The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ὕδωρ (y(dor, 5204)

Meanings

[the] water, [the] waters, in water, of water, of waters, water, waters, with water

Greek-English Concordance: 76 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.3:11 11ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν. δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν— οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι. αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί. 11 I {NEQ} baptize with * water those who repent of their sins and turn to God . But someone is coming soon who is greater than I am so much greater that I’m not worthy even to be his slave and carry his sandals . He will baptize you with the Holy Spirit and with fire . * 
Matt.3:16 16βαπτισθεὶς δέ, Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος, καὶ ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν οἱ οὐρανοί καὶ εἶδεν τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾽ αὐτόν. 16 {NEQ} After his baptism , as {NEQ} Jesus came up out of the water , {NEQ} {NEQ} the heavens were opened * and he saw the Spirit of {NEQ} God descending like a dove and settling on him .
Matt.8:32 32καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθαν εἰς τοὺς χοίρους. καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. 32 All right , go ! {NEQ} Jesus commanded them . So the demons came out of the men and entered the pigs , and the whole herd plunged down the steep hillside into the lake and drowned in the water .
Matt.14:28 28ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με ἐλθεῖν πρὸς σὲ ἐπὶ τὰ ὕδατα. 28 Then {NEQ} Peter called to him , Lord , if it’s really you , tell me to come to you , walking on the water .
Matt.14:29 29 δὲ εἶπεν, Ἐλθέ. καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα καὶ ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. 29 Yes , come , {NEQ} Jesus said . So Peter went over the side of the boat and walked on the water toward {NEQ} Jesus .
Matt.17:15 15Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει. πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. 15   Lord , have mercy on my {NEQ} son . {NEQ} He has seizures and suffers terribly . {NEQ} He often falls into the fire or {RPT} into the water .
Matt.27:24 24ἰδὼν δὲ Πειλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται. λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας κατέναντι τοῦ ὄχλου, λέγων, Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τούτου. ὑμεῖς ὄψεσθε. 24 {NEQ} Pilate saw {NEQ} that he wasn’t getting anywhere and that {NEQ} a riot was developing . So he sent for a bowl of water and washed his hands before the crowd , saying , I am innocent of this man’s {NEQ} blood . The responsibility is yours !
Mark.1:8 8ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 8 I baptize you with * water , but he will baptize you with the Holy Spirit !
Mark.1:10 10καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ τοῦ ὕδατος, εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν. 10 {NEQ} {NEQ} As Jesus came up out of the water , he saw the heavens splitting apart and the Holy Spirit descending on him * like a dove .
Mark.9:22 22καὶ πολλάκις καὶ εἰς πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν. ἀλλ᾽ εἴ τι δύνῃ, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς. 22 {NEQ} The spirit often throws him {NEQ} into the fire or into water , {NEQ} trying to kill him . Have mercy on us and help us , {NEQ} if you can .
Mark.9:41 41ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν ὀνόματι ὅτι Χριστοῦ ἐστέ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ. 41 If anyone gives you even a cup of water {NEQ} {NEQ} because you belong to the Messiah , I tell you the truth , {NEQ} that person will surely be {NEQ} rewarded .
Mark.14:13 13καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς· Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῷ. 13 So Jesus sent two of them into Jerusalem with these instructions {RPT} : As you go into the city , a man carrying a pitcher of water {NEQ} will meet you . Follow him .
Luke.3:16 16ἀπεκρίνατο λέγων πᾶσιν Ἰωάνης, Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς· ἔρχεται δὲ ἰσχυρότερός μου— οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί. 16 {NEQ} John answered their questions by saying , I {NEQ} baptize you with * water ; but someone is coming soon who is greater than I am so much greater that I’m not even worthy to be his slave and untie the straps of his {NEQ} sandals . He will baptize you with the Holy Spirit and with fire . * 
Luke.7:44 44καὶ στραφεὶς πρὸς τὴν γυναῖκα τῷ Σίμωνι ἔφη, Βλέπεις ταύτην τὴν γυναῖκα. εἰσῆλθόν σου εἰς τὴν οἰκίαν, ὕδωρ μοι ἐπὶ πόδας οὐκ ἔδωκας, αὕτη δὲ τοῖς δάκρυσιν ἔβρεξέν μου τοὺς πόδας καὶ ταῖς θριξὶν αὐτῆς ἐξέμαξεν. 44 Then he turned to the woman and said to {NEQ} Simon , Look at this {NEQ} woman kneeling here . When I entered {RPT} your {NEQ} home , you didn’t offer me water to wash the dust from my feet , but she has washed them with her tears and wiped them with her {NEQ} hair .
Luke.8:24 24προσελθόντες δὲ διήγειραν αὐτόν, λέγοντες, Ἐπιστάτα, ἐπιστάτα, ἀπολλύμεθα. δὲ διεγερθείς, ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος. καὶ ἐπαύσαντο καὶ ἐγένετο γαλήνη. 24 {NEQ} The disciples went and woke him up , shouting , Master , Master , we’re going to drown ! {NEQ} When Jesus woke up , he rebuked the wind and the raging waves . Suddenly the storm stopped and all was calm .
Luke.8:25 25εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ποῦ πίστις ὑμῶν; φοβηθέντες δὲ ἐθαύμασαν. λέγοντες πρὸς ἀλλήλους, Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν; ὅτι καὶ τοῖς ἀνέμοις ἐπιτάσσει, καὶ τῷ ὕδατι καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ. 25 Then he asked them , Where is your {NEQ} faith ? {NEQ} The disciples were terrified and amazed . Who {NEQ} is this man ? they asked each other . When he gives a command , {NEQ} even the wind and {RPT} waves {NEQ} obey him !
Luke.16:24 24καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπεν, Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με. καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου· ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. 24 {NEQ} The rich man shouted , Father Abraham , have some pity ! {NEQ} Send Lazarus over here to dip the tip of his {NEQ} finger in water and cool my {NEQ} tongue . {NEQ} I am in anguish in these {NEQ} flames .
Luke.22:10 10 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἰδοὺ εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων. ἀκολουθήσατε αὐτῷ. εἰς τὴν οἰκίαν εἰς ἣν εἰσπορεύεται, 10 He {NEQ} replied {RPT} , As soon as you enter {RPT} Jerusalem , a man carrying a pitcher of water will meet you . Follow him . At the house {RPT} {RPT} he enters ,
John.1:26 26ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰωάνης λέγων, Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι, μέσος ὑμῶν στήκει ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 26 {NEQ} John told them , I baptize with * water , but right here in the crowd is someone you do not recognize .
John.1:31 31κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων. 31 I did not recognize him as the Messiah , but I have been baptizing with water so that he might be revealed to {NEQ} Israel .
John.1:33 33κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἶπεν, Ἐφ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾽ αὐτὸν οὗτός ἐστιν βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 33 I didn’t know he was the one , but when God sent me to baptize with water , he told me , The one on whom you see the Spirit descend and rest {RPT} {RPT} is the one who will baptize with the Holy Spirit .
John.2:7 7λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς, Γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος. καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω. 7 {NEQ} Jesus told the servants , Fill the jars with water . {NEQ} When the jars had been filled ,
John.2:9 9ὡς δὲ ἐγεύσατο ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον, καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν (οἱ δέ, διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ), φωνεῖ τὸν νυμφίον ἀρχιτρίκλινος. 9 When {NEQ} the master of ceremonies tasted the water that was now wine , {NEQ} not knowing where it had come from ( though , of course , the servants knew ) , he called the bridegroom over .
John.3:5 5ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 5 Jesus replied , I assure you , no one can enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} God without being born of water and the Spirit . * 
John.3:23 23ἦν δὲ καὶ Ἰωάνης βαπτίζων ἐν Αἰνών, ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ, ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο. 23 At this time {NEQ} John the Baptist was baptizing at Aenon , near {NEQ} Salim , because there was plenty of water there ; and people kept coming {NEQ} to him for baptism .
John.4:7 7ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ, λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Δός μοι πεῖν. 7 Soon a Samaritan woman came to draw water , and {NEQ} Jesus said to her , Please give me a drink .
John.4:10 10ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, Εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ καὶ τίς ἐστιν λέγων σοι, Δός μοι πεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας αὐτὸν καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν. 10 Jesus replied {RPT} , If you only knew the gift {NEQ} God has for you and who you are {NEQ} speaking to , you would ask me {RPT} {RPT} {RPT} , and I would give you living water .
John.4:11 11λέγει αὐτῷ, Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ. πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν; 11 But sir , you don’t have a rope or a bucket , she said {RPT} , and this well is very deep . Where would you get this living {NEQ} water ?
John.4:13 13ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, Πᾶς πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου, διψήσει πάλιν. 13 Jesus replied {RPT} , Anyone who drinks this {NEQ} water will soon become thirsty again .
John.4:14 14ὃς δ᾽ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα. ἀλλὰ τὸ ὕδωρ δώσω αὐτῷ γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου, εἰς ζωὴν αἰώνιον. 14 But those who drink the water {RPT} I give {RPT} will never be thirsty again . {NEQ} It becomes a fresh , bubbling spring within them , {RPT} giving them {NEQ} eternal life .
John.4:15 15λέγει πρὸς αὐτὸν γυνή, Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ· ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν. 15 Please , sir , the woman said {RPT} {RPT} , give me this {NEQ} water ! Then I’ll never be thirsty again , and I won’t have to come here to get water .
John.4:46 46ἦλθεν οὖν πάλιν εἰς τὴν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ἐποίησεν τὸ ὕδωρ οἶνον. καὶ ἦν τις βασιλικὸς οὗ υἱὸς ἠσθένει ἐν Καφαρναούμ. 46 As he traveled through {NEQ} Galilee , he came to {NEQ} Cana , where he had turned the water into wine . {NEQ} There was a government official in nearby Capernaum whose {NEQ} son was very sick .
John.5:7 7ἀπεκρίθη αὐτῷ ἀσθενῶν, Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν δὲ ἔρχομαι ἐγὼ ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει. 7 I can’t , sir , the sick man said {RPT} , for I have no one to put me into the pool when the water bubbles up . Someone else {NEQ} {RPT} always gets there ahead of me .
John.7:38 38 πιστεύων εἰς ἐμὲ καθὼς εἶπεν γραφή, Ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. 38 Anyone who believes in me may come and drink ! For the Scriptures declare , Rivers of living water will flow from his {NEQ} heart . * 
John.13:5 5εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα. καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν, καὶ ἐκμάσσειν τῷ λεντίῳ ἦν διεζωσμένος. 5 and poured water into a basin . Then he began to wash the disciples' {NEQ} feet , {NEQ} drying them with the towel {RPT} he had around him .
John.19:34 34ἀλλ᾽ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ ὕδωρ. 34 One of the soldiers , however , pierced his {NEQ} side with a spear , and immediately blood and water flowed out .
Acts.1:5 5ὅτι Ἰωάνης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. 5 {NEQ} John {NEQ} baptized with * water , but in just a few {RPT} days you will be baptized with the Holy Spirit .
Acts.8:36 36ὡς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδόν, ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ, καί φησιν εὐνοῦχος, Ἰδού, ὕδωρ· τί κωλύει με βαπτισθῆναι; 36 {NEQ} As they rode along , they came to some water , and the eunuch said , Look ! There’s some water ! Why can’t I be baptized ? * 
Acts.8:38 38καὶ ἐκέλευσεν στῆναι τὸ ἅρμα, καὶ κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ ὕδωρ τε Φίλιππος καὶ εὐνοῦχος, καὶ ἐβάπτισεν αὐτόν. 38 {NEQ} He ordered the carriage to stop , and they {RPT} went down into the water {NEQ} {NEQ} , and Philip baptized him .
Acts.8:39 39ὅτε δὲ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὕδατος, πνεῦμα κυρίου ἥρπασεν τὸν Φίλιππον. καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι εὐνοῦχος, ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων. 39 {NEQ} When they came up out of the water , the Spirit of the Lord snatched {NEQ} Philip away . The eunuch {NEQ} never saw him again but went on his {NEQ} way rejoicing .
Acts.10:47 47Μήτι τὸ ὕδωρ δύναται κωλῦσαί τις τοῦ μὴ βαπτισθῆναι τούτους, οἵτινες τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔλαβον ὡς καὶ ἡμεῖς; 47 {NEQ} Can anyone object to their {NEQ} being baptized , now that they have received the Holy {RPT} Spirit just as we did ?
Acts.11:16 16ἐμνήσθην δὲ τοῦ ῥήματος τοῦ κυρίου ὡς ἔλεγεν, Ἰωάνης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 16 Then I thought of the Lord’s {NEQ} words when he said , {NEQ} John baptized with * water , but you will be baptized with the Holy Spirit .
Eph.5:26 26ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ, καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι· 26 to make her holy and clean , {NEQ} washed by the cleansing of God’s word . * 
Heb.9:19 19λαληθείσης γὰρ πάσης ἐντολῆς κατὰ τὸν νόμον ὑπὸ Μωυσέως παντὶ τῷ λαῷ, λαβὼν τὸ αἷμα τῶν μόσχων καὶ τῶν τράγων, μετὰ ὕδατος, καὶ ἐρίου κοκκίνου καὶ ὑσσώπου, αὐτό τε τὸ βιβλίον καὶ πάντα τὸν λαὸν ἐράντισεν 19 For after Moses had read each of God’s commandments to all the people , he took the blood of {RPT} calves and {RPT} goats , * along with water , and sprinkled both the book of God’s law {RPT} and all the people , using hyssop branches and scarlet wool .
Heb.10:22 22προσερχώμεθα, μετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν πληροφορίᾳ πίστεως· ῥεραντισμένοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς, καὶ λελουσμένοι τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷ· 22 let us go right into the presence of God with sincere hearts fully trusting {NEQ} him . For our guilty consciences have been sprinkled with Christ’s blood to make us clean , and our bodies have been washed with pure water .
Jas.3:12 12μὴ δύναται, ἀδελφοί μου, συκῆ ἐλαίας ποιῆσαι ἄμπελος σῦκα; οὔτε, ἁλυκὸν γλυκὺ ποιῆσαι ὕδωρ. 12 Does {RPT} {RPT} a fig tree produce olives , or a grapevine produce figs ? No , and you can’t draw fresh water from a salty spring . * 
1Pet.3:20 20ἀπειθήσασίν ποτε ὅτε ἀπεξεδέχετο τοῦ θεοῦ μακροθυμία ἐν ἡμέραις Νῶε κατασκευαζομένης κιβωτοῦ· εἰς ἣν ὀλίγοι τοῦτ᾽ ἔστιν ὀκτὼ ψυχαὶ διεσώθησαν δι᾽ ὕδατος. 20 those who disobeyed God long ago when {NEQ} God waited {NEQ} patiently while Noah was building his boat . {NEQ} {NEQ} Only eight people were saved from drowning in that terrible flood . * 
2Pet.3:5 5λανθάνει γὰρ αὐτοὺς τοῦτο θέλοντας, ὅτι οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι καὶ γῆ ἐξ ὕδατος καὶ δι᾽ ὕδατος συνεστῶσα, τῷ τοῦ θεοῦ λόγῳ· 5 {NEQ} {RPT} They deliberately forget that God made the heavens by the word of his command , and he brought the earth out from the water and surrounded it with water .
2Pet.3:6 6δι᾽ ὧν τότε κόσμος ὕδατι κατακλυσθεὶς ἀπώλετο· 6 Then he used the water to destroy the ancient world with a mighty flood .
1Jn.5:6 6οὗτός ἐστιν ἐλθὼν δι᾽ ὕδατος καὶ αἵματος— Ἰησοῦς Χριστός— οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνον, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὕδατι καὶ ἐν τῷ αἵματι. καὶ τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ μαρτυροῦν, ὅτι τὸ πνεῦμά ἐστιν ἀλήθεια· 6 And {RPT} Jesus Christ was {NEQ} revealed as God’s Son by his baptism in water and by shedding his blood on the cross * not by {NEQ} water only , but by {NEQ} water and {RPT} {RPT} blood . And the Spirit , {NEQ} who is {NEQ} truth , confirms it with his testimony .
1Jn.5:8 8τὸ πνεῦμα, καὶ τὸ ὕδωρ, καὶ τὸ αἷμα— καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν. 8 the Spirit , {NEQ} the water , and the blood and all three agree .
Rev.1:15 15καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωμένης, καὶ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν. 15 {NEQ} His {NEQ} feet were like polished bronze refined in a furnace , and his {NEQ} voice thundered like mighty ocean waves .
Rev.7:17 17ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου ποιμανεῖ αὐτούς. καὶ ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων. καὶ ἐξαλείψει θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 17 For the Lamb {RPT} on the throne will be their Shepherd . {NEQ} He will lead them to springs of life-giving water . And {NEQ} God will wipe every tear from their {NEQ} eyes .
Rev.8:10 10καὶ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισεν, καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας, καιόμενος ὡς λαμπάς. καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν ποταμῶν καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων· 10 Then the third angel blew his trumpet , and a great star fell from the sky , burning like a torch . {NEQ} It fell on one-third of the rivers and on the springs of {NEQ} water .
Rev.8:11 11καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται ̓Άψινθος. καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς ἄψινθον, καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τῶν ὑδάτων ὅτι ἐπικράνθησαν. 11 {NEQ} The name of the star was {NEQ} Bitterness . * {NEQ} It made one-third of the water bitter , and many {NEQ} people died from {NEQ} drinking the bitter water .
Rev.11:6 6οὗτοι ἔχουσιν τὴν ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανόν ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν· καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα, καὶ πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν. 6 They have {NEQ} power to shut the sky so that no rain will fall for as long as they {NEQ} prophesy . And they have the power to turn {RPT} the rivers and oceans into blood , and to strike the earth with every kind of plague as often as they wish .
Rev.12:15 15καὶ ἔβαλεν ὄφις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμὸν ἵνα αὐτὴν ποταμοφόρητον ποιήσῃ. 15 Then the dragon tried to drown {RPT} the woman with a flood of water that flowed from his {NEQ} mouth .
Rev.14:2 2καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βροντῆς μεγάλης· καὶ φωνὴ ἣν ἤκουσα ὡς κιθαρῳδῶν κιθαριζόντων ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν. 2 And I heard a sound from {NEQ} heaven like the roar of mighty ocean waves or {RPT} the rolling of loud thunder . {NEQ} It was like the sound {RPT} {RPT} of many harpists playing together {RPT} .
Rev.14:7 7λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Φοβήθητε τὸν θεὸν καὶ δότε αὐτῷ δόξαν· ὅτι ἦλθεν ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ· καὶ προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανόν, καὶ τὴν γῆν, καὶ θάλασσαν, καὶ πηγὰς ὑδάτων. 7 Fear {NEQ} God , he shouted . {NEQ} Give glory to him . For the time has come when he will sit as {NEQ} judge . {NEQ} Worship him who made the heavens , {NEQ} the earth , {NEQ} the sea , and all the springs of water .
Rev.16:4 4καὶ τρίτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων, καὶ ἐγένετο αἷμα. 4 Then the third angel poured out his {NEQ} bowl on the rivers and {NEQ} springs , and they became blood .
Rev.16:5 5καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος, Δίκαιος εἶ, ὢν καὶ ἦν, ὅσιος, ὅτι ταῦτα ἔκρινας, 5 And I heard the angel who {NEQ} had authority over all water saying , You are just , O Holy One , who is and who always was , because you have sent these judgments .
Rev.16:12 12καὶ ἕκτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν τὸν Εὐφράτην, καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ ἵνα ἑτοιμασθῇ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου. 12 Then the sixth angel poured out his {NEQ} bowl on the {RPT} great {RPT} Euphrates River , and it dried up so that the kings {RPT} from the east could march their armies toward the west without hindrance .
Rev.17:1 1καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας καὶ ἐλάλησεν μετ᾽ ἐμοῦ· λέγων, Δεῦρο, δείξω σοι τὸ κρίμα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθημένης ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν· 17:1 One of the seven angels who had poured out the seven bowls {NEQ} came over and spoke to me . Come with me , he said , and I will show you the judgment that is going to come on the {RPT} great prostitute , who {RPT} rules over many waters .
Rev.17:15 15καὶ λέγει μοι, Τὰ ὕδατα εἶδες οὗ πόρνη κάθηται λαοὶ καὶ ὄχλοι εἰσὶν καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι. 15 Then the angel said to me , The waters {RPT} {NEQ} where the prostitute is ruling represent masses of people {NEQ} of every nation and language .
Rev.19:6 6καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ, καὶ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν, καὶ ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν λεγόντων· Ἁλληλουϊά, ὅτι ἐβασίλευσεν, κύριος θεὸς ἡμῶν, παντοκράτωρ. 6 Then I heard again what sounded like the shout of a vast crowd or {RPT} the roar of mighty ocean waves or {RPT} the crash of loud thunder : Praise the LORD ! For the Lord our {NEQ} God , * the Almighty , reigns .
Rev.21:6 6καὶ εἶπέν μοι, Γέγοναν. ἐγώ εἰμι τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ— ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν. 6 And he also said {RPT} , It is finished ! I am the Alpha and the Omega the Beginning and the End . To all who are thirsty I will give freely from the springs of the water of {NEQ} life .
Rev.22:1 1καὶ ἔδειξέν μοι ποταμὸν ὕδατος ζωῆς, λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον, ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου. 22:1 Then the angel showed me a river with the water of life , clear as crystal , flowing from {RPT} the throne of {NEQ} God and of the Lamb .
Rev.22:17 17καὶ τὸ πνεῦμα καὶ νύμφη λέγουσιν, ̓Έρχου. καὶ ἀκούων εἰπάτω, ̓Έρχου. καὶ διψῶν ἐρχέσθω— θέλων· λαβέτω ὕδωρ ζωῆς δωρεάν. 17 {NEQ} The Spirit and the bride say , Come . {NEQ} Let anyone who hears this say , Come . {NEQ} Let anyone who is thirsty come . Let anyone who desires drink freely from the water of life .