The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

τρίτος (tritos, 5154)

Meanings

[a] third [time], [a] third one, [the] third, third, third [day]

Greek-English Concordance: 32 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.16:21 21ἀπὸ τότε ἤρξατο Ἰησοῦς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν, καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἀρχιερέων, καὶ γραμματέων· καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. 21 From then on {NEQ} Jesus * began to tell his {NEQ} disciples plainly that it was necessary for him to go to Jerusalem , and that he would suffer many terrible things at the hands of the elders , {NEQ} the leading priests , and the teachers of religious law . {NEQ} He would be killed , but on the third day he would be raised from the dead .
Matt.17:23 23καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα. 23 {NEQ} He will be killed , but on the third day he will be raised from the dead . And the disciples were filled with grief .
Matt.20:3 3καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς. 3 {NEQ} At nine o’clock in the morning he was passing through the marketplace and saw some people standing around doing nothing .
Matt.20:19 19καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι, καὶ μαστιγῶσαι, καὶ σταυρῶσαι· καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. 19 Then they will hand him over to the Romans * to be mocked , {NEQ} flogged with a whip , and crucified . But on the third day he will be raised from the dead .
Matt.22:26 26ὁμοίως καὶ δεύτερος· καὶ τρίτος· ἕως τῶν ἑπτά. 26 But the second brother also died , and the third brother married her . This continued with all seven of them .
Matt.27:64 64κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας. μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ, Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν. καί, ἔσται ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης. 64 So we request that you seal the tomb until the third day . This will prevent his {NEQ} disciples from coming and stealing his body and then telling everyone he was raised from the dead ! If that happens , we’ll be worse off than we were at {NEQ} first .
Mark.12:21 21καὶ δεύτερος ἔλαβεν αὐτήν, καὶ ἀπέθανεν μὴ καταλιπὼν σπέρμα. καὶ τρίτος ὡσαύτως. 21 So the second brother married the widow , but he also died without children . Then the third brother married her .
Mark.15:25 25ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. 25 It was {NEQ} nine o’clock in the morning when they crucified him .
Luke.9:22 22εἰπὼν ὅτι, Δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἀρχιερέων, καὶ γραμματέων· καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. 22 The Son of {NEQ} Man * must suffer many terrible things , he said . {NEQ} He will be rejected by the elders , {NEQ} the leading priests , and the teachers of religious law . {NEQ} He will be killed , but on the third day he will be raised from the dead .
Luke.12:38 38κἂν ἐν τῇ δευτέρᾳ κἂν ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ. καὶ εὕρῃ οὕτως, μακάριοί εἰσιν ἐκεῖνοι. 38 {RPT} He may come in the middle of the night or just before dawn . * But whenever he comes , he will reward the servants who are ready .
Luke.13:32 32καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες εἴπατε τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ, ἰδοὺ ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ ἰάσεις ἀποτελῶ σήμερον καὶ αὔριον· καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι. 32 {NEQ} Jesus replied {RPT} , Go tell that {NEQ} fox that I will keep on casting out demons and healing people today and tomorrow ; and the third day I will accomplish my purpose .
Luke.18:33 33καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται. 33 {NEQ} They will flog him with a whip and kill him , but on the {RPT} third day he will rise again .
Luke.20:12 12καὶ προσέθετο τρίτον πέμψαι, οἱ δὲ καὶ τοῦτον τραυματίσαντες ἐξέβαλον. 12 {NEQ} A third man was sent , and they wounded him and chased him away .
Luke.20:31 31καὶ τρίτος ἔλαβεν αὐτήν, ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἑπτὰ οὐ κατέλιπον τέκνα καὶ ἀπέθανον. 31 Then the third brother married her . {NEQ} {NEQ} This continued with all seven of them , {NEQ} who died without children .
Luke.24:7 7λέγων τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ὅτι δεῖ παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. 7 {NEQ} that the Son of {NEQ} Man * must be betrayed into the hands of sinful men and be crucified , and that he would rise again on the third day .
Luke.24:21 21ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ· ἀλλά γε καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει ἀφ᾽ οὗ ταῦτα ἐγένετο. 21 {NEQ} We had hoped {NEQ} he was the Messiah who had come to rescue {NEQ} Israel . {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} This all happened three days {RPT} ago .
Luke.24:46 46καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι, Οὕτως, γέγραπται παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ· 46 And he said {RPT} , Yes , it was written long ago that the Messiah would suffer and die and rise from the dead on the third day .
John.2:1 1καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας. καὶ ἦν μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ, 2:1 {NEQ} The next day * there was a wedding celebration in the village of Cana in {NEQ} Galilee . {NEQ} {NEQ} Jesus' {NEQ} mother was there ,
Acts.2:15 15οὐ γὰρ ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε, οὗτοι μεθύουσιν, ἔστιν γὰρ ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας· 15 {NEQ} These people are not drunk , as some of you are assuming . {NEQ} Nine o’clock in the morning is much too early for that .
Acts.10:40 40τοῦτον θεὸς ἤγειρεν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ. καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ἐμφανῆ γενέσθαι, 40 but {NEQ} God raised him to life on the third day . Then God allowed him to appear ,
Acts.23:23 23καὶ προσκαλεσάμενός τινας δύο τῶν ἑκατονταρχῶν εἶπεν, Ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους· ὅπως πορευθῶσιν ἕως Καισαρείας· καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα καὶ δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός. 23 Then the commander called two of his officers and ordered , Get 200 soldiers ready to leave for Caesarea at nine o’clock {NEQ} tonight . Also take 200 spearmen and 70 mounted troops .
Acts.27:19 19καὶ τῇ τρίτῃ αὐτόχειρες τὴν σκευὴν τοῦ πλοίου ἔριψαν. 19 {NEQ} The following day they even took some of the ship’s gear and threw it overboard .
1Cor.15:4 4καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, κατὰ τὰς γραφάς. 4 {NEQ} {NEQ} He was buried , and {NEQ} he was raised from the dead on the third {RPT} day , just as the Scriptures said .
2Cor.12:2 2οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων· εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα— θεὸς οἶδεν— ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. 2 {NEQ} I {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} * was caught up to the third heaven fourteen years ago . Whether {RPT} {NEQ} I was in my body or out of my body , I don’t know only {NEQ} God knows .
Rev.4:7 7καὶ τὸ ζῷον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι, καὶ τὸ δεύτερον ζῷον ὅμοιον μόσχῳ, καὶ τὸ τρίτον ζῷον ἔχων τὸ πρόσωπον ὡς ἀνθρώπου, καὶ τὸ τέταρτον ζῷον ὅμοιον ἀετῷ πετομένῳ. 7 {NEQ} The first of these living beings was like a lion ; {NEQ} the second was {RPT} like an ox ; {NEQ} the third {RPT} had a human {NEQ} face ; and the fourth was {RPT} like an eagle in flight .
Rev.6:5 5καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος, ̓Έρχου. καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 5 When the Lamb broke the {RPT} third seal , I heard the third living being say , Come ! {NEQ} I looked up and saw a black horse , and its rider was holding a pair of scales in his {NEQ} hand .
Rev.8:10 10καὶ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισεν, καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας, καιόμενος ὡς λαμπάς. καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν ποταμῶν καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων· 10 Then the third angel blew his trumpet , and a great star fell from the sky , burning like a torch . {NEQ} It fell on one-third of the rivers and on the springs of {NEQ} water .
Rev.11:14 14 οὐαὶ δευτέρα ἀπῆλθεν, ἰδού, οὐαὶ τρίτη ἔρχεται ταχύ. 14 The second {RPT} terror is past , but look , the {RPT} third terror is coming quickly .
Rev.14:9 9καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς, λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ 9 Then a third angel followed them , shouting , {NEQ} Anyone who worships the beast and his {NEQ} statue or who accepts his mark on the forehead or on the {RPT} hand
Rev.16:4 4καὶ τρίτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων, καὶ ἐγένετο αἷμα. 4 Then the third angel poured out his {NEQ} bowl on the rivers and {NEQ} springs , and they became blood .
Rev.21:19 19οἱ θεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένοι· θεμέλιος πρῶτος ἴασπις, δεύτερος σάπφειρος, τρίτος χαλκηδών, τέταρτος σμάραγδος, 19 The wall of the city was built on {NEQ} foundation stones inlaid with twelve precious stones : * {RPT} {RPT} the first was jasper , the second sapphire , the third agate , the fourth emerald ,