The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ὦ2 (o, 5599)

Meanings

O, O [man]

Greek-English Concordance: 17 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.15:28 28τότε ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ, γύναι, μεγάλη σου πίστις. γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 28 {NEQ} Dear woman , {NEQ} Jesus said to her , your {NEQ} faith is great . Your request is granted . And her {NEQ} daughter was instantly healed .
Matt.17:17 17ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη· ἕως πότε μεθ᾽ ὑμῶν ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε. 17 {NEQ} {NEQ} Jesus said , You faithless and corrupt people ! How long must I be with you ? How long must I put up with you ? Bring the boy here to me .
Mark.9:19 19 δὲ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει, γενεὰ ἄπιστος· ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με. 19 Jesus {NEQ} said to them ,  *  You faithless people ! How long must I be with you ? How long must I put up with you ? Bring the boy to me .
Luke.9:41 41ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς καὶ ἀνέξομαι ὑμῶν; προσάγαγε ὧδε τὸν υἱόν σου. 41 {NEQ} Jesus said , You faithless and corrupt people ! How long must I be with you and put up with you ? Then he said to the man , Bring your {NEQ} son here .
Luke.24:25 25καὶ αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς, ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται· 25 Then Jesus said to them , You foolish people ! {NEQ} You find it so hard {NEQ} to believe all that the prophets wrote in the Scriptures .
Acts.1:1 1Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν 1:1 In my {NEQ} {NEQ} first book  *  I told you , {NEQ} Theophilus , about everything {RPT} {NEQ} Jesus began to do {NEQ} and teach
Acts.13:10 10εἶπεν, πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας, υἱὲ διαβόλου, ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης. οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς τοῦ κυρίου τὰς εὐθείας; 10 Then he said , You son of the devil , full of every sort of deceit and {RPT} fraud , and enemy of all that is good ! Will you never stop perverting the {RPT} true ways of the Lord ?
Acts.18:14 14μέλλοντος δὲ τοῦ Παύλου ἀνοίγειν τὸ στόμα, εἶπεν Γαλλίων πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, Εἰ μὲν ἦν ἀδίκημά τι ῥᾳδιούργημα πονηρόν, Ἰουδαῖοι, κατὰ λόγον ἂν ἀνεσχόμην ὑμῶν. 14 But just as {NEQ} Paul started to make his defense , {NEQ} Gallio turned to Paul’s accusers and said , Listen , you Jews , if this were a case involving some wrongdoing or a serious crime , I would have a reason to accept your case .
Acts.27:21 21πολλῆς τε ἀσιτίας ὑπαρχούσης· τότε, σταθεὶς Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν, ̓Έδει μέν, ἄνδρες, πειθαρχήσαντάς μοι μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης· κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν. 21 {NEQ} No one had eaten for a long time . Finally , {NEQ} Paul called the crew together and said , Men , you should have listened to me in the first place and not left {NEQ} Crete . {NEQ} You would have avoided all this {NEQ} damage and {NEQ} loss .
Rom.2:1 1διὸ ἀναπολόγητος εἶ, ἄνθρωπε πᾶς κρίνων· ἐν γὰρ κρίνεις τὸν ἕτερον, σεαυτὸν κατακρίνεις, τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις κρίνων. 2:1 You may think you can condemn such people , but you are just as bad , and you have no excuse ! {NEQ} When you say they are wicked and should be punished , you are condemning yourself , for you who judge {NEQ} others do these very same things .
Rom.2:3 3λογίζῃ δὲ τοῦτο, ἄνθρωπε κρίνων τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας καὶ ποιῶν αὐτά, ὅτι σὺ ἐκφεύξῃ τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ; 3 Since you {NEQ} judge others for doing these things , why do you think {NEQ} you can avoid {NEQ} God’s {NEQ} judgment {NEQ} when you do the same things ?
Rom.9:20 20 ἄνθρωπε, μενοῦνγε σὺ τίς εἶ ἀνταποκρινόμενος τῷ θεῷ; μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ πλάσαντι, Τί με ἐποίησας οὕτως; 20 No , don’t say that . Who are you , a mere human being , {NEQ} to argue with {NEQ} God ? Should the thing that was created say to the one who created it , Why have you made me like this ?
Rom.11:33 33ὦ, βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως θεοῦ· ὡς ἀνεξεραύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. 33 Oh , how great are God’s riches and wisdom and knowledge ! How impossible it is for us to understand his {NEQ} decisions and {RPT} his {NEQ} ways !
Gal.3:1 1ὦ, ἀνόητοι Γαλάται· τίς ὑμᾶς ἐβάσκανεν; οἷς κατ᾽ ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς Χριστὸς προεγράφη ἐσταυρωμένος. 3:1 Oh , foolish Galatians ! Who has cast an evil spell on you ? For the meaning of Jesus Christ’s death was made as clear to you as if you had seen a picture of his death on the cross .
1Tim.6:11 11σὺ δέ, ἄνθρωπε θεοῦ· ταῦτα φεῦγε. δίωκε δὲ δικαιοσύνην εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πραϋπαθίαν. 11 But you , Timothy , are a man of God ; so run from all these evil things . {NEQ} Pursue righteousness and a godly life , along with faith , love , perseverance , and gentleness .
1Tim.6:20 20 Τιμόθεε, τὴν παραθήκην φύλαξον· ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους, κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως· 20 {NEQ} Timothy , guard what God has entrusted to you . Avoid {NEQ} godless , foolish discussions with those who oppose you with their {NEQ} so-called knowledge .
Jas.2:20 20θέλεις δὲ γνῶναι, ἄνθρωπε κενέ, ὅτι πίστις χωρὶς τῶν ἔργων ἀργή ἐστιν; 20 How foolish ! {NEQ} Can’t you see that {NEQ} faith without {NEQ} good deeds is useless ?