The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ὑπομονή (y(pomone, 5281)

Meanings

an endurance, endurance, in endurance, of endurance, patience, perseverance

Greek-English Concordance: 32 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Luke.8:15 15τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ, ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσιν, καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. 15 And the seeds that fell on the good soil {RPT} represent honest , good-hearted people who hear God’s word , cling to it , and patiently produce a huge harvest .
Luke.21:19 19ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν, κτήσεσθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν. 19 By {NEQ} standing firm {RPT} , you will win your {NEQ} souls .
Rom.2:7 7τοῖς μὲν καθ᾽ ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ, δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν ζητοῦσιν ζωὴν αἰώνιον· 7 He will give eternal life to those who {NEQ} keep on doing good , seeking after the glory and honor and immortality that God offers .
Rom.5:3 3οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα, ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται· 3 We can rejoice , too , when we run into {NEQ} problems and trials , for we know that they help us develop endurance .
Rom.5:4 4 δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα. 4 And {NEQ} endurance develops strength of character , and {NEQ} character strengthens our confident hope of salvation .
Rom.8:25 25εἰ δὲ οὐ βλέπομεν ἐλπίζομεν, δι᾽ ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθα.) 25 But if we look forward to something we don’t yet have , we must wait patiently and confidently . )
Rom.15:4 4ὅσα γὰρ προεγράφη εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη· ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ διὰ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. 4 {NEQ} Such things were written in the Scriptures long ago to {NEQ} teach us {RPT} . And the Scriptures give us {NEQ} hope and {RPT} {RPT} encouragement as we wait patiently for God’s promises to be fulfilled .
Rom.15:5 5 δὲ θεός, τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως, δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις, κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν· 5 {NEQ} May {NEQ} God , who gives this patience and {RPT} encouragement , help you live in complete harmony with each other , as is fitting for followers of Christ Jesus .
2Cor.1:6 6εἴτε δὲ θλιβόμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν, παρακλήσεως καὶ σωτηρίας· εἴτε παρακαλούμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως, τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν παθημάτων ὧν καὶ ἡμεῖς πάσχομεν. 6 Even when we are weighed down with troubles , it is for your {NEQ} comfort and salvation ! For when we ourselves are comforted , we will certainly comfort you . Then you {NEQ} can patiently endure the same things {RPT} {NEQ} we suffer .
2Cor.6:4 4ἀλλ᾽ ἐν παντί, συνιστάνοντες ἑαυτοὺς ὡς θεοῦ διάκονοι· ἐν ὑπομονῇ πολλῇ ἐν θλίψεσιν ἐν ἀνάγκαις ἐν στενοχωρίαις· 4 {NEQ} In everything we do , we show that we are true ministers of God . We {RPT} patiently endure {RPT} troubles and {RPT} hardships and {RPT} calamities of every kind .
2Cor.12:12 12τὰ μὲν σημεῖα τοῦ ἀποστόλου κατειργάσθη, ἐν ὑμῖν· ἐν πάσῃ ὑπομονῇ σημείοις τε καὶ τέρασιν καὶ δυνάμεσιν. 12 When I was with you , {NEQ} I certainly gave you proof that I am an apostle . For I patiently did many signs and wonders and miracles among you .
Col.1:11 11ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν. μετὰ χαρᾶς, 11 We also pray that you will be strengthened with all his {NEQ} glorious power so you will have all the endurance and patience you need . May you be filled with joy ,  * 
1Thes.1:3 3μνημονεύοντες, ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως, καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης, καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν· 3 As we pray to our {NEQ} God and Father about you , we think of your {NEQ} faithful {NEQ} work , {NEQ} your {NEQ} loving {NEQ} deeds , and the enduring {NEQ} hope you have because of our {NEQ} Lord Jesus Christ .
2Thes.1:4 4ὥστε αὐτοὺς ἡμᾶς ἐν ὑμῖν ἐνκαυχᾶσθαι ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ θεοῦ ὑπὲρ τῆς ὑπομονῆς ὑμῶν καὶ πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς διωγμοῖς ὑμῶν καὶ ταῖς θλίψεσιν αἷς ἀνέχεσθε· 4 {NEQ} We proudly tell {NEQ} God’s other churches about {RPT} your {NEQ} {NEQ} endurance and faithfulness in all the persecutions and {NEQ} hardships you {RPT} are suffering .
2Thes.3:5 5 δὲ κύριος κατευθύναι ὑμῶν τὰς καρδίας εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ καὶ εἰς τὴν ὑπομονὴν τοῦ Χριστοῦ. 5 {NEQ} May the Lord lead your {NEQ} hearts into a full understanding and expression of the love of {NEQ} God and {RPT} the patient endurance that comes from Christ .
1Tim.6:11 11σὺ δέ, ἄνθρωπε θεοῦ· ταῦτα φεῦγε. δίωκε δὲ δικαιοσύνην εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πραϋπαθίαν. 11 But you , Timothy , are a man of God ; so run from all these evil things . {NEQ} Pursue righteousness and a godly life , along with faith , love , perseverance , and gentleness .
2Tim.3:10 10σὺ δέ, παρηκολούθησάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει· τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ· 10 But you , Timothy , certainly know what I teach , and {RPT} how I live , and {RPT} what my purpose in life is . You know my {RPT} faith , my {RPT} patience , my {RPT} love , and my {RPT} endurance .
Titus.2:2 2πρεσβύτας νηφαλίους εἶναι, σεμνούς, σώφρονας· ὑγιαίνοντας τῇ πίστει τῇ ἀγάπῃ τῇ ὑπομονῇ. 2 Teach the older men to exercise self-control , to be worthy of respect , and to live wisely . They must have sound {NEQ} faith and be filled with {NEQ} love and {NEQ} patience .
Heb.10:36 36ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν, ἵνα τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ποιήσαντες· κομίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν· 36 {NEQ} Patient endurance is what you need now , so that you will continue to do {NEQ} God’s {NEQ} will . Then you will receive all that he has promised .
Heb.12:1 1τοιγαροῦν, καὶ ἡμεῖς τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα, καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν· δι᾽ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα· 12:1 Therefore , since we are surrounded by {RPT} such a huge crowd of witnesses to the life of faith , let us strip off every weight that slows us down , especially the sin that so easily trips us up . And let us run with endurance the race God has set before us .
Jas.1:3 3γινώσκοντες ὅτι τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως, κατεργάζεται ὑπομονήν. 3 For you know that when your {NEQ} faith is tested , your endurance has a chance to grow .
Jas.1:4 4 δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω, ἵνα ἦτε τέλειοι καὶ ὁλόκληροι, ἐν μηδενὶ λειπόμενοι. 4 So let it grow , for when your endurance is fully developed , {NEQ} you will be perfect and complete , needing {NEQ} nothing .
Jas.5:11 11ἰδοὺ μακαρίζομεν τοὺς ὑπομείναντας· τὴν ὑπομονὴν Ἰὼβ ἠκούσατε· καὶ τὸ τέλος κυρίου εἴδετε, ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν κύριος καὶ οἰκτίρμων. 11 {NEQ} We give great honor to those who endure under suffering . For instance , you know about Job , a man of {NEQ} great endurance . {NEQ} You can see how the Lord was kind to him at the end , for the Lord is full of tenderness and mercy .
2Pet.1:6 6ἐν δὲ τῇ γνώσει, τὴν ἐγκράτειαν· ἐν δὲ τῇ ἐγκρατείᾳ, τὴν ὑπομονήν· ἐν δὲ τῇ ὑπομονῇ, τὴν εὐσέβειαν· 6 {RPT} and {NEQ} knowledge with {NEQ} self-control , {RPT} and {NEQ} self-control with {NEQ} patient endurance , {RPT} and {NEQ} patient endurance with {NEQ} godliness ,
Rev.1:9 9ἐγώ, Ἰωάνης, ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συνκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν Ἰησοῦ. ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ. 9 I , John , am your {NEQ} brother and your partner in {NEQ} suffering and in God’s Kingdom and in the patient endurance to which Jesus calls us . I was exiled to the island of {RPT} Patmos for preaching the word of {NEQ} God and for my testimony about Jesus .
Rev.2:2 2Οἶδα τὰ ἔργα σου· καὶ τὸν κόπον καὶ τὴν ὑπομονήν σου. καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς. καὶ ἐπείρασας τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους καὶ οὐκ εἰσίν. καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς. 2 I know all the things you do . {NEQ} I have seen your {NEQ} hard work and your {NEQ} patient endurance . {NEQ} {NEQ} I know you don’t tolerate evil people . {NEQ} You have examined the claims of those who say they are apostles but are not . {NEQ} You have discovered they are liars .
Rev.2:3 3καὶ ὑπομονὴν ἔχεις καὶ ἐβάστασας διὰ τὸ ὄνομά μου καὶ οὐ κεκοπίακες. 3 {NEQ} You have patiently suffered for me without quitting .
Rev.2:19 19Οἶδά σου τὰ ἔργα— καὶ τὴν ἀγάπην, καὶ τὴν πίστιν, καὶ τὴν διακονίαν, καὶ τὴν ὑπομονήν σου· καὶ τὰ ἔργα σου τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων. 19 I know all the things you do . {NEQ} I have seen your love , {NEQ} your faith , {NEQ} your service , and your {NEQ} patient endurance . And I can see your constant improvement in all these things .
Rev.3:10 10ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 10 Because you have obeyed my {NEQ} command to {NEQ} persevere , {NEQ} I will protect you from the great time of {NEQ} testing that will come upon the whole world to test those who belong to this world .
Rev.13:10 10εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι. ὧδέ ἐστιν ὑπομονὴ καὶ πίστις τῶν ἁγίων. 10 {NEQ} Anyone who is destined for prison will be taken to prison . {NEQ} Anyone destined to die {RPT} by the sword will die by the sword . This means that {NEQ} God’s holy people must {NEQ} endure persecution patiently and remain {NEQ} faithful .
Rev.14:12 12ὧδε ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν, οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ τὴν πίστιν Ἰησοῦ. 12 This means that {NEQ} God’s holy people {NEQ} must endure persecution patiently , {NEQ} obeying his {NEQ} commands and maintaining their faith in Jesus .