The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ὡς (o(s, 5613)

Meanings

[are] as, [is] as, [it is] as, [something] like, [was] as, [we were] as, about, approximately, as, as [if there were], as [if], as [in], as [it were], as [ones], as [though], as if, as though, as to, because, how, in order, in order to, in such [a] way so that, like, like [that], so, so as, that, that [in this], that is [that], when, while

Greek-English Concordance: 504 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:24 24ἐγερθεὶς δὲ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου, ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ἄγγελος κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ. 24 When {NEQ} {NEQ} Joseph woke up , he did as the angel of the Lord commanded {RPT} and took Mary as his {NEQ} wife .
Matt.5:48 48ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὡς πατὴρ ὑμῶν οὐράνιος τέλειός ἐστιν. 48 But you are to be perfect , even as your {NEQ} Father {NEQ} in heaven is perfect .
Matt.6:5 5καὶ ὅταν προσεύχησθε, οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. 5 {NEQ} When you pray , don’t be like the hypocrites who {NEQ} love to pray publicly on {NEQ} street {NEQ} corners and in the synagogues where everyone can see them . I tell you the truth , that is all the reward they will ever get .
Matt.6:10 10ἐλθάτω βασιλεία σου. γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ γῆς. 10 May your {NEQ} Kingdom come soon . May your {NEQ} will {NEQ} be done on earth , as it is in heaven .
Matt.6:12 12καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. 12 and forgive us our {NEQ} sins , as we have forgiven those who sin against us .
Matt.6:16 16ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί, σκυθρωποὶ ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν. 16 And when you fast , don’t make it obvious , as the hypocrites do , for they try to look miserable and disheveled {RPT} so people will admire them for their fasting . I tell you the truth , that is the only reward they will ever get .
Matt.6:29 29λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. 29 {RPT} {RPT} {RPT} yet Solomon in all his {NEQ} glory was not dressed as beautifully as they are .
Matt.7:29 29ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων— καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς αὐτῶν. 29 for he taught {RPT} with real authority quite unlike their {NEQ} teachers of religious law .
Matt.8:13 13καὶ εἶπεν Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῃ, ̔Ύπαγε. ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη παῖς ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ. 13 Then {NEQ} Jesus said to the Roman officer , Go back home . Because you believed , it has happened . And the young servant was healed {NEQ} that same {NEQ} hour .
Matt.10:16 16ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων. γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί. 16 Look , I am sending you out as sheep among wolves . So be as shrewd as {NEQ} snakes and harmless as {NEQ} doves .
Matt.10:25 25ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ δοῦλος ὡς κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ. 25 {NEQ} Students {NEQ} are to be like their {NEQ} teacher , and {NEQ} slaves are to be like their {NEQ} master . And since I , the master of the household , have been called the prince of demons , * the members of my household will be called by even worse names !
Matt.12:13 13τότε λέγει τῷ ἀνθρώπῳ, ̓Έκτεινόν σου τὴν χεῖρα. καὶ ἐξέτεινεν, καὶ ἀπεκατεστάθη ὑγιής, ὡς ἄλλη. 13 Then he said to the man , Hold out your {NEQ} hand . So the man held out his hand , and it was restored , just like the other one !
Matt.13:43 43τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. ἔχων ὦτα ἀκουέτω. 43 Then the righteous will shine like the sun in their {NEQ} Father’s {NEQ} Kingdom . Anyone with ears to hear should listen and understand !
Matt.14:5 5καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι, ἐφοβήθη τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον. 5 {NEQ} Herod wanted to kill John , but he was afraid of a riot , because all the people believed John was a prophet .
Matt.15:28 28τότε ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ, γύναι, μεγάλη σου πίστις. γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 28 {NEQ} Dear woman , {NEQ} Jesus said to her , your {NEQ} faith is great . Your request is granted . And her {NEQ} daughter was instantly healed .
Matt.17:2 2καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. 2 As the men watched , Jesus' appearance was transformed so that his {NEQ} face shone like the sun , and his {NEQ} clothes became as white as {NEQ} light .
Matt.17:20 20 δὲ λέγει αὐτοῖς, Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται. καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. 20 {NEQ} {NEQ} You don’t have enough faith , {NEQ} Jesus told them . {NEQ} I tell you the truth , if you had faith even as small as a mustard seed , you could say to this {NEQ} mountain , Move from here to there , and it would move . {NEQ} Nothing would be impossible {RPT} . * 
Matt.18:3 3καὶ εἶπεν, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 3 Then he said , I tell you the truth , unless you turn from your sins and become like {NEQ} little children , you will never get into the Kingdom of {NEQ} Heaven .
Matt.18:4 4ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 4 So anyone who becomes as humble as this {NEQ} little child {RPT} is the greatest in the Kingdom of {NEQ} Heaven .
Matt.18:33 33οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς κἀγὼ σὲ ἠλέησα; 33 Shouldn’t you {NEQ} have mercy on your {NEQ} fellow servant , just as I had mercy on you ?
Matt.19:19 19τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα. καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 19 Honor your father and {RPT} mother . {NEQ} Love your {NEQ} neighbor as yourself . * 
Matt.20:14 14ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε. θέλω δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί. 14 Take your money and go . {NEQ} I wanted to pay this {NEQ} last worker the same as you .
Matt.21:26 26ἐὰν δὲ εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν ὄχλον, πάντες γὰρ ὡς προφήτην ἔχουσιν τὸν Ἰωάνην. 26 But if we say it was merely human , we’ll be mobbed because the people believe {NEQ} John was a prophet .
Matt.22:30 30ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει, οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται· ἀλλ᾽ ὡς ἄγγελοι ἐν τῷ οὐρανῷ εἰσίν. 30 For when the dead rise , they will neither marry nor be given in marriage . In this respect they will be like the angels in {NEQ} heaven .
Matt.22:39 39δευτέρα ὁμοία αὕτη· Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 39 A second is equally important {RPT} : Love your {NEQ} neighbor as yourself . * 
Matt.24:38 38ὡς γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ, τρώγοντες καὶ πίνοντες γαμοῦντες καὶ γαμίζοντες ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν. 38 In {RPT} those days {RPT} before the flood , {NEQ} {NEQ} the people were enjoying banquets and parties and weddings right up to the time Noah entered {RPT} his boat .
Matt.26:19 19καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς Ἰησοῦς καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. 19 So the disciples did as {NEQ} Jesus told them and prepared the Passover meal there .
Matt.26:39 39καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ, προσευχόμενος καὶ λέγων, Πάτερ μου· εἰ δυνατόν ἐστιν, παρελθάτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο. πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾽ ὡς σύ. 39 {NEQ} He went on a little farther and bowed with his face to the ground , praying {NEQ} , My Father ! If it is possible , let this {NEQ} cup of suffering be taken away from me . Yet I want your will to be done , {RPT} not mine .
Matt.26:55 55ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν Ἰησοῦς τοῖς ὄχλοις, Ὡς ἐπὶ λῃστήν, ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με; καθ᾽ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόμην διδάσκων. καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με; 55 Then {NEQ} Jesus said to the crowd , Am I some dangerous revolutionary , that you come with swords and clubs to arrest me ? {NEQ} Why didn’t you arrest me in the Temple ? I was there teaching every day .
Matt.27:65 65ἔφη αὐτοῖς Πειλᾶτος, ̓Έχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε. 65 {NEQ} Pilate replied {RPT} , Take guards and secure it the best you can .
Matt.28:3 3ἦν δὲ εἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπή, καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡς χιών. 3 {NEQ} His {NEQ} face shone like lightning , and his {NEQ} clothing was as white as snow .
Matt.28:4 4ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες, καὶ ἐγενήθησαν ὡς νεκροί. 4 The guards {NEQ} shook with {NEQ} fear when they saw him , and they fell into a dead faint .
Matt.28:15 15οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. καὶ διεφημίσθη λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις, μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας. 15 So the guards accepted the bribe and said what they were told to say . {NEQ} Their {NEQ} story spread widely among the Jews , and they still tell it today .
Mark.1:10 10καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ τοῦ ὕδατος, εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν. 10 {NEQ} {NEQ} As Jesus came up out of the water , he saw the heavens splitting apart and the Holy Spirit descending on him * like a dove .
Mark.1:22 22καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων— καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς. 22 {NEQ} The people were amazed at his {NEQ} teaching , for he taught {RPT} with real authority quite unlike the teachers of religious law .
Mark.4:26 26καὶ ἔλεγεν, Οὕτως ἐστὶν βασιλεία τοῦ θεοῦ ὡς ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς. 26 Jesus also said , {NEQ} The Kingdom of {NEQ} God is like a farmer who scatters {NEQ} seed on the ground .
Mark.4:27 27καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται, νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ σπόρος βλαστᾷ καὶ μηκύνηται, ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός. 27 Night and day , while he’s asleep or awake , {NEQ} the seed sprouts and grows , but he does not understand how it happens .
Mark.4:31 31ὡς κόκκῳ σινάπεως ὃς ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς· μικρότερον ὂν πάντων τῶν σπερμάτων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, 31 It is like a mustard seed {NEQ} {NEQ} planted in the ground . It is the smallest {RPT} {RPT} {RPT} of all {NEQ} seeds {NEQ} ,
Mark.4:36 36καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον, παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τῷ πλοίῳ (καὶ ἄλλα πλοῖα ἦν μετ᾽ αὐτοῦ). 36 So they took Jesus {NEQ} {NEQ} in the boat and started out , leaving the crowds behind ( although other boats followed {RPT} ) .
Mark.5:13 13καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν ὡς δισχίλιοι καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ θαλάσσῃ. 13 So Jesus gave them permission . {NEQ} The {RPT} evil spirits came out of the man and entered {RPT} the pigs , and the entire herd of about 2,000 pigs plunged down the steep hillside into the lake and drowned in the water .
Mark.6:15 15ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι Ἠλείας ἐστίν· ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι προφήτης ὡς εἷς τῶν προφητῶν. 15 Others said , He’s the prophet Elijah . Still others said , He’s a prophet like the other great prophets of the past .
Mark.6:34 34καὶ ἐξελθών, εἶδεν πολὺν ὄχλον καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτούς ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά. 34 Jesus saw the huge crowd as he stepped from the boat , and he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd . So he began teaching them many things .
Mark.7:6 6 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Καλῶς ἐπροφήτευσεν Ἠσαΐας, περὶ ὑμῶν τῶν ὑποκριτῶν, ὡς γέγραπται ὅτι, Οὗτος λαὸς τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ, δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ. 6   Jesus {NEQ} replied {RPT} , You hypocrites ! Isaiah was right when he prophesied about you , for he wrote , These {NEQ} people honor me with their lips , but their {NEQ} hearts are far from {RPT} me .
Mark.8:9 9ἦσαν δὲ ὡς τετρακισχίλιοι, καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς. 9 {NEQ} There were about 4,000 people in the crowd that day , and Jesus sent them home after they had eaten .
Mark.8:24 24καὶ ἀναβλέψας· ἔλεγεν, Βλέπω τοὺς ἀνθρώπους, ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶ περιπατοῦντας. 24 {NEQ} The man looked around . Yes , he said , I see {NEQ} people , but I can’t see them very clearly . They look like trees walking around .
Mark.9:21 21καὶ ἐπηρώτησεν τὸν πατέρα αὐτοῦ, Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; δὲ εἶπεν, Ἐκ παιδιόθεν. 21 How long has this been happening {RPT} ? {NEQ} Jesus asked the boy’s {NEQ} father . {NEQ} He replied , Since he was a little boy .
Mark.10:1 1καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου. καὶ συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν, καὶ ὡς εἰώθει πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς. 10:1 Then Jesus left Capernaum and went down to the region of {NEQ} Judea and into the area east of the Jordan River . Once again crowds gathered around him , and as usual he was teaching them .
Mark.10:15 15ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. 15 I tell you the truth , anyone who doesn’t receive the Kingdom of {NEQ} God like a child will never enter {RPT} it .
Mark.12:25 25ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν, οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται. ἀλλ᾽ εἰσὶν ὡς ἄγγελοι ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 25 For when the dead rise , they will neither marry nor be given in marriage . In this respect they will be like the angels in {NEQ} heaven .
Mark.12:31 31δευτέρα αὕτη· Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστιν. 31 The second is equally important : Love your {NEQ} neighbor as yourself . * No other commandment is greater than these .
Mark.12:33 33καὶ τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος, καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν. περισσότερόν ἐστιν πάντων τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυσιῶν. 33 And I know it is important {NEQ} to love him with all my heart and {RPT} all my understanding and {RPT} all my strength , and {NEQ} to love my neighbor as myself . This is more important than to offer all of the burnt offerings and sacrifices required in the law .
Mark.13:34 34ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ· καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ. 34 The coming of the Son of Man can be illustrated by the story of a man going on a long trip . When he left {NEQ} home {RPT} , {NEQ} he gave each of his {NEQ} slaves {NEQ} instructions about the work they were to do , and he told the gatekeeper to watch for his return .
Mark.14:48 48καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε, μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με; 48 {NEQ} {NEQ} Jesus asked them , Am I some dangerous revolutionary , that you come with swords and clubs to arrest me ?
Mark.14:72 72καὶ εὐθὺς ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. καί, ἀνεμνήσθη Πέτρος τὸ ῥῆμα ὡς εἶπεν αὐτῷ Ἰησοῦς ὅτι· Πρὶν ἀλέκτορα δὶς φωνῆσαι, τρίς με ἀπαρνήσῃ. καὶ ἐπιβαλὼν ἔκλαιεν. 72 And immediately the rooster crowed the second time . Suddenly , {NEQ} Jesus' words flashed through {NEQ} Peter’s mind : {NEQ} {RPT} Before the rooster crows twice , you will deny three times that you even know me . And he broke down and wept .
Luke.1:23 23καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 23 When Zechariah’s week of {NEQ} service in the Temple {NEQ} was over , he returned {NEQ} {NEQ} home .
Luke.1:41 41καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας Ἐλεισάβετ, ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς, καὶ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου Ἐλεισάβετ. 41 At the sound of {NEQ} Mary’s greeting , {NEQ} Elizabeth’s {NEQ} child leaped within her , and {NEQ} Elizabeth was filled with the Holy Spirit .
Luke.1:44 44ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγένετο φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μου. 44 {NEQ} {NEQ} When I heard your {NEQ} greeting , the baby in my {NEQ} womb jumped for joy .
Luke.1:56 56ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡς μῆνας τρεῖς καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. 56 {NEQ} Mary stayed with Elizabeth about three months and then went back to her own {NEQ} home .
Luke.2:15 15καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους, Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεέμ· καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονός, κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν. 15 {NEQ} {NEQ} When the angels had {RPT} returned {RPT} to {NEQ} heaven , the shepherds said to each other , Let’s go {NEQ} to Bethlehem ! {NEQ} Let’s see this {NEQ} thing that has happened , which the Lord has told us about .
Luke.2:39 39καὶ ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ κατὰ τὸν νόμον κυρίου, ἐπέστρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέτ. 39 {NEQ} When Jesus' parents had fulfilled all the requirements of the law of the Lord , they returned home to Nazareth in {NEQ} Galilee .
Luke.3:4 4ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου· εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 4 Isaiah had spoken of John when he said , He is a voice shouting in the wilderness , Prepare the way for the LORD’s coming ! Clear the road for him !
Luke.3:22 22καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, σωματικῷ, εἴδει ὡς περιστερὰν ἐπ᾽ αὐτόν. καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι, Σὺ εἶ υἱός μου ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα. 22 and the {RPT} Holy Spirit , in bodily form , descended on him like a dove . And a voice from heaven said , You are my {RPT} dearly loved {RPT} Son , and you bring me great joy . * 
Luke.3:23 23καὶ αὐτὸς ἦν Ἰησοῦς ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα· ὢν υἱός ὡς ἐνομίζετο Ἰωσήφ. τοῦ Ἡλεί. 23 {NEQ} {RPT} Jesus was about thirty years old when he began his public ministry . Jesus was known as the son of Joseph . Joseph was the son of Heli .
Luke.4:25 25ἐπ᾽ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἠλείου ἐν τῷ Ἰσραήλ, ὅτε ἐκλείσθη οὐρανὸς ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. 25 Certainly there were many needy widows in {NEQ} Israel in Elijah’s {NEQ} time , when the heavens were closed for three and a half years , and a severe famine devastated {NEQ} the land .
Luke.5:4 4ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα, Ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν. 4 When {NEQ} he had finished speaking , he said to {NEQ} Simon , Now go out where it is deeper , and let down your {NEQ} nets to catch some fish .
Luke.6:4 4ὡς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως λαβὼν ἔφαγεν. καὶ ἔδωκεν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς. 4 {NEQ} He went into {RPT} the house of {NEQ} God and broke the law by eating the {NEQ} sacred loaves of bread that only the priests can eat . He also gave some to his companions .
Luke.6:22 22μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 22 What blessings await you when {NEQ} people hate you and {RPT} exclude you and mock you and curse you as evil because you follow the Son of {NEQ} Man .
Luke.6:40 40οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον· κατηρτισμένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς διδάσκαλος αὐτοῦ. 40 Students * are not greater than their teacher . But the student who is fully trained will become like the teacher {RPT} .
Luke.7:12 12ὡς δὲ ἤγγισεν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως. καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς μονογενὴς υἱὸς τῇ μητρὶ αὐτοῦ καὶ αὐτὴ ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. 12 {NEQ} {NEQ} {NEQ} A funeral procession was coming out as he approached the {NEQ} village gate . The young man who had died {NEQ} {RPT} was a widow’s only son , and a large crowd from the village was with her .
Luke.8:42 42ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ, ὡς ἐτῶν δώδεκα, καὶ αὐτὴ ἀπέθνῃσκεν. ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτόν, οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν. 42 {NEQ} {NEQ} His only daughter , * who was about twelve years old , {NEQ} was dying . As {NEQ} Jesus went with him , he was surrounded by the crowds .
Luke.8:47 47ἰδοῦσα δὲ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν, τρέμουσα ἦλθεν καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ. δι᾽ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα. 47 {NEQ} When the woman realized that she could not stay hidden , she began to tremble and fell to her knees in front of him . The whole crowd heard her explain why she had touched him and that she had been immediately healed .
Luke.9:52 52καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς κώμην Σαμαρειτῶν, ὡς ἑτοιμάσαι αὐτῷ. 52 {NEQ} He sent messengers ahead {RPT} {NEQ} to a Samaritan village to prepare for his arrival .
Luke.10:3 3ὑπάγετε, ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων. 3 Now go , and remember that I am sending you out as lambs among wolves .
Luke.10:18 18εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ἐθεώρουν τὸν Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. 18 {NEQ} Yes , he told them , I saw {NEQ} Satan fall from {NEQ} heaven like lightning !
Luke.10:27 27 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης καρδίας σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύι σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου· καί, τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 27 {NEQ} The man answered , You must love the LORD your {NEQ} God with all your heart , {NEQ} {RPT} all your {NEQ} soul , {NEQ} {RPT} all your {NEQ} strength , and {RPT} all your {NEQ} mind . And , Love your {NEQ} neighbor as yourself . * 
Luke.11:1 1καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον· ὡς ἐπαύσατο, εἶπέν τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν, Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ Ἰωάνης ἐδίδαξεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ. 11:1 Once Jesus was in a certain place praying . As he finished , one of {NEQ} his disciples came to him and said , Lord , teach us to pray , just as John taught his {NEQ} disciples .
Luke.11:36 36εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον φωτεινόν, μὴ ἔχον μέρος τι σκοτεινόν, ἔσται φωτεινὸν ὅλον, ὡς ὅταν λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε. 36 If you are filled with light , with no dark corners , then your whole {NEQ} life will be radiant , as though a floodlight were filling you with {NEQ} light .
Luke.11:44 44οὐαὶ ὑμῖν· ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ μνημεῖα τὰ ἄδηλα· καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ περιπατοῦντες ἐπάνω οὐκ οἴδασιν. 44 Yes , what sorrow awaits you ! For you are like {RPT} hidden {RPT} graves in a field . {NEQ} {RPT} People {RPT} walk over them without knowing the corruption they are stepping on .
Luke.12:27 27κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει. λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. 27 Look at the lilies and how they grow . They don’t work or make their clothing , {NEQ} {NEQ} {RPT} yet Solomon in all his {NEQ} glory was not dressed as beautifully as they are .
Luke.12:58 58ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ᾽ ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ᾽ αὐτοῦ. μήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν, καὶ κριτής σε παραδώσει τῷ πράκτορι, καὶ πράκτωρ σε βαλεῖ εἰς φυλακήν. 58 When you are on the way to court with your {NEQ} accuser , try to settle the matter {RPT} before you get there . Otherwise , your accuser may drag you before the judge , {NEQ} who will hand you over to an officer , {NEQ} who will throw you into prison .
Luke.15:19 19οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου. ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου. 19 and I am no longer worthy of being called your son . Please take me on as a {NEQ} hired servant {RPT} .
Luke.15:25 25ἦν δέ, υἱὸς αὐτοῦ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσεν συμφωνίας καὶ χορῶν, 25 Meanwhile , the {RPT} older son {RPT} was in the fields working . {NEQ} When he returned home , he heard music and dancing in the house ,
Luke.16:1 1ἔλεγεν δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητάς· ̓Άνθρωπός τις ἦν πλούσιος ὃς εἶχεν οἰκονόμον, καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ. 16:1 {NEQ} {NEQ} Jesus told this story to his disciples : There was a certain rich man who had a manager handling his affairs . One day a report came {RPT} that the manager was wasting his employer’s money .
Luke.17:6 6εἶπεν δὲ κύριος, Εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ ταύτῃ, Ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν. 6 {NEQ} The Lord answered , If you had faith even as small as a mustard seed , you could say to this {NEQ} mulberry tree , May you be uprooted and thrown into the sea , and it would obey you !
Luke.18:11 11 Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· θεός, εὐχαριστῶ σοι, ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων· ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί· καὶ ὡς οὗτος τελώνης. 11 The Pharisee stood by himself and prayed this prayer * : I thank you , {NEQ} God , that I am not a sinner like everyone else . For I don’t cheat , I don’t sin , and I don’t commit adultery . I’m certainly not like that {NEQ} tax collector !
Luke.18:17 17ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. 17 I tell you the truth , anyone who doesn’t receive the Kingdom of {NEQ} God like a child will never enter {RPT} it .
Luke.19:5 5καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ζακχαῖε· σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. 5 {NEQ} When Jesus came by , he looked up at Zacchaeus and called him by name . Zacchaeus ! he said . Quick , come down ! {NEQ} I must be a guest in your {NEQ} home today .
Luke.19:29 29καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανία πρὸς τὸ ̓Όρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν, ἀπέστειλεν δύο τῶν μαθητῶν. 29 {NEQ} {NEQ} As he came to the towns of Bethphage and Bethany on the Mount of {RPT} Olives , he sent two {NEQ} disciples ahead .
Luke.19:41 41καὶ ὡς ἤγγισεν ἰδὼν τὴν πόλιν, ἔκλαυσεν ἐπ᾽ αὐτήν. 41 But as he came closer to Jerusalem and saw the city ahead , he began to weep .
Luke.20:37 37ὅτι δέ, ἐγείρονται οἱ νεκροί— καὶ Μωυσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου· ὡς λέγει κύριον τὸν θεὸν Ἀβραάμ, καὶ θεὸν Ἰσαάκ, καὶ θεὸν Ἰακώβ. 37 But now , as to whether the dead will be raised even Moses proved this when he wrote about the burning bush . Long after Abraham , Isaac , and Jacob had died , he referred to the Lord * as the God of Abraham , {NEQ} the God of Isaac , and the God of Jacob . * 
Luke.21:35 35ὡς παγίς. ἐπεισελεύσεται γὰρ ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς. 35 like a trap . For that day will come upon everyone {NEQ} living on the earth .
Luke.22:26 26ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως· ἀλλ᾽ μείζων ἐν ὑμῖν γινέσθω ὡς νεώτερος, καὶ ἡγούμενος ὡς διακονῶν. 26 But among you it will be different . {NEQ} Those who are the greatest among you should take the lowest rank , and the leader should be like a servant .
Luke.22:27 27τίς γὰρ μείζων, ἀνακείμενος διακονῶν; οὐχὶ ἀνακείμενος; ἐγὼ δὲ ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμὶ ὡς διακονῶν. 27 {NEQ} Who is more important , the one who sits at the table or the one who serves ? The one who sits at the table , of course . But not here ! For I am among you as one who serves .
Luke.22:31 31Σίμων, Σίμων, ἰδοὺ Σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον. 31 Simon , Simon , {NEQ} {NEQ} Satan has asked {NEQ} to sift each of you like {NEQ} wheat .
Luke.22:52 52εἶπεν δὲ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς παραγενομένους ἐπ᾽ αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους, Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων; 52 Then Jesus spoke to the leading priests , {NEQ} the captains of the Temple guard , and the elders who had come for him . Am I some dangerous revolutionary , he asked , that you come with swords and clubs to arrest me ?
Luke.22:61 61καὶ στραφεὶς κύριος ἐνέβλεψεν τῷ Πέτρῳ. καὶ ὑπεμνήσθη Πέτρος τοῦ ῥήματος τοῦ κυρίου ὡς εἶπεν αὐτῷ ὅτι, Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι σήμερον, ἀπαρνήσῃ με τρίς. 61 At that moment the Lord turned and looked at {NEQ} Peter . Suddenly , the Lord's {NEQ} words flashed through {NEQ} Peter's mind : {NEQ} {RPT} {RPT} Before the rooster crows tomorrow morning , you will deny three times that you even know me .
Luke.22:66 66καὶ ὡς ἐγένετο ἡμέρα συνήχθη τὸ πρεσβυτέριον τοῦ λαοῦ, ἀρχιερεῖς τε καὶ γραμματεῖς. καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν, 66 At daybreak all the elders of the people assembled , including the leading priests and the teachers of religious law . Jesus {NEQ} was led before this {NEQ} high council , * 
Luke.23:14 14εἶπεν πρὸς αὐτούς· Προσηνέγκατέ μοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον, ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας οὐθὲν εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον ὧν κατηγορεῖτε κατ᾽ αὐτοῦ. 14 and he announced his verdict {RPT} . You brought this {NEQ} man to me , accusing him of leading a revolt . {NEQ} {NEQ} I have examined him thoroughly on this point in your presence and find him innocent .
Luke.23:26 26καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σίμωνά τινα, Κυρηναῖον, ἐρχόμενον ἀπ᾽ ἀγροῦ. ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρειν ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ. 26 As they led Jesus away , a man named Simon , who was from Cyrene , * happened to be coming in from the countryside . The soldiers seized him and put the cross on him and made him carry it behind {NEQ} Jesus .
Luke.23:55 55κατακολουθήσασαι δὲ αἱ γυναῖκες, αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι ἐκ τῆς Γαλιλαίας αὐτῷ, ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ. 55 As his body was taken away , the women from {NEQ} Galilee followed {RPT} and saw the tomb {NEQ} where his {NEQ} body was placed .
Luke.24:6 6οὐκ ἔστιν ὧδε· ἀλλὰ ἠγέρθη. μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, 6 He isn’t here ! {NEQ} He is risen from the dead ! Remember what he told you back in {NEQ} Galilee ,
Luke.24:32 32καὶ εἶπαν πρὸς ἀλλήλους, Οὐχὶ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν ἡμῖν ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς; 32 {NEQ} They said to each other , Didn’t our {NEQ} hearts burn within us as he talked with us on the road and explained the Scriptures to us ?
Luke.24:35 35καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου. 35 Then the two from Emmaus told their story of how Jesus had appeared to them as they were walking along the road , and how they had recognized him as he was {NEQ} breaking the bread .
John.1:14 14καὶ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν. καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. 14 So the Word became human * and made his home among us . He was full of unfailing love and faithfulness . * And we have seen his {NEQ} glory , the glory of the Father’s one and only Son .
John.1:32 32καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάνης λέγων ὅτι, Τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἔμεινεν ἐπ᾽ αὐτόν. 32 Then John testified , I saw the Holy Spirit descending like a dove from heaven and resting upon him .
John.1:39 39λέγει αὐτοῖς, ̓Έρχεσθε καὶ ὄψεσθε. ἦλθαν οὖν καὶ εἶδαν ποῦ μένει καὶ παρ᾽ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην, ὥρα ἦν ὡς δεκάτη. 39 Come and see , he said {RPT} . It was about four o’clock in the afternoon when they went with him to the place where he was staying , and they remained with him the rest of the day .
John.2:9 9ὡς δὲ ἐγεύσατο ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον, καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν (οἱ δέ, διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ), φωνεῖ τὸν νυμφίον ἀρχιτρίκλινος. 9 When {NEQ} the master of ceremonies tasted the water that was now wine , {NEQ} not knowing where it had come from ( though , of course , the servants knew ) , he called the bridegroom over .
John.2:23 23ὡς δὲ ἦν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα ἐν τῇ ἑορτῇ, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἐποίει. 23 {NEQ} {NEQ} Because of the miraculous signs Jesus {RPT} did in {NEQ} Jerusalem at the Passover {RPT} {RPT} celebration , many began to trust in him {RPT} .
John.4:1 1ὡς οὖν ἔγνω Ἰησοῦς, ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι ὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει Ἰωάνης 4:1 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Jesus * knew {NEQ} the Pharisees had heard that he was baptizing and making more disciples than John
John.4:6 6ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ· οὖν Ἰησοῦς, κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας, ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα ἦν ὡς ἕκτη. 6 {NEQ} {NEQ} Jacob’s well was there ; and {NEQ} Jesus , tired from the long walk , sat wearily beside the well about noontime .
John.4:40 40ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρεῖται, ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρ᾽ αὐτοῖς. καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας, 40 {NEQ} When they came out to see him , they begged him to stay in their village . So he stayed for two days ,
John.6:10 10εἶπεν Ἰησοῦς, Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. (ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡς πεντακισχίλιοι.) 10 Tell {NEQ} everyone to sit down , {NEQ} Jesus said . So they all sat down on the {NEQ} grassy slopes . ( The men alone numbered about 5,000 . )
John.6:12 12ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν, λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται. 12 After {NEQ} everyone was full , Jesus told his {NEQ} disciples , Now gather the leftovers , so that nothing is wasted .
John.6:16 16ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν· 16 That evening Jesus' {NEQ} disciples went down to the shore to wait for him .
John.6:19 19ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε τριάκοντα θεωροῦσιν τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον. καὶ ἐφοβήθησαν. 19 {NEQ} They had rowed three or four miles * when suddenly they saw {NEQ} Jesus walking on the water {NEQ} toward the boat . {NEQ} They were terrified ,
John.7:10 10ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰς τὴν ἑορτήν, τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη, οὐ φανερῶς, ἀλλὰ ὡς ἐν κρυπτῷ. 10 But after his {NEQ} brothers left for the festival , Jesus also went , though secretly , staying out of public view .
John.8:7 7ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν, ἀνέκυψεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος ἐπ᾽ αὐτὴν βαλέτω λίθον. 7 They kept demanding an answer {RPT} , so {NEQ} he stood up again and said {RPT} , All right , but let the one who has never sinned {RPT} throw the first {NEQ} {RPT} stone !
John.11:6 6ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας. 6 {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} {RPT} he stayed where {RPT} he was for the next two days .
John.11:18 18ἦν δὲ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε, 18 {NEQ} {NEQ} Bethany was only a few miles * down the road from {NEQ} Jerusalem ,
John.11:20 20 οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι Ἰησοῦς ἔρχεται, ὑπήντησεν αὐτῷ· Μαριὰμ δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο. 20 {NEQ} When {NEQ} Martha got word that Jesus was coming , she went to meet him . But Mary stayed in the house .
John.11:29 29ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν ἠγέρθη ταχὺ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν. 29 So Mary immediately {NEQ} went to him .
John.11:32 32 οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς ἰδοῦσα αὐτόν, ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας λέγουσα αὐτῷ, Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ἀδελφός. 32 {NEQ} When {NEQ} Mary arrived and saw Jesus {RPT} , she fell at his {NEQ} feet and said {RPT} , Lord , if only you had been here , my {NEQ} brother would not have died .
John.11:33 33Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας, ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν. 33 {NEQ} When Jesus saw her weeping and saw the other people wailing with her , a deep anger welled up {NEQ} within him , * and he was deeply troubled .
John.12:35 35εἶπεν οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς, ̓Έτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν ἐστίν. περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ. καὶ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει. 35 {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} , My light will shine for you just a little longer . Walk in the light while you can , so the darkness will not overtake you . {NEQ} Those who walk in the darkness cannot see where they are going .
John.12:36 36ὡς τὸ φῶς ἔχετε πιστεύετε εἰς τὸ φῶς· ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε. ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ᾽ αὐτῶν. 36 Put your trust in the light while there is still time ; then you will become children of the light . After saying these things , Jesus went away and was hidden from them .
John.15:6 6ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοὶ ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη. καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν καὶ καίεται. 6 Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers . {NEQ} Such branches are gathered into a pile {NEQ} to be burned .
John.18:6 6ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς, Ἐγώ εἰμι, ἀπῆλθαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔπεσαν χαμαί. 6 As {NEQ} Jesus said {RPT} I AM he , they all drew back and fell to the ground !
John.19:14 14ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα ὥρα ἦν ὡς ἕκτη. καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις, ̓Ίδε, βασιλεὺς ὑμῶν. 14 It was now about noon on the day of preparation for the Passover . And Pilate said to the people , * Look , here is your {NEQ} king !
John.19:33 33ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες, ὡς εἶδον ἤδη αὐτὸν τεθνηκότα, οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη. 33 But when they came to {NEQ} Jesus , they saw that he was already dead , so they didn’t break his {NEQ} legs .
John.19:39 39ἦλθεν δὲ καὶ Νικόδημος, ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς τὸ πρῶτον· φέρων μίγμα σμύρνης καὶ ἀλόης ὡς λίτρας ἑκατόν. 39 {NEQ} With him came Nicodemus , the man who had come to Jesus at night {NEQ} {NEQ} . He brought about seventy-five pounds * of perfumed ointment made from myrrh and aloes .
John.20:11 11Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τῷ μνημείῳ ἔξω κλαίουσα, ὡς οὖν ἔκλαιεν, παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον. 11 Mary {NEQ} was standing outside the tomb crying , and as she wept , she stooped and looked in .
John.21:8 8οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον, οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς ἀλλὰ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων. 8 {NEQ} The others stayed with the boat and pulled the loaded net to the shore , for they were only {NEQ} about a hundred yards * from {NEQ} shore .
John.21:9 9ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν, βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον, καὶ ἄρτον. 9 When they got there , they found breakfast waiting for them {NEQ} fish cooking over a charcoal fire , and some bread .
Acts.1:10 10καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθήσεσι λευκαῖς. 10 {NEQ} As they strained to see him rising into {NEQ} heaven , {NEQ} two white-robed men suddenly stood among them .
Acts.1:15 15καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις, ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν εἶπεν, ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡς ἑκατὸν εἴκοσι· 15 {NEQ} During this {NEQ} time , when about 120 believers * were {NEQ} together in one place , Peter stood up and addressed them .
Acts.2:15 15οὐ γὰρ ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε, οὗτοι μεθύουσιν, ἔστιν γὰρ ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας· 15 {NEQ} These people are not drunk , as some of you are assuming . {NEQ} Nine o’clock in the morning is much too early for that .
Acts.3:12 12ἰδὼν δὲ Πέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς τὸν λαόν, ̓Άνδρες Ἰσραηλεῖται, τί θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ; ἡμῖν τί ἀτενίζετε ὡς ἰδίᾳ δυνάμει εὐσεβείᾳ πεποιηκόσιν τοῦ περιπατεῖν αὐτόν; 12 {NEQ} {NEQ} Peter saw his opportunity and addressed the crowd . People of Israel , he said , what is so surprising about this ? And why stare at us as though we had made this man {NEQ} walk by our own power or godliness ?
Acts.3:22 22Μωυσῆς μὲν εἶπεν ὅτι, Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει κύριος θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ· αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς. 22 Moses {NEQ} said , The LORD your {NEQ} God will raise up for you a Prophet like me from among your {NEQ} own people . Listen carefully to everything he tells you . * 
Acts.4:4 4πολλοὶ δὲ τῶν ἀκουσάντων τὸν λόγον ἐπίστευσαν, καὶ ἐγενήθη ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν ὡς χιλιάδες πέντε. 4 But many of the people who heard their message believed it , so the number of believers now totaled about 5,000 {NEQ} men , not counting women and children . * 
Acts.5:7 7ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα καὶ γυνὴ αὐτοῦ, μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν. 7 About three hours later {NEQ} his {NEQ} wife came in , not knowing what had happened .
Acts.5:24 24ὡς δὲ ἤκουσαν τοὺς λόγους τούτους τε στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, διηπόρουν περὶ αὐτῶν, τί ἂν γένοιτο τοῦτο. 24 {NEQ} When the {NEQ} captain of the Temple guard and the leading priests heard this , they were perplexed {RPT} , wondering where it would all end .
Acts.5:36 36πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη Θευδᾶς, λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν· προσεκλίθη ἀνδρῶν ἀριθμὸς ὡς τετρακοσίων, ὃς ἀνῃρέθη, καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διελύθησαν· καὶ ἐγένοντο εἰς οὐδέν. 36 {NEQ} Some time ago there was that fellow Theudas , who pretended to be someone great . About 400 others joined him , but he was killed , and all his followers went their various ways . The whole movement came to nothing .
Acts.7:23 23ὡς δὲ ἐπληροῦτο αὐτῷ τεσσερακονταετὴς χρόνος, ἀνέβη ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ. 23 One day when Moses was forty years old , he decided {RPT} to visit his {NEQ} relatives , the people of Israel .
Acts.7:37 37οὗτός ἐστιν Μωυσῆς εἴπας τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει θεὸς ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ. 37 {NEQ} Moses himself {NEQ} {NEQ} told the people of Israel , {NEQ} God will raise up for you a Prophet like me from among your {NEQ} own people . * 
Acts.7:51 51σκληροτράχηλοι· καὶ ἀπερίτμητοι καρδίαις καὶ τοῖς ὠσίν. ὑμεῖς ἀεὶ τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ ἀντιπίπτετε, ὡς οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ ὑμεῖς. 51 You stubborn people ! {NEQ} You are heathen * at heart and {NEQ} deaf to the truth . Must you forever resist the {RPT} Holy Spirit ? That’s what your {NEQ} ancestors did , and so do you !
Acts.8:32 32 δὲ περιοχὴ τῆς γραφῆς ἣν ἀνεγίνωσκεν ἦν αὕτη· Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη. καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτὸν ἄφωνος, οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ. 32 {NEQ} The passage of {NEQ} Scripture {RPT} he had been reading was this : He was led like a sheep to the slaughter . And as a lamb is silent before the shearers {RPT} , {NEQ} he did not open his {NEQ} mouth .
Acts.8:36 36ὡς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδόν, ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ, καί φησιν εὐνοῦχος, Ἰδού, ὕδωρ· τί κωλύει με βαπτισθῆναι; 36 {NEQ} As they rode along , they came to some water , and the eunuch said , Look ! There’s some water ! Why can’t I be baptized ? * 
Acts.9:18 18καὶ εὐθέως ἀπέπεσαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν ὡς λεπίδες, ἀνέβλεψέν τε· καὶ ἀναστὰς ἐβαπτίσθη. 18 Instantly something like scales fell from Saul’s {NEQ} eyes , and he regained his sight . Then he got up and was baptized .
Acts.9:23 23ὡς δὲ ἐπληροῦντο ἡμέραι ἱκαναὶ συνεβουλεύσαντο οἱ Ἰουδαῖοι ἀνελεῖν αὐτόν. 23 After a while some of the Jews plotted together to kill him .
Acts.10:7 7ὡς δὲ ἀπῆλθεν ἄγγελος λαλῶν αὐτῷ, φωνήσας δύο τῶν οἰκετῶν καὶ στρατιώτην εὐσεβῆ, τῶν προσκαρτερούντων αὐτῷ. 7 As soon as {NEQ} the angel was gone {RPT} {RPT} {RPT} , Cornelius called two of his household servants and a devout soldier , one of his personal attendants .
Acts.10:11 11καὶ θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον, καὶ καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιέμενον ἐπὶ τῆς γῆς· 11 {NEQ} He saw the sky open , and something like a large sheet was let down by its four corners .
Acts.10:17 17ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει Πέτρος, Τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα εἶδεν; ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι ὑπὸ τοῦ Κορνηλίου διερωτήσαντες τὴν οἰκίαν τοῦ Σίμωνος. ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα, 17 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Peter was very perplexed . What could the vision mean ? Just then the men {RPT} sent by {NEQ} Cornelius found {NEQ} Simon’s {NEQ} house . Standing outside the gate ,
Acts.10:25 25ὡς δὲ ἐγένετο τοῦ εἰσελθεῖν τὸν Πέτρον, συναντήσας αὐτῷ Κορνήλιος πεσὼν ἐπὶ τοὺς πόδας προσεκύνησεν. 25 As {NEQ} Peter {NEQ} entered his home , {NEQ} Cornelius {RPT} fell at his feet and worshiped him .
Acts.10:28 28ἔφη τε πρὸς αὐτούς, Ὑμεῖς ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ Ἰουδαίῳ κολλᾶσθαι προσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ· κἀμοὶ θεὸς ἔδειξεν μηδένα κοινὸν ἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρωπον. 28 {NEQ} Peter told them , You know it is against our laws for a Jewish man to enter a Gentile home like this or to associate with you . But {NEQ} God has shown me that I should no longer think of anyone as impure or unclean .
Acts.10:38 38Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρὲθ ὡς ἔχρισεν αὐτὸν θεὸς πνεύματι ἁγίῳ καὶ δυνάμει· ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς καταδυναστευομένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου, ὅτι θεὸς ἦν μετ᾽ αὐτοῦ. 38 And you know that {NEQ} God anointed Jesus {RPT} of {NEQ} Nazareth with the Holy Spirit and with power . Then Jesus went around doing good and healing all who were oppressed by the devil , for {NEQ} God was with him .
Acts.10:47 47Μήτι τὸ ὕδωρ δύναται κωλῦσαί τις τοῦ μὴ βαπτισθῆναι τούτους, οἵτινες τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔλαβον ὡς καὶ ἡμεῖς; 47 {NEQ} Can anyone object to their {NEQ} being baptized , now that they have received the Holy {RPT} Spirit just as we did ?
Acts.11:5 5Ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ, προσευχόμενος, καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα· καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. καὶ ἦλθεν ἄχρι ἐμοῦ. 5   I was in the town of Joppa , he said , and while I was praying , {NEQ} I went into a trance and saw a vision . {RPT} Something like a large sheet was let down by its four corners from the sky . And it came right down to me .
Acts.11:16 16ἐμνήσθην δὲ τοῦ ῥήματος τοῦ κυρίου ὡς ἔλεγεν, Ἰωάνης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 16 Then I thought of the Lord’s {NEQ} words when he said , {NEQ} John baptized with * water , but you will be baptized with the Holy Spirit .
Acts.11:17 17εἰ οὖν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς θεὸς ὡς καὶ ἡμῖν πιστεύσασιν ἐπὶ τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἐγὼ τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τὸν θεόν; 17   And since {NEQ} God gave these Gentiles the same gift he gave {NEQ} {NEQ} us when we believed in the Lord Jesus Christ , who was I to stand in {NEQ} God’s way ?
Acts.13:18 18καὶ ὡς τεσσερακονταετῆ χρόνον ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ. 18 He put up with them * through forty years of wandering in the wilderness .
Acts.13:20 20ὡς ἔτεσι τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα. καὶ μετὰ ταῦτα, ἔδωκεν κριτὰς ἕως Σαμουὴλ τοῦ προφήτου. 20 All this took about 450 years . {NEQ} After that , God gave them judges to rule until the time of Samuel the prophet .
Acts.13:25 25ὡς δὲ ἐπλήρου Ἰωάνης τὸν δρόμον, ἔλεγεν, Τί ἐμὲ ὑπονοεῖτε εἶναι; οὐκ εἰμὶ ἐγώ· ἀλλ᾽ ἰδοὺ ἔρχεται μετ᾽ ἐμέ— οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι. 25 As {NEQ} John was finishing his ministry he asked , Do you think I am the Messiah ? No , I am not ! But he is coming soon and {RPT} I’m not even worthy to be his slave and untie the sandals on his feet .
Acts.13:29 29ὡς δὲ ἐτέλεσαν πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα, καθελόντες ἀπὸ τοῦ ξύλου ἔθηκαν εἰς μνημεῖον. 29 {NEQ} When they had done all that the prophecies said about him , they took him down from the cross * and placed him in a tomb .
Acts.13:33 33ὅτι ταύτην θεὸς ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις ἡμῶν ἀναστήσας Ἰησοῦν. ὡς καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ γέγραπται τῷ δευτέρῳ· Υἱός μου εἶ σύ. ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε. 33 {NEQ} and {NEQ} God has now fulfilled it for us , their descendants , by raising Jesus . This is what the second {RPT} psalm says about Jesus : You are my Son . Today I have become your Father . * 
Acts.14:5 5ὡς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τῶν ἐθνῶν τε καὶ Ἰουδαίων, σὺν τοῖς ἄρχουσιν αὐτῶν, ὑβρίσαι καὶ λιθοβολῆσαι αὐτούς. 5 Then a mob {NEQ} of {NEQ} Gentiles and Jews , along with their {NEQ} leaders , decided to attack and stone them .
Acts.16:4 4ὡς δὲ διεπορεύοντο τὰς πόλεις, παρεδίδοσαν αὐτοῖς φυλάσσειν τὰ δόγματα τὰ κεκριμένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ πρεσβυτέρων τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις. 4 Then {NEQ} they went from town to town , instructing the believers to follow the decisions made {RPT} by the apostles and elders {RPT} in Jerusalem .
Acts.16:10 10ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν, εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς θεὸς εὐαγγελίσασθαι αὐτούς. 10 So we * decided to leave for Macedonia at once , having concluded that {NEQ} God was calling us to preach the Good News there .
Acts.16:15 15ὡς δὲ ἐβαπτίσθη καὶ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσεν. λέγουσα, Εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τῷ κυρίῳ εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκόν μου μένετε· καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς. 15 {NEQ} {NEQ} She was baptized along with other members of her household , and she asked us to be her guests . If you agree that I am a true believer in the Lord , she said , come and stay {RPT} at my {NEQ} home . And she urged us until we agreed .
Acts.17:13 13ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ τῆς Θεσσαλονίκης Ἰουδαῖοι ὅτι καὶ ἐν τῇ Βεροίᾳ κατηγγέλη ὑπὸ τοῦ Παύλου λόγος τοῦ θεοῦ, ἦλθον κἀκεῖ σαλεύοντες καὶ ταράσσοντες τοὺς ὄχλους. 13 But when some Jews in {NEQ} Thessalonica learned that {NEQ} {NEQ} Paul was preaching the word of {NEQ} God in {NEQ} Berea , they went there and stirred up trouble .
Acts.17:15 15οἱ δὲ καθιστάνοντες τὸν Παῦλον ἤγαγον ἕως Ἀθηνῶν· καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν Σίλαν καὶ τὸν Τιμόθεον ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσιν πρὸς αὐτὸν ἐξῄεσαν. 15 Those {NEQ} escorting {NEQ} Paul went with him all the way to Athens ; then they returned to Berea with instructions for {NEQ} Silas and {NEQ} Timothy to hurry and join him .
Acts.17:22 22σταθεὶς δὲ Παῦλος, ἐν μέσῳ τοῦ Ἀρείου Πάγου ἔφη· ̓Άνδρες Ἀθηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς θεωρῶ, 22 So Paul , standing before the council , * addressed them as follows : Men of Athens , I notice that you are very religious in every way ,
Acts.17:28 28ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν· ὡς καί τινες τῶν καθ᾽ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν, Τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν. 28 For in him we live and move and exist . As some of your * own {NEQ} poets have said , {NEQ} {NEQ} We are his offspring .
Acts.18:5 5ὡς δὲ κατῆλθον ἀπὸ τῆς Μακεδονίας τε Σίλας καὶ Τιμόθεος, συνείχετο τῷ λόγῳ Παῦλος· διαμαρτυρόμενος τοῖς Ἰουδαίοις εἶναι τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν. 5 And after {NEQ} {NEQ} Silas and {NEQ} Timothy came down from {NEQ} Macedonia , {NEQ} Paul spent all his time preaching the word . He testified to the Jews that Jesus was the Messiah .
Acts.19:9 9ὡς δέ τινες ἐσκληρύνοντο, καὶ ἠπείθουν κακολογοῦντες τὴν ὁδὸν ἐνώπιον τοῦ πλήθους. ἀποστὰς ἀπ᾽ αὐτῶν ἀφώρισεν τοὺς μαθητάς· καθ᾽ ἡμέραν διαλεγόμενος ἐν τῇ σχολῇ Τυράννου. 9 But some became stubborn , rejecting his message and publicly speaking against the Way . So Paul left {RPT} the synagogue and took the believers with him . Then he held daily discussions at the lecture hall of Tyrannus .
Acts.19:21 21ὡς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα ἔθετο Παῦλος ἐν τῷ πνεύματι διελθὼν τὴν Μακεδονίαν καὶ Ἀχαΐαν πορεύεσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα. εἰπὼν ὅτι, Μετὰ τὸ γενέσθαι με ἐκεῖ δεῖ με καὶ Ῥώμην ἰδεῖν. 21 Afterward {RPT} {NEQ} Paul felt compelled by the Spirit * to go over to {NEQ} Macedonia and Achaia before going to Jerusalem . And after that , he said , I must go on to Rome !
Acts.20:14 14ὡς δὲ συνέβαλλεν ἡμῖν εἰς τὴν Ἆσσον ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς Μιτυλήνην· 14 {NEQ} {NEQ} He joined us there , and we sailed together to Mitylene .
Acts.20:18 18ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἐπίστασθε ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ᾽ ἧς ἐπέβην εἰς τὴν Ἀσίαν πῶς μεθ᾽ ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην 18 {NEQ} When they arrived {RPT} he declared {RPT} , You know that from the day {RPT} I set foot in the province of Asia until now
Acts.20:20 20ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν συμφερόντων τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν καὶ διδάξαι ὑμᾶς, δημοσίᾳ καὶ κατ᾽ οἴκους· 20 {NEQ} I never shrank back from {NEQ} telling you what you {NEQ} needed to hear , either publicly or in your homes .
Acts.20:24 24ἀλλ᾽ οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι τὴν ψυχὴν τιμίαν ἐμαυτῷ ὡς τελειῶσαι τὸν δρόμον μου καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ— διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ. 24 But my life is worth nothing to me unless I use it for finishing {RPT} {NEQ} the work {RPT} assigned me by the Lord Jesus the work of telling others the Good News about the wonderful grace of {NEQ} God .
Acts.21:1 1ὡς δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς, ἀποσπασθέντας ἀπ᾽ αὐτῶν, εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς τὴν Κῶ· τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν Ῥόδον κἀκεῖθεν εἰς Πάταρα· 21:1 After saying farewell to {RPT} the Ephesian elders , we sailed straight to the island of {NEQ} Cos . {NEQ} The next day we reached {NEQ} Rhodes and then went to Patara .
Acts.21:12 12ὡς δὲ ἠκούσαμεν ταῦτα, παρεκαλοῦμεν ἡμεῖς, τε καὶ οἱ ἐντόπιοι, τοῦ μὴ ἀναβαίνειν αὐτὸν εἰς Ἰερουσαλήμ. 12 When {NEQ} we heard this , we and the local believers all begged Paul not {NEQ} to go on to Jerusalem .
Acts.21:27 27ὡς δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συντελεῖσθαι οἱ ἀπὸ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι θεασάμενοι αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ συνέχεον πάντα τὸν ὄχλον. καὶ ἐπέβαλον ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας, 27 The seven days were almost ended when {NEQ} some Jews from the province of Asia saw Paul in the Temple and roused a mob against him . {NEQ} They grabbed {RPT} him ,
Acts.22:5 5ὡς καὶ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ μοι καὶ πᾶν τὸ πρεσβυτέριον· παρ᾽ ὧν καὶ ἐπιστολὰς δεξάμενος πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς εἰς Δαμασκὸν ἐπορευόμην, ἄξων καὶ τοὺς ἐκεῖσε ὄντας δεδεμένους, εἰς Ἰερουσαλήμ, ἵνα τιμωρηθῶσιν. 5 The high priest and the whole council of elders can testify that {RPT} this is so . For I received {NEQ} letters from them to our Jewish brothers in Damascus , authorizing me to bring {NEQ} the Christians from there to Jerusalem , in chains , to be punished .
Acts.22:11 11ὡς δὲ οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς ἐκείνου χειραγωγούμενος ὑπὸ τῶν συνόντων μοι ἦλθον εἰς Δαμασκόν. 11 {NEQ} {NEQ} I was blinded by the intense {NEQ} {NEQ} light and had to be led by the hand to Damascus by my companions .
Acts.22:25 25ὡς δὲ προέτειναν αὐτὸν τοῖς ἱμᾶσιν, εἶπεν πρὸς τὸν ἑστῶτα ἑκατόνταρχον Παῦλος, Εἰ ἄνθρωπον Ῥωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν ὑμῖν μαστίζειν; 25 When {NEQ} they tied Paul down to lash him , {NEQ} Paul said to the officer * standing there , {NEQ} Is it legal for you to whip a Roman citizen who {NEQ} hasn’t even been tried ?
Acts.23:11 11τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ κύριος εἶπεν, Θάρσει· ὡς γὰρ διεμαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς Ἰερουσαλήμ, οὕτω σε δεῖ καὶ εἰς Ῥώμην μαρτυρῆσαι. 11 {NEQ} That night the Lord appeared to Paul and said , Be encouraged , Paul . Just as you have been a witness to me here in Jerusalem , {RPT} you must preach the Good News in Rome as well .
Acts.23:15 15νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε τῷ χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρίῳ ὅπως καταγάγῃ αὐτὸν εἰς ὑμᾶς· ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ· ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν. 15 So you and the high council should ask the commander to bring Paul back to the council again . Pretend you want to examine his case more fully . {NEQ} We will {NEQ} kill him {RPT} on the way .
Acts.23:20 20εἶπεν δὲ ὅτι, Οἱ Ἰουδαῖοι συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί σε ὅπως αὔριον τὸν Παῦλον καταγάγῃς εἰς τὸ συνέδριον, ὡς μέλλον τι ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι περὶ αὐτοῦ. 20 {NEQ} Paul’s nephew told him , Some Jews are going {NEQ} to ask you to bring {NEQ} Paul before the high council tomorrow , pretending they want to get some more information {RPT} .
Acts.25:10 10εἶπεν δὲ Παῦλος, Ἑστὼς ἐπὶ τοῦ βήματος Καίσαρός εἰμι, οὗ με δεῖ κρίνεσθαι. Ἰουδαίους οὐδὲν ἠδίκηκα ὡς καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις. 10 But {NEQ} Paul replied , No ! This is {NEQ} {NEQ} the official Roman court {NEQ} , so I ought to be tried right here . {NEQ} {NEQ} You know very well I am not guilty of harming the Jews .
Acts.25:14 14ὡς δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖ, Φῆστος τῷ βασιλεῖ ἀνέθετο τὰ κατὰ τὸν Παῦλον. λέγων, Ἀνήρ τίς ἐστιν, καταλελειμμένος ὑπὸ Φήλικος, δέσμιος· 14 During {NEQ} their stay of several days {RPT} , {NEQ} Festus discussed {NEQ} Paul’s case with the king . There is a prisoner {RPT} {RPT} here , he told him , whose case was left for me by Felix .
Acts.27:1 1ὡς δὲ ἐκρίθη, τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν Ἰταλίαν· παρεδίδουν τόν τε Παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσμώτας ἑκατοντάρχῃ ὀνόματι Ἰουλίῳ, σπείρης σεβαστῆς. 27:1 When {NEQ} the time came , we {NEQ} set sail for {NEQ} Italy . {NEQ} {NEQ} Paul and several other prisoners were placed in the custody of a Roman officer * named Julius , a captain of the Imperial Regiment .
Acts.27:27 27ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο, διαφερομένων ἡμῶν ἐν τῷ Ἀδρίᾳ, κατὰ μέσον τῆς νυκτός, ὑπενόουν οἱ ναῦται προσάγειν τινὰ αὐτοῖς χώραν. 27 {NEQ} About midnight on the fourteenth night of the storm , as we were being driven across the Sea of Adria , * the sailors sensed land was near {RPT} .
Acts.27:30 30τῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου· καὶ χαλασάντων τὴν σκάφην εἰς τὴν θάλασσαν προφάσει ὡς ἐκ πρῴρης ἀγκύρας μελλόντων ἐκτείνειν. 30 Then the sailors tried to abandon the ship ; {NEQ} they lowered the lifeboat as though they were going to put out anchors from the front of the ship .
Acts.28:4 4ὡς δὲ εἶδαν οἱ βάρβαροι κρεμάμενον τὸ θηρίον ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον, Πάντως, φονεύς ἐστιν ἄνθρωπος οὗτος· ὃν διασωθέντα ἐκ τῆς θαλάσσης, δίκη ζῆν οὐκ εἴασεν. 4 {NEQ} {NEQ} The people of the island saw it hanging from his {NEQ} hand and said to each other , A murderer {NEQ} {RPT} {RPT} {RPT} , no doubt ! {RPT} Though he escaped the sea , {NEQ} justice will not permit him to live .
Acts.28:19 19ἀντιλεγόντων δὲ τῶν Ἰουδαίων, ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα, οὐχ ὡς τοῦ ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορεῖν. 19 But when the Jewish leaders protested the decision , I felt it necessary to appeal to Caesar , even though I had no desire to press charges against my {NEQ} own people .
Rom.1:9 9μάρτυς γάρ μού ἐστιν θεός, λατρεύω ἐν τῷ πνεύματί μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ· ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι. 9 {NEQ} God {NEQ} {NEQ} knows how often I pray for you . Day and night I bring you and your needs in prayer to God , whom I serve with all my heart * by spreading the Good News about his {NEQ} Son .
Rom.1:21 21διότι γνόντες τὸν θεόν, οὐχ ὡς θεὸν ἐδόξασαν ηὐχαρίστησαν· ἀλλὰ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν. καί, ἐσκοτίσθη ἀσύνετος αὐτῶν καρδία. 21 Yes , they knew {NEQ} God , but they wouldn’t worship him as God or even give him thanks . And they began to think up foolish ideas of what God was like . As a result , their {NEQ} minds became dark and confused .
Rom.3:7 7εἰ δέ, ἀλήθεια τοῦ θεοῦ ἐν τῷ ἐμῷ ψεύσματι ἐπερίσσευσεν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ, τί ἔτι κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι; 7 But , someone might still argue , how can God condemn {NEQ} me as a sinner if {NEQ} my dishonesty highlights his {NEQ} truthfulness and brings him more {NEQ} glory ?
Rom.4:17 17καθὼς γέγραπται ὅτι, Πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε. κατέναντι οὗ ἐπίστευσεν θεοῦ τοῦ ζωοποιοῦντος τοὺς νεκροὺς καὶ καλοῦντος τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα· 17 That is what the Scriptures mean when God told him , I have made you the father of many nations . * This happened because Abraham believed in {NEQ} {RPT} the God who brings the dead back to life and who creates new things out of nothing .
Rom.5:15 15ἀλλ᾽ οὐχ ὡς τὸ παράπτωμα οὕτως καὶ τὸ χάρισμα· εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι, οἱ πολλοὶ ἀπέθανον· πολλῷ μᾶλλον χάρις τοῦ θεοῦ καὶ δωρεὰ ἐν χάριτι τῇ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου, Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τοὺς πολλοὺς ἐπερίσσευσεν. 15 But there is a great difference between Adam’s sin and God’s gracious gift . For {NEQ} the sin of this one man , Adam , brought death to {NEQ} many . But even greater is {NEQ} God’s {NEQ} wonderful grace and his gift of forgiveness {NEQ} to {NEQ} many through this other man , Jesus Christ .
Rom.5:16 16καὶ οὐχ ὡς δι᾽ ἑνὸς ἁμαρτήσαντος τὸ δώρημα· τὸ μὲν γὰρ κρίμα ἐξ ἑνὸς εἰς κατάκριμα, τὸ δὲ χάρισμα ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων, εἰς δικαίωμα. 16 And the result of God’s gracious gift is very different from the result of that one man’s sin . For {NEQ} {RPT} {RPT} Adam’s sin led to condemnation , but God’s free gift leads to our being made right with God , even though we are guilty of many sins .
Rom.5:18 18ἄρα οὖν, ὡς δι᾽ ἑνὸς παραπτώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς κατάκριμα, οὕτως καὶ δι᾽ ἑνὸς δικαιώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς δικαίωσιν ζωῆς· 18 Yes , {NEQ} {NEQ} Adam’s one sin brings condemnation for everyone , but {NEQ} Christ’s one act of righteousness brings a right relationship with God and new life for everyone .
Rom.8:36 36(καθὼς γέγραπται ὅτι, ̔Ένεκεν σοῦ θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν· ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς.) 36 ( As the Scriptures say , For your sake we are killed every {NEQ} day ; we are being slaughtered like sheep . * )
Rom.9:25 25ὡς καὶ ἐν τῷ Ὡσηὲ λέγει, Καλέσω τὸν οὐ λαόν μου, λαόν μου. καὶ τὴν οὐκ ἠγαπημένην ἠγαπημένην· 25 {NEQ} {NEQ} Concerning the Gentiles , God says in the prophecy of Hosea , Those who were not my people , I will now call my people . And I will love those whom I did not love before . * 
Rom.9:27 27Ἠσαΐας δέ, κράζει ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ, Ἐὰν ἀριθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς ἄμμος τῆς θαλάσσης, τὸ ὑπόλειμμα σωθήσεται· 27 And concerning {NEQ} Israel , Isaiah the prophet cried out , Though the people of Israel are as numerous as the sand of the seashore , only a remnant will be saved .
Rom.9:29 29καὶ καθὼς προείρηκεν Ἠσαΐας, Εἰ μὴ κύριος Σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα, ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν, καὶ ὡς Γόμορρα ἂν ὡμοιώθημεν. 29 And Isaiah said the same thing in another place : If the LORD of Heaven’s Armies had not spared a few of our children , we would have been wiped out like Sodom , {NEQ} destroyed like Gomorrah . * 
Rom.9:32 32διὰ τί; ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἔργων· προσέκοψαν τῷ λίθῳ τοῦ προσκόμματος· 32 Why not ? Because they were trying to get right with God by keeping the law * instead of by trusting in him . They stumbled over the great rock in their path .
Rom.10:15 15πῶς δὲ κηρύξωσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσιν; καθὼς γέγραπται, Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων τὰ ἀγαθά. 15 And how will anyone go and tell them without being sent ? That is why the Scriptures say , How beautiful are the feet {NEQ} of messengers who bring {NEQ} good news ! * 
Rom.11:2 2οὐκ ἀπώσατο θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ, ὃν προέγνω. οὐκ οἴδατε ἐν Ἠλείᾳ τί λέγει γραφή; ὡς ἐντυγχάνει τῷ θεῷ κατὰ τοῦ Ἰσραήλ, 2 No , {NEQ} God has not rejected his own {NEQ} people , whom he chose from the very beginning . {NEQ} {NEQ} Do you realize what the Scriptures say about this ? {NEQ} Elijah the prophet {NEQ} complained to {NEQ} God about {NEQ} the people of Israel and said ,
Rom.11:33 33ὦ, βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως θεοῦ· ὡς ἀνεξεραύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. 33 Oh , how great are God’s riches and wisdom and knowledge ! How impossible it is for us to understand his {NEQ} decisions and {RPT} his {NEQ} ways !
Rom.12:3 3λέγω γὰρ διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης μοι, παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν, μὴ ὑπερφρονεῖν παρ᾽ δεῖ φρονεῖν· ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν, ἑκάστῳ ὡς θεὸς ἐμέρισεν μέτρον πίστεως. 3 Because of the privilege and authority * God has given me , {NEQ} I give each of you this warning : Don’t think you are better than you really are . {NEQ} Be honest in your evaluation of yourselves , measuring yourselves by the faith {NEQ} God has given us . * 
Rom.13:9 9τὸ γάρ, Οὐ μοιχεύσεις. οὐ φονεύσεις. οὐ κλέψεις. οὐκ ἐπιθυμήσεις. καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή— ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ ἀνακεφαλαιοῦται ἐν τῷ· Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 9 For the commandments say , You must not commit adultery . You must not murder . You must not steal . You must not covet . * These and other such commandments are summed up in this one commandment {RPT} {RPT} : Love your {NEQ} neighbor as yourself . * 
Rom.13:13 13ὡς ἐν ἡμέρᾳ, εὐσχημόνως περιπατήσωμεν· μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ. 13 Because we belong to the day , we must live decent lives for all to see . Don’t participate in the darkness of wild parties and drunkenness , or in sexual promiscuity and immoral living , or in quarreling and jealousy .
Rom.15:15 15τολμηρότερον, δὲ ἔγραψα ὑμῖν ἀπὸ μέρους, ὡς ἐπαναμιμνήσκων ὑμᾶς· διὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι ὑπὸ τοῦ θεοῦ, 15 Even so , I have been bold enough to write about some of these points {RPT} , knowing that all you need is this reminder . For by {NEQ} God’s {RPT} grace {RPT} {RPT} {RPT} ,
Rom.15:24 24ὡς ἂν πορεύωμαι εἰς τὴν Σπανίαν, ἐλπίζω γὰρ διαπορευόμενος θεάσασθαι ὑμᾶς· καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν προπεμφθῆναι ἐκεῖ, ἐὰν ὑμῶν πρῶτον ἀπὸ μέρους ἐμπλησθῶ. 24 {NEQ} I am planning to go to {NEQ} Spain , and when I do , I will stop off in Rome . And after I have enjoyed your fellowship for a little while , you can provide for my journey .
1Cor.3:1 1κἀγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς· ἀλλ᾽ ὡς σαρκίνοις ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ. 3:1 Dear brothers and sisters , * when I was with you I couldn’t talk to you as I would to spiritual people . * {NEQ} I had to talk as though you belonged to this world or as though you were infants in the Christian life . * 
1Cor.3:5 5τί, οὖν, ἐστὶν Ἀπολλώς; τί δέ ἐστιν Παῦλος; διάκονοι δι᾽ ὧν ἐπιστεύσατε· καὶ ἑκάστῳ ὡς κύριος ἔδωκεν. 5 After all , who is Apollos ? Who {NEQ} is Paul ? We are only God’s servants through whom you believed the Good News . {NEQ} Each of us did the work the Lord gave us .
1Cor.3:10 10κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι, ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον ἔθηκα· ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ. ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ. 10 Because of {NEQ} God’s {NEQ} grace {RPT} to me , I have laid the foundation like an expert builder . Now others are building on it . But whoever is building on this foundation must be very careful .
1Cor.3:15 15εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται· αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός. 15 But if the work is burned up , the builder will suffer great loss . {NEQ} The builder will be saved , but like someone barely escaping through a wall of flames .
1Cor.4:1 1οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος ὡς ὑπηρέτας Χριστοῦ καὶ οἰκονόμους μυστηρίων θεοῦ. 4:1 So look at Apollos and me