας τρεῖς καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. 56 {NEQ} Mary stayed with Elizabeth about three months and then went back to her own {NEQ} home .
Luke.2:46 46καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ, καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων, καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς. 46 Three days later they finally discovered him in the Temple , sitting among the religious teachers , {NEQ} listening to them and asking questions {RPT} .
Luke.4:25 25ἐπ᾽ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἠλείου ἐν τῷ Ἰσραήλ, ὅτε ἐκλείσθη οὐρανὸς ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. 25 Certainly there were many needy widows in {NEQ} Israel in Elijah’s {NEQ} time , when the heavens were closed for three and a half years , and a severe famine devastated {NEQ} the land .
Luke.9:33 33καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ᾽ αὐτοῦ, εἶπεν Πέτρος πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Ἐπιστάτα, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι. καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς— μίαν σοί, καὶ μίαν Μωυσεῖ, καὶ μίαν Ἠλείᾳ, μὴ εἰδὼς λέγει. 33 As Moses and Elijah were starting to leave {RPT} , {NEQ} Peter {NEQ} {NEQ} {RPT} , not even knowing what he was saying , blurted out , Master , it’s wonderful for us to be here ! {NEQ} Let’s make three shelters as memorials * one for you , {NEQ} one for Moses , and one for Elijah .
Luke.10:36 36τίς τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς; 36 Now which of these {NEQ} three would you say was a neighbor to the man who was attacked by {NEQ} bandits ? Jesus asked .
Luke.11:5 5καί, εἶπεν πρὸς αὐτούς· Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου, καὶ εἴπῃ αὐτῷ, Φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους· 5 Then , teaching them more about prayer , he used this story : Suppose you {NEQ} went to a friend’s house at midnight , {RPT} wanting to borrow three loaves of bread . {NEQ} You say to him ,
Luke.12:52 52ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν, πέντε ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαμεμερισμένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσίν— καὶ δύο ἐπὶ τρισίν. 52 {NEQ} From now on {NEQ} families will be split apart , three in favor of me , and two against or two in favor and three against .
Luke.13:7 7εἶπεν δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργόν, Ἰδοὺ τρία ἔτη ἀφ᾽ οὗ ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ, καὶ οὐχ εὑρίσκω. ἔκκοψον αὐτήν, ἱνατί καὶ τὴν γῆν καταργεῖ. 7 Finally , he said to his gardener , {NEQ} I’ve waited three years , and there hasn’t been a single fig {RPT} ! Cut it down . It’s just taking up space in the garden .
Luke.13:21 21ὁμοία ἐστὶν ζύμῃ. ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον. 21 It is like the yeast a woman used in making bread . Even though she put only a little yeast in three measures of flour , it permeated every part of the dough .
John.2:6 6ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἕξ, κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων κείμεναι, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο τρεῖς. 6 {NEQ} Standing nearby were six stone water jars , used for {NEQ} Jewish {NEQ} ceremonial washing . Each could hold twenty to thirty gallons . * 
John.2:19 19ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν. 19 All right , Jesus replied {RPT} . Destroy this {NEQ} temple , and in three days I will raise it up .
John.2:20 20εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Τεσσεράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν οἰκοδομήθη ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν; 20 {NEQ} What ! they exclaimed . It has taken forty-six years to build this {NEQ} Temple , and you can rebuild it in three days ?
John.21:11 11ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν· μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν, καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον. 11 So Simon Peter went aboard and dragged the net to the shore . There were 153 large fish , and yet the net hadn’t torn .
Acts.5:7 7ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα καὶ γυνὴ αὐτοῦ, μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν. 7 About three hours later {NEQ} his {NEQ} wife came in , not knowing what had happened .
Acts.7:20 20ἐν καιρῷ ἐγεννήθη Μωυσῆς— καὶ ἦν ἀστεῖος τῷ θεῷ· ὃς ἀνετράφη μῆνας τρεῖς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός. 20 At that time Moses was born {NEQ} a beautiful child in {NEQ} God’s eyes . His parents cared for him at {NEQ} home for three months .
Acts.9:9 9καὶ ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν. 9 {NEQ} He remained there blind for three days and did not eat or drink .
Acts.10:19 19τοῦ δέ, Πέτρου διενθυμουμένου περὶ τοῦ ὁράματος, εἶπεν αὐτῷ τὸ πνεῦμα, Ἰδοὺ ἄνδρες τρεῖς ζητοῦντές σε. 19 {NEQ} Meanwhile , as Peter was puzzling over the vision , the Holy Spirit said to him , {RPT} Three men have come looking for you .
Acts.11:11 11καὶ ἰδοὺ ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐν ἦμεν ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Καισαρείας πρός με. 11 Just then three men who had been sent {RPT} from Caesarea arrived at the house where we were staying .
Acts.17:2 2κατὰ δὲ τὸ εἰωθὸς τῷ Παύλῳ, εἰσῆλθεν πρὸς αὐτούς, καὶ ἐπὶ σάββατα τρία διελέξατο αὐτοῖς ἀπὸ τῶν γραφῶν· 2 As was {NEQ} Paul’s {NEQ} custom , he went to the synagogue service , and for three Sabbaths in a row he used the Scriptures to reason with the people .
Acts.19:8 8εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν ἐπαρρησιάζετο ἐπὶ μῆνας τρεῖς, διαλεγόμενος καὶ πείθων περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. 8 Then Paul went to {RPT} the synagogue and preached boldly for the next three months , arguing {NEQ} persuasively about the Kingdom of {NEQ} God .
Acts.20:3 3ποιήσας τε μῆνας τρεῖς· γενομένης ἐπιβουλῆς αὐτῷ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων μέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν Συρίαν, ἐγένετο γνώμης τοῦ ὑποστρέφειν διὰ Μακεδονίας. 3 {NEQ} where he stayed for three months . He was preparing to sail back to {NEQ} Syria when he discovered a plot by some Jews against his life , so he decided {NEQ} to return through Macedonia .
Acts.25:1 1Φῆστος οὖν ἐπιβὰς τῇ ἐπαρχείᾳ μετὰ τρεῖς ἡμέρας, ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπὸ Καισαρείας, 25:1 {NEQ} Three days after Festus arrived {NEQ} in Caesarea to take over his new responsibilities , he left for Jerusalem {RPT} ,
Acts.28:7 7ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν χωρία, τῷ πρώτῳ τῆς νήσου, ὀνόματι Ποπλίῳ· ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς ἡμέρας τρεῖς φιλοφρόνως ἐξένισεν. 7 {NEQ} Near the shore where we landed was an estate belonging to Publius , the chief official of the island . He welcomed us and treated us kindly for three days .
Acts.28:11 11μετὰ δὲ τρεῖς μῆνας ἀνήχθημεν ἐν πλοίῳ παρακεχειμακότι ἐν τῇ νήσῳ— Ἀλεξανδρινῷ παρασήμῳ Διοσκούροις. 11 {NEQ} It was three months after the shipwreck that we set sail on another ship that had wintered at the island an Alexandrian ship with the twin gods * as its figurehead .
Acts.28:12 12καὶ καταχθέντες εἰς Συρακούσας, ἐπεμείναμεν ἡμέρας τρεῖς· 12 {NEQ} Our first stop was Syracuse , * where we stayed three days .
Acts.28:17 17ἐγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς, συνκαλέσασθαι αὐτὸν τοὺς ὄντας τῶν Ἰουδαίων πρώτους. συνελθόντων δὲ αὐτῶν ἔλεγεν πρὸς αὐτούς, Ἐγώ, ἄνδρες ἀδελφοί, οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τῷ λαῷ τοῖς ἔθεσι τοῖς πατρῴοις, δέσμιος ἐξ Ἱεροσολύμων παρεδόθην εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ῥωμαίων· 17 Three days after Paul’s arrival , he called together the local {NEQ} Jewish leaders . {RPT} {NEQ} {RPT} He said to them , Brothers , I was arrested in Jerusalem and handed over to the Roman government , even though I had done nothing against our people or the customs of our ancestors .
1Cor.10:8 8μηδὲ πορνεύωμεν καθώς τινες αὐτῶν ἐπόρνευσαν, καὶ ἔπεσαν μιᾷ ἡμέρᾳ εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες. 8 And we must not engage in sexual immorality as some of them did , {NEQ} causing 23,000 of them to die in one day .
1Cor.13:13 13νυνὶ δὲ μένει— πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη— τὰ τρία ταῦτα— μείζων δὲ τούτων ἀγάπη. 13 {RPT} Three things {NEQ} {NEQ} will last forever faith , hope , and love and the greatest of these is {NEQ} love .
1Cor.14:27 27εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ κατὰ δύο τὸ πλεῖστον τρεῖς· καὶ ἀνὰ μέρος, καὶ εἷς διερμηνευέτω. 27 {NEQ} No more than {NEQ} two or three should speak in tongues . {NEQ} They must speak one at a time , and someone must interpret what they say .
1Cor.14:29 29προφῆται δὲ δύο τρεῖς λαλείτωσαν, καὶ οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν. 29 {NEQ} Let two or three people prophesy , and let the others evaluate what is said .
2Cor.13:1 1τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς· Ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα. 13:1 This is the third time I am coming to visit you ( and as the Scriptures say , The facts of every case must be established by the testimony of two or three witnesses * ) .
Gal.1:18 18ἔπειτα, μετὰ τρία ἔτη, ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Κηφᾶν, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε· 18 Then three years later I went to Jerusalem to get to know Peter , * and I stayed with him for fifteen days .
1Tim.5:19 19κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ παραδέχου ἐκτὸς εἰ μὴ ἐπὶ δύο τριῶν μαρτύρων. 19 Do not listen to an accusation against an elder unless it is confirmed by two or three witnesses .
Heb.10:28 28ἀθετήσας τις νόμον Μωυσέως χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν τρισὶν μάρτυσιν ἀποθνῄσκει· 28 For anyone who refused to obey the law of Moses was put to death without mercy on the testimony of two or three witnesses .
Jas.5:17 17Ἠλείας ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι, καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ· 17 Elijah was as human as we are , and yet when he prayed earnestly that no rain would fall , {NEQ} none fell for three and a half years !
1Jn.5:7 7ὅτι τρεῖς εἰσὶν οἱ μαρτυροῦντες— 7 So we have these three witnesses * 
1Jn.5:8 8τὸ πνεῦμα, καὶ τὸ ὕδωρ, καὶ τὸ αἷμα— καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν. 8 the Spirit , {NEQ} the water , and the blood and all three agree .
Rev.6:6 6καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν, Χοῖνιξ σίτου δηναρίου καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῶν δηναρίου· καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς. 6 And I heard {NEQ} a voice from among the four living beings say , A loaf of wheat bread or three loaves of barley will cost a day’s pay {RPT} . * And don’t waste * the olive oil and {NEQ} wine .
Rev.8:13 13καὶ εἶδον· καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ πετομένου ἐν μεσουρανήματι λέγοντος φωνῇ μεγάλῃ, Οὐαί, οὐαί, οὐαὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν τῆς σάλπιγγος τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόντων σαλπίζειν. 13 Then I looked , and I heard a single eagle crying loudly as it flew through the air , Terror , terror , terror to all who belong to this world because of what will happen when the last {NEQ} three angels blow their {NEQ} trumpets .
Rev.9:18 18ἀπὸ τῶν τριῶν πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων— ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ καπνοῦ καὶ τοῦ θείου τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν. 18 One-third of all the people on earth were killed by these three {NEQ} plagues by the fire and {NEQ} smoke and {RPT} burning sulfur that came from {RPT} the mouths of the horses .
Rev.11:9 9καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν, καὶ φυλῶν, καὶ γλωσσῶν, καὶ ἐθνῶν, τὸ πτῶμα αὐτῶν, ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ· καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφίουσιν τεθῆναι εἰς μνῆμα. 9 And for three and a half days , all {NEQ} peoples , {NEQ} tribes , {NEQ} languages , and nations will stare at their {NEQ} bodies . No one will be allowed to bury {NEQ} them .
Rev.11:11 11καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ, πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ θεοῦ εἰσῆλθεν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν· καὶ φόβος μέγας ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺς θεωροῦντας αὐτούς. 11 But after {NEQ} three and a half days , {NEQ} God breathed life into them , and they stood up ! {NEQ} Terror struck {RPT} all who were staring at them .
Rev.16:13 13καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος, καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ θηρίου, καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου, πνεύματα τρία ἀκάθαρτα ὡς βάτραχοι· 13 And I saw three evil spirits that looked like frogs leap from the mouths of the dragon , {NEQ} {RPT} {RPT} {RPT} the beast , and {RPT} {RPT} {RPT} the false prophet .
Rev.16:19 19καὶ ἐγένετο πόλις μεγάλη εἰς τρία μέρη, καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν. καὶ Βαβυλὼν μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ· 19 The {RPT} great city of Babylon split into three sections , and the cities {NEQ} of many nations fell into heaps of rubble . So {NEQ} God remembered all of Babylon’s {RPT} {RPT} sins , and he made her drink the cup that was filled with the wine of his {NEQ} {NEQ} fierce wrath .
Rev.21:13 13ἀπὸ ἀνατολῆς πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ βορρᾶ πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ δυσμῶν πυλῶνες τρεῖς· 13 There were three gates on each side east , {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} north , {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} south , and {RPT} west {RPT} {RPT} .