The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ὥρα (o(ra, 5610)

Meanings

[a] hour, [a] time, [even] an hour, [the] hour, an hour, hour, hour (time), hours, in [the] hour, time

Greek-English Concordance: 106 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.8:13 13καὶ εἶπεν Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῃ, ̔Ύπαγε. ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη παῖς ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ. 13 Then {NEQ} Jesus said to the Roman officer , Go back home . Because you believed , it has happened . And the young servant was healed {NEQ} that same {NEQ} hour .
Matt.9:22 22 δὲ Ἰησοῦς στραφείς, καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν, Θάρσει, θύγατερ. πίστις σου σέσωκέν σε. καὶ ἐσώθη γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 22 {NEQ} {NEQ} Jesus turned around , and when he saw her he said , Daughter , be encouraged ! Your {NEQ} faith has made you well . And the woman was healed at that {NEQ} moment .
Matt.10:19 19ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς τί λαλήσητε. δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσητε. 19 {NEQ} When you are arrested , don’t worry about how to respond or what to say . {NEQ} God will give you the right words at the right {NEQ} time .
Matt.14:15 15ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ λέγοντες, ̓Έρημός ἐστιν τόπος, καὶ ὥρα ἤδη παρῆλθεν. ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. 15 {NEQ} That evening the disciples came to him and said , This is a remote place , and it’s already getting late . Send the crowds away so they can go to the villages and buy food for themselves .
Matt.15:28 28τότε ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ, γύναι, μεγάλη σου πίστις. γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 28 {NEQ} Dear woman , {NEQ} Jesus said to her , your {NEQ} faith is great . Your request is granted . And her {NEQ} daughter was instantly healed .
Matt.17:18 18καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον. καὶ ἐθεραπεύθη παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 18 Then {NEQ} Jesus rebuked the demon in the boy , and it left him . From that {NEQ} moment the boy {NEQ} was well .
Matt.18:1 1ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες, Τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν; 18:1 About that {NEQ} time the disciples came to {NEQ} Jesus and asked , Who {NEQ} is greatest in the Kingdom of {NEQ} Heaven ?
Matt.20:3 3καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς. 3 {NEQ} At nine o’clock in the morning he was passing through the marketplace and saw some people standing around doing nothing .
Matt.20:5 5οἱ δὲ ἀπῆλθον. πάλιν δὲ ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ ἐνάτην ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτως. 5 So they went to work in the vineyard . At noon and again at three o’clock he did {NEQ} the same thing .
Matt.20:9 9ἐλθόντες δὲ οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν, ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον. 9 {NEQ} When those hired at five o’clock were paid , each received a full day’s wage .
Matt.20:12 12λέγοντες, Οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν, καὶ ἴσους αὐτοὺς ἡμῖν ἐποίησας τοῖς βαστάσασι τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα. 12 Those people worked only one hour , and yet you’ve paid them just as much as you paid us who worked all day {NEQ} in the scorching heat .
Matt.24:36 36περὶ δέ, τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν οὐδὲ υἱός. εἰ μὴ πατὴρ μόνος. 36 However , no one knows the {NEQ} day or hour when these things will happen , not even the angels in {NEQ} heaven or the Son himself . * Only the Father knows .
Matt.24:44 44διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 44 {NEQ} {NEQ} You also must be ready all the time , for the Son of {NEQ} Man will come when least expected .
Matt.24:50 50ἥξει κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ οὐ γινώσκει, 50 The master {RPT} {RPT} {RPT} will return unannounced {RPT} and {RPT} unexpected ,
Matt.25:13 13γρηγορεῖτε οὖν. ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν. 13 So you , too , must keep watch ! For you do not know the day or {NEQ} hour of my return .
Matt.26:40 40καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας. καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ᾽ ἐμοῦ; 40 Then he returned to the disciples and found them asleep . {NEQ} He said to {NEQ} Peter , {NEQ} Couldn’t you watch with me even one hour ?
Matt.26:45 45τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ λέγει αὐτοῖς, Καθεύδετε τὸ λοιπόν· καὶ ἀναπαύεσθε. ἰδού, ἤγγικεν ὥρα. καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν. 45 Then he came to the disciples and said {RPT} , Go ahead and sleep . {NEQ} Have your rest . But look the time has come . {NEQ} The Son of {NEQ} Man is betrayed into the hands of sinners .
Matt.26:55 55ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν Ἰησοῦς τοῖς ὄχλοις, Ὡς ἐπὶ λῃστήν, ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με; καθ᾽ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόμην διδάσκων. καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με; 55 Then {NEQ} Jesus said to the crowd , Am I some dangerous revolutionary , that you come with swords and clubs to arrest me ? {NEQ} Why didn’t you arrest me in the Temple ? I was there teaching every day .
Matt.27:45 45ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας, σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης. 45 At noon , darkness fell across the whole land until three o’clock .
Matt.27:46 46περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν, ἀνεβόησεν Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων, Ἠλί, ἠλί, λεμὰ σαβαχθανεί; τοῦτ᾽ ἔστιν, Θεέ μου, θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες; 46   At about three o’clock , {NEQ} Jesus called out with a loud voice , Eli , Eli , * lema sabachthani ? which means My God , my God , why have you abandoned me ? * 
Mark.6:35 35καὶ ἤδη ὥρας πολλῆς γενομένης προσελθόντες αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἔλεγον ὅτι, ̓Έρημός ἐστιν τόπος καὶ ἤδη ὥρα πολλή. 35 {RPT} Late in the afternoon his {NEQ} disciples came to him and said , This is a remote place , and it’s already getting late .
Mark.11:11 11καὶ εἰσῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς τὸ ἱερόν. καὶ περιβλεψάμενος πάντα, ὀψὲ ἤδη οὔσης τῆς ὥρας· ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα. 11 So Jesus came to Jerusalem and went into the Temple . {NEQ} After looking around carefully at everything , he left because it was late in the afternoon . Then he returned to Bethany with the twelve disciples .
Mark.13:11 11καὶ ὅταν ἄγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε. ἀλλ᾽ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τοῦτο λαλεῖτε, οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. 11 But when you are arrested and stand trial , don’t worry in advance about what to say . Just say what God tells you at that {NEQ} time , for it is not you who will be speaking , but the {RPT} Holy Spirit .
Mark.13:32 32περὶ δέ, τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ οὐδὲ υἱός· εἰ μὴ πατήρ. 32 However , no one knows the day {RPT} or {NEQ} hour when these things will happen , not even the angels in heaven or the Son himself . Only the Father knows .
Mark.14:35 35καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπιπτεν ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ προσηύχετο, ἵνα εἰ δυνατόν ἐστιν, παρέλθῃ ἀπ᾽ αὐτοῦ ὥρα. 35 {NEQ} He went on a little farther and fell to the ground . {NEQ} He prayed that , {NEQ} if it were possible , the awful hour awaiting him might pass him by .
Mark.14:37 37καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας. καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, Σίμων· καθεύδεις; οὐκ ἴσχυσας μίαν ὥραν γρηγορῆσαι; 37 Then he returned and found the disciples asleep . {NEQ} He said to {NEQ} Peter , Simon , are you asleep ? Couldn’t you watch with me even one hour ?
Mark.14:41 41καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον, καὶ λέγει αὐτοῖς, Καθεύδετε τὸ λοιπόν· καὶ ἀναπαύεσθε. ἀπέχει— ἦλθεν ὥρα. ἰδοὺ παραδίδοται υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν. 41 When he returned to them the third time , {NEQ} he said , Go ahead and sleep . {NEQ} {NEQ} Have your rest . But no the time has come . The Son of {NEQ} Man is betrayed into the hands of {NEQ} sinners .
Mark.15:25 25ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. 25 It was {NEQ} nine o’clock in the morning when they crucified him .
Mark.15:33 33καὶ γενομένης ὥρας ἕκτης, σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης. 33 At noon , darkness fell across the whole {NEQ} land until three o’clock .
Mark.15:34 34καὶ τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ ἐβόησεν Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ, Ἐλωί, ἐλωί, λεμὰ σαβαχθανί; ἐστιν μεθερμηνευόμενον θεός μου, θεός μου, εἰς τί ἐγκατέλιπές με; 34   Then at three o’clock {NEQ} Jesus called out with a loud voice , Eloi , Eloi , lema sabachthani ? which means My {NEQ} God , my {NEQ} God , why have you abandoned me ? * 
Luke.1:10 10καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ, προσευχόμενον ἔξω, τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος. 10 While the incense was being burned , {NEQ} a great crowd stood outside , praying .
Luke.2:38 38καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα, ἀνθωμολογεῖτο τῷ θεῷ. καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν Ἰερουσαλήμ. 38 {NEQ} She came along just as Simeon was talking with Mary and Joseph , and she began praising {NEQ} God . {NEQ} She talked about the child to everyone who had been waiting expectantly for God to rescue Jerusalem .
Luke.7:21 21ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ μαστίγων, καὶ πνευμάτων πονηρῶν καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο βλέπειν. 21 At that very {NEQ} time , Jesus cured many people of their diseases , {NEQ} illnesses , and evil spirits , and he restored sight to many who were blind .
Luke.10:21 21ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ καὶ εἶπεν, Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις. ναί, πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου. 21 At that same time Jesus was filled with the joy of the {RPT} Holy Spirit , and he said , O Father , Lord of {NEQ} heaven and {NEQ} earth , thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever , and for revealing them to the childlike . Yes , {NEQ} Father , {NEQ} it pleased you to do it this way .
Luke.12:12 12τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ δεῖ εἰπεῖν. 12 for the Holy Spirit will teach you at that {NEQ} time what needs to be said .
Luke.12:39 39τοῦτο δὲ γινώσκετε· ὅτι εἰ ᾔδει οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ κλέπτης ἔρχεται, οὐκ ἂν ἀφῆκεν διορυχθῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ. 39 {NEQ} Understand this : {NEQ} If a homeowner knew exactly when a burglar was coming , he would not permit his {NEQ} house to be broken into .
Luke.12:40 40καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 40 You also must be ready all the time , for the Son of {NEQ} Man will come when least expected .
Luke.12:46 46ἥξει κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ οὐ γινώσκει, καὶ διχοτομήσει αὐτὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει. 46 The master will return unannounced and unexpected , and he will cut the servant {RPT} in pieces {RPT} and banish him with the unfaithful .
Luke.13:31 31ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ προσῆλθάν τινες Φαρισαῖοι λέγοντες αὐτῷ, ̓Έξελθε καὶ πορεύου ἐντεῦθεν· ὅτι Ἡρῴδης θέλει σε ἀποκτεῖναι. 31 At that {NEQ} time some {NEQ} Pharisees said to him , Get away from here if you want to live ! {NEQ} Herod Antipas wants to kill you !
Luke.14:17 17καὶ ἀπέστειλεν τὸν δοῦλον αὐτοῦ, τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις, ̓Έρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστιν. 17 When the banquet was ready , {NEQ} he sent his {NEQ} servant to tell the guests , Come , {NEQ} the banquet is ready .
Luke.20:19 19καὶ ἐζήτησαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐπιβαλεῖν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. καὶ ἐφοβήθησαν τὸν λαόν— ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς εἶπεν τὴν παραβολὴν ταύτην. 19 {NEQ} The teachers of religious law and the leading priests wanted to arrest {RPT} Jesus immediately because they realized {RPT} he was telling the story {RPT} against them they were the wicked farmers . But they were afraid of the people’s reaction .
Luke.22:14 14καὶ ὅτε ἐγένετο ὥρα, ἀνέπεσεν καὶ οἱ ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ. 14 When the time came , Jesus and the apostles sat down together at the table {RPT} . * 
Luke.22:53 53καθ᾽ ἡμέραν ὄντος μου μεθ᾽ ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ. οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ᾽ ἐμέ; ἀλλ᾽ αὕτη ἐστὶν ὑμῶν, ὥρα καὶ ἐξουσία τοῦ σκότους. 53 Why didn’t you arrest me in the Temple ? I was there {RPT} every day . But this is your moment , the time when the power of {NEQ} darkness reigns .
Luke.22:59 59καὶ διαστάσης ὡσεὶ ὥρας μιᾶς ἄλλος τις διισχυρίζετο λέγων, Ἐπ᾽ ἀληθείας καὶ οὗτος μετ᾽ αὐτοῦ ἦν, καὶ γάρ, Γαλιλαῖός ἐστιν. 59 About an hour {NEQ} later someone else insisted , This must be one of them , because he is a Galilean , too .
Luke.23:44 44καὶ ἦν ἤδη ὡσεὶ ὥρα ἕκτη, καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης· 44 By this time it was about noon , and darkness fell across the whole land until three o’clock .
Luke.24:33 33καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ εὗρον ἠθροισμένους τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς, 33 And within the hour they were on their way back to Jerusalem . There they found the eleven disciples and the others who had gathered with them ,
John.1:39 39λέγει αὐτοῖς, ̓Έρχεσθε καὶ ὄψεσθε. ἦλθαν οὖν καὶ εἶδαν ποῦ μένει καὶ παρ᾽ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην, ὥρα ἦν ὡς δεκάτη. 39 Come and see , he said {RPT} . It was about four o’clock in the afternoon when they went with him to the place where he was staying , and they remained with him the rest of the day .
John.2:4 4καὶ λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; οὔπω ἥκει ὥρα μου. 4 {NEQ} Dear woman , that’s not our problem , {NEQ} Jesus replied {RPT} . My {NEQ} time has not yet come .
John.4:6 6ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ· οὖν Ἰησοῦς, κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας, ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα ἦν ὡς ἕκτη. 6 {NEQ} {NEQ} Jacob’s well was there ; and {NEQ} Jesus , tired from the long walk , sat wearily beside the well about noontime .
John.4:21 21λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Πίστευέ μοι, γύναι, ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρί. 21 {NEQ} Jesus replied {RPT} , Believe me , dear woman , {NEQ} the time is coming when it will no longer matter whether you worship the Father on this {NEQ} mountain or in Jerusalem .
John.4:23 23ἀλλὰ ἔρχεται ὥρα— καὶ νῦν ἐστίν— ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ. καὶ γὰρ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν. 23 But the time is coming indeed it’s here now when {NEQ} true worshipers will worship the Father in spirit and in truth . {NEQ} {NEQ} The Father is looking for those who {RPT} will worship him that way .
John.4:52 52ἐπύθετο οὖν τὴν ὥραν παρ᾽ αὐτῶν ἐν κομψότερον ἔσχεν, εἶπαν οὖν αὐτῷ ὅτι, Ἐχθὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν πυρετός. 52 {NEQ} He asked them when the boy had begun to get better , and they replied {RPT} , Yesterday afternoon at one o’clock his {NEQ} fever suddenly disappeared !
John.4:53 53ἔγνω οὖν πατὴρ ὅτι ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐν εἶπεν αὐτῷ Ἰησοῦς, υἱός σου ζῇ. καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ οἰκία αὐτοῦ ὅλη. 53 Then the father realized that that was the very time {NEQ} Jesus had told him , Your {NEQ} son will live . And he and his {NEQ} entire household believed in Jesus .
John.5:25 25ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστίν, ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ— καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσουσιν. 25 And I assure you that the time is coming , indeed it’s here now , when the dead will hear my voice the voice of the Son of {NEQ} God . And those who listen will live .
John.5:28 28μὴ θαυμάζετε τοῦτο. ὅτι, ἔρχεται ὥρα ἐν πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς αὐτοῦ. 28 Don’t be so surprised ! Indeed , the time is coming when {RPT} all the dead in their graves will hear the voice of God’s Son ,
John.5:35 35ἐκεῖνος ἦν λύχνος καιόμενος καὶ φαίνων, ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε ἀγαλλιαθῆναι πρὸς ὥραν ἐν τῷ φωτὶ αὐτοῦ. 35 John was like a {RPT} burning and shining lamp , and you were excited for a while about {NEQ} his message .
John.7:30 30ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι· καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ὥρα αὐτοῦ. 30 Then the leaders tried to arrest him ; but no one laid a hand on him , because {NEQ} his time * had not yet come .
John.8:20 20ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ· καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν, ὅτι οὔπω ἐληλύθει ὥρα αὐτοῦ. 20 Jesus made these {NEQ} statements while he was teaching in the section of the Temple known as the Treasury . But he was not arrested , because his {NEQ} time * had not yet come .
John.11:9 9ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει· ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει. 9 Jesus replied , {NEQ} There are twelve hours of daylight every {NEQ} day . {NEQ} During the day people can walk safely . They can see because they have the light of this {NEQ} world .
John.12:23 23 δὲ Ἰησοῦς ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων, Ἐλήλυθεν ὥρα ἵνα δοξασθῇ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 23 {NEQ} {NEQ} Jesus replied , {RPT} Now the time has come for the Son of {NEQ} Man * to enter into his glory .
John.12:27 27νῦν ψυχή μου τετάρακται. καὶ τί εἴπω, Πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης; ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην· 27 Now my {NEQ} soul is deeply troubled . Should I pray , Father , save me from this {NEQ} hour ? But this is the very reason I came {NEQ} {NEQ} {RPT} {RPT} !
John.13:1 1πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα, εἰδὼς Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα· ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ, εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς. 13:1 {NEQ} Before the Passover {NEQ} celebration , {NEQ} Jesus knew that his {NEQ} hour had come to leave this {NEQ} world and return to his Father . He had loved his disciples {NEQ} during his ministry on {NEQ} earth , and now he loved them to the very end . * 
John.16:2 2ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς, ἀλλ᾽ ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ θεῷ. 2 For you will be expelled from the synagogues , and the time is coming when those who kill you will think they are doing a holy service for {NEQ} God .
John.16:4 4ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὥρα αὐτῶν, μνημονεύητε αὐτῶν ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον ὅτι μεθ᾽ ὑμῶν ἤμην. 4 Yes , I’m telling you these things now , so that when they happen , you will remember {RPT} {NEQ} my warning {RPT} . {RPT} {NEQ} I didn’t tell you earlier because I was going to be with you for a while longer .
John.16:21 21 γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει. ὅτι ἦλθεν ὥρα αὐτῆς, ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον. 21 It will be like a woman suffering the pains of labor . {NEQ} When her {NEQ} child is born , her anguish gives way to {NEQ} joy because she has brought a new baby into the world .
John.16:25 25ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν, ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑμῖν. 25 I have spoken of these matters in figures of speech {RPT} , but soon I will stop speaking figuratively {RPT} and will tell you plainly all about the Father .
John.16:32 32ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα— καὶ ἐλήλυθεν— ἵνα σκορπισθῆτε, ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια, κἀμὲ μόνον ἀφῆτε· καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος ὅτι πατὴρ μετ᾽ ἐμοῦ ἐστίν. 32 But the time is coming indeed it’s here now when you will be scattered , each one going his own way , leaving me alone . Yet I am not alone because the Father is with me .
John.17:1 1ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν, Πάτερ, ἐλήλυθεν ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱὸν ἵνα υἱὸς δοξάσῃ σέ. 17:1 After saying all these things , Jesus {NEQ} looked up {RPT} to {NEQ} heaven and said , Father , the hour has come . Glorify your {NEQ} Son so he can give glory back to you .
John.19:14 14ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα ὥρα ἦν ὡς ἕκτη. καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις, ̓Ίδε, βασιλεὺς ὑμῶν. 14 It was now about noon on the day of preparation for the Passover . And Pilate said to the people , * Look , here is your {NEQ} king !
John.19:27 27εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ, ̓Ίδε μήτηρ σου. καὶ ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια. 27 And he said to this disciple , Here is your {NEQ} mother . And from then on this disciple took her into his home .
Acts.2:15 15οὐ γὰρ ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε, οὗτοι μεθύουσιν, ἔστιν γὰρ ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας· 15 {NEQ} These people are not drunk , as some of you are assuming . {NEQ} Nine o’clock in the morning is much too early for that .
Acts.3:1 1Πέτρος δὲ καὶ Ἰωάνης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην. 3:1 {NEQ} Peter and John went to the Temple one afternoon to take part in the {RPT} three o’clock {NEQ} prayer service .
Acts.5:7 7ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα καὶ γυνὴ αὐτοῦ, μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν. 7 About three hours later {NEQ} his {NEQ} wife came in , not knowing what had happened .
Acts.10:3 3εἶδεν ἐν ὁράματι φανερῶς, ὡσεὶ περὶ ὥραν ἐνάτην τῆς ἡμέρας, ἄγγελον τοῦ θεοῦ εἰσελθόντα πρὸς αὐτόν. καὶ εἰπόντα αὐτῷ, Κορνήλιε. 3 {NEQ} One afternoon about three o’clock , he had a vision in which he saw an angel of {NEQ} God coming toward him . Cornelius ! {NEQ} the angel said {RPT} .
Acts.10:9 9τῇ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων ἐκείνων καὶ τῇ πόλει ἐγγιζόντων, ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξασθαι. περὶ ὥραν ἕκτην, 9 {NEQ} The next day as Cornelius’s messengers {NEQ} were nearing the town , Peter went up on the flat roof to pray . It was about noon ,
Acts.10:30 30καὶ Κορνήλιος ἔφη, Ἀπὸ τετάρτης ἡμέρας μέχρι ταύτης τῆς ὥρας ἤμην τὴν ἐνάτην προσευχόμενος ἐν τῷ οἴκῳ μου. καὶ ἰδού, ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ. 30 {NEQ} {NEQ} Cornelius replied , Four days ago I was praying in my {NEQ} house about this same {NEQ} time , three o’clock in the afternoon . Suddenly , a man in dazzling clothes was standing in front of me .
Acts.16:18 18τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας διαπονηθεὶς δὲ Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι. εἶπεν, Παραγγέλλω σοι ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ᾽ αὐτῆς. καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. 18 {NEQ} This went on day after day until Paul got so exasperated that he turned and said to the demon within her , I command you in the name of Jesus Christ to come out of her . And instantly it left her .
Acts.16:33 33καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτός, ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν· καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα. 33 Even at that {NEQ} hour of the night , the jailer cared for them and washed their wounds . Then he and everyone in his household were immediately baptized .
Acts.19:34 34ἐπιγνόντες δὲ ὅτι Ἰουδαῖός ἐστιν, φωνὴ ἐγένετο μία ἐκ πάντων ὡσεὶ ἐπὶ ὥρας δύο κραζόντων· Μεγάλη ̓Άρτεμις Ἐφεσίων. 34 But when the crowd realized {NEQ} he was a Jew , they started shouting again and kept it up for about two hours : Great is {NEQ} Artemis of the Ephesians ! Great is Artemis of the Ephesians !
Acts.22:13 13ἐλθὼν πρὸς ἐμὲ καὶ ἐπιστὰς εἶπέν μοι, Σαοὺλ ἀδελφέ, ἀνάβλεψον. κἀγὼ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἀνέβλεψα εἰς αὐτόν. 13 He came and stood beside me and said {RPT} , Brother Saul , regain your sight . And that very moment I could see him !
Acts.23:23 23καὶ προσκαλεσάμενός τινας δύο τῶν ἑκατονταρχῶν εἶπεν, Ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους· ὅπως πορευθῶσιν ἕως Καισαρείας· καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα καὶ δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός. 23 Then the commander called two of his officers and ordered , Get 200 soldiers ready to leave for Caesarea at nine o’clock {NEQ} tonight . Also take 200 spearmen and 70 mounted troops .
Rom.13:11 11καὶ τοῦτο, εἰδότες τὸν καιρόν· ὅτι ὥρα ἤδη ὑμᾶς. ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι, νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν σωτηρία ὅτε ἐπιστεύσαμεν. 11 This is all the more urgent , for you know how late it is ; {NEQ} time is running out {RPT} . Wake up , for our {NEQ} salvation is nearer now than when we first believed .
1Cor.4:11 11ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν, καὶ γυμνιτεύομεν· καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν· 11 Even now {NEQ} we go hungry and thirsty , and we don’t have enough clothes to keep warm . {NEQ} We are often beaten and have no home .
1Cor.15:30 30τί καὶ ἡμεῖς κινδυνεύομεν πᾶσαν ὥραν; 30 And why should we ourselves risk our lives hour by hour ?
2Cor.7:8 8ὅτι εἰ καὶ ἐλύπησα ὑμᾶς ἐν τῇ ἐπιστολῇ, οὐ μεταμέλομαι, εἰ καὶ μετεμελόμην βλέπω γὰρ ὅτι ἐπιστολὴ ἐκείνη εἰ καὶ πρὸς ὥραν ἐλύπησεν ὑμᾶς· 8 I am not sorry that I sent that severe {NEQ} letter to you , though I was sorry at first , for {RPT} I know it was painful to you {NEQ} {NEQ} for a little while .
Gal.2:5 5οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ· ἵνα ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς ὑμᾶς. 5 But we refused to give in to them for a single moment . {NEQ} We wanted to preserve the truth of the gospel message for you .
1Thes.2:17 17ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, ἀπορφανισθέντες ἀφ᾽ ὑμῶν πρὸς καιρὸν ὥρας, (προσώπῳ οὐ καρδίᾳ), περισσοτέρως ἐσπουδάσαμεν τὸ πρόσωπον ὑμῶν ἰδεῖν ἐν πολλῇ ἐπιθυμίᾳ. 17 {NEQ} Dear brothers and sisters , after we were separated from {RPT} you for a little while ( though our hearts never left you ) , we tried very hard to come back because of our intense longing to see you again .
Phlm.1:15 15τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς. 15 It seems you lost Onesimus for a little while so that you could have him back forever .
1Jn.2:18 18παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστίν· καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν. ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν. 18 Dear children , the last hour is here . {NEQ} {NEQ} You have heard that the Antichrist is coming , and already many such antichrists have appeared . From this we know that the last hour has come .
Rev.3:3 3μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας· καὶ τήρει· καὶ μετανόησον. ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἥξω ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σέ. 3 {NEQ} Go back to what you heard and believed at first ; {NEQ} hold to it firmly . {NEQ} Repent and turn to me again . {NEQ} If you don’t wake up , I will come to you suddenly , as unexpected {RPT} as a thief .
Rev.3:10 10ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 10 Because you have obeyed my {NEQ} command to {NEQ} persevere , {NEQ} I will protect you from the great time of {NEQ} testing that will come upon the whole world to test those who belong to this world .
Rev.9:15 15καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτὸν ἵνα ἀποκτείνωσιν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων. 15 Then the four angels who had been prepared for this hour and day and month and year were turned loose to kill one-third of all the people on earth .
Rev.11:13 13καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐγένετο σεισμὸς μέγας καὶ τὸ δέκατον τῆς πόλεως ἔπεσεν. καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῷ σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτά, καὶ οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ θεῷ τοῦ οὐρανοῦ. 13 {NEQ} At the same {NEQ} time there was a terrible earthquake that destroyed a tenth of the city . {NEQ} Seven thousand people died in that earthquake , and everyone else was terrified and gave glory to the God of {NEQ} heaven .
Rev.14:7 7λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Φοβήθητε τὸν θεὸν καὶ δότε αὐτῷ δόξαν· ὅτι ἦλθεν ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ· καὶ προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανόν, καὶ τὴν γῆν, καὶ θάλασσαν, καὶ πηγὰς ὑδάτων. 7 Fear {NEQ} God , he shouted . {NEQ} Give glory to him . For the time has come when he will sit as {NEQ} judge . {NEQ} Worship him who made the heavens , {NEQ} the earth , {NEQ} the sea , and all the springs of water .
Rev.14:15 15καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ κράζων ἐν φωνῇ μεγάλῃ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῆς νεφέλης, Πέμψον τὸ δρέπανόν σου καὶ θέρισον, ὅτι ἦλθεν ὥρα θερίσαι· ὅτι ἐξηράνθη θερισμὸς τῆς γῆς. 15 Then another angel came from the Temple and shouted to the one sitting on the cloud , Swing the sickle {RPT} {NEQ} {RPT} , for the time of harvest has come ; {NEQ} the crop on {NEQ} earth is ripe .
Rev.17:12 12καὶ τὰ δέκα κέρατα εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσὶν οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον· ἀλλὰ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσιν μετὰ τοῦ θηρίου. 12 {NEQ} The ten horns of the beast {NEQ} are ten kings who have not yet risen to power . {NEQ} They will be appointed to their kingdoms for one brief moment to reign with the beast .
Rev.18:10 10ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες, διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς· λέγοντες, Οὐαί, οὐαὶ πόλις μεγάλη Βαβυλών, πόλις ἰσχυρά· ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν κρίσις σου. 10 They will stand at a distance , terrified by her {NEQ} great torment . They will cry out , How terrible , how terrible for you , O Babylon , you great {RPT} city ! {NEQ} In a single moment God’s judgment came on you .
Rev.18:17 17ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη τοσοῦτος πλοῦτος. καὶ πᾶς κυβερνήτης καὶ πᾶς ἐπὶ τόπον πλέων καὶ ναῦται καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζονται ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν· 17 {NEQ} In a single moment all the wealth of the city is gone ! And all the captains of the merchant ships and their passengers and sailors and crews will stand at a distance .
Rev.18:19 19καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ ἔκραξαν κλαίοντες καὶ πενθοῦντες· λέγοντες, Οὐαί, οὐαὶ πόλις μεγάλη· ἐν ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες τὰ πλοῖα ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐκ τῆς τιμιότητος αὐτῆς· ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη. 19 And they will weep and throw dust on their {NEQ} heads to show their grief . And they will cry out , How terrible , how terrible for that {RPT} great city ! The shipowners became wealthy by {RPT} transporting her great wealth on the seas . {NEQ} In a single moment it is all gone .