The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

χάρις (charis, 5485)

Meanings

by grace, [a] favor, [act of] grace, [gracious] gift, [is] commendable, [the] grace, by [the] grace, by grace, credit, favor, gift, grace, grace [be], grace [it may be], grace[], gracious, gratitude, in favor, of [the] grace, of grace, thanks, thanks [be], to grace, with thanksgiving

Greek-English Concordance: 155 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Luke.1:30 30καὶ εἶπεν ἄγγελος αὐτῇ, Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ, εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ. 30 Don’t be afraid , Mary , the angel {NEQ} told her , for you have found favor with {NEQ} God !
Luke.2:40 40τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο· πληρούμενον σοφίᾳ, καὶ χάρις θεοῦ ἦν ἐπ᾽ αὐτό. 40 {NEQ} There the child grew up healthy and strong . He was filled with wisdom , and God’s favor was on him .
Luke.2:52 52καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν ἐν τῇ σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ θεῷ καὶ ἀνθρώποις. 52 {NEQ} Jesus grew in {NEQ} wisdom and in stature and in favor with God and all the people .
Luke.4:22 22καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. καὶ ἔλεγον, Οὐχὶ υἱός ἐστιν Ἰωσὴφ οὗτος; 22 {NEQ} Everyone spoke well of him and was amazed by the {NEQ} gracious words that came from {RPT} his {NEQ} lips . How can this be ? {NEQ} they asked . Isn’t this Joseph’s son ?
Luke.6:32 32καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσιν. 32 {NEQ} If you love only those who love you , why should you get credit for that ? Even {NEQ} {NEQ} sinners love those who love them !
Luke.6:33 33καὶ γὰρ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν. 33 And {NEQ} if you do good only to those who do good to you , why should you get credit ? Even {NEQ} sinners do that much !
Luke.6:34 34καὶ ἐὰν δανίσητε παρ᾽ ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανίζουσιν ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα. 34 And if you lend money only to those who can repay you , why should you get credit ? Even sinners will lend to other sinners for a full return .
Luke.17:9 9μὴ ἔχει χάριν τῷ δούλῳ ὅτι ἐποίησεν τὰ διαταχθέντα; 9 And does the master thank the servant for doing what he was told to do ? Of course not .
John.1:14 14καὶ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν. καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. 14 So the Word became human * and made his home among us . He was full of unfailing love and faithfulness . * And we have seen his {NEQ} glory , the glory of the Father’s one and only Son .
John.1:16 16ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος· 16 {NEQ} From his {NEQ} abundance we have all received {NEQ} one gracious blessing after another . * 
John.1:17 17ὅτι νόμος διὰ Μωυσέως ἐδόθη, χάρις καὶ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. 17 For the law was given through Moses , but {NEQ} God’s unfailing love and {NEQ} faithfulness came through Jesus Christ .
Acts.2:47 47αἰνοῦντες τὸν θεὸν καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν. δὲ κύριος προσετίθει τοὺς σῳζομένους καθ᾽ ἡμέραν ἐπὶ τὸ αὐτό. 47   all the while praising {NEQ} God and enjoying the goodwill of all the people . And each day the Lord added to their fellowship those who were being saved .
Acts.4:33 33καὶ δυνάμει μεγάλῃ ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τοῦ κυρίου Ἰησοῦ τῆς ἀναστάσεως, χάρις τε μεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς. 33 {NEQ} The apostles testified powerfully to the resurrection of the Lord Jesus , and God’s great blessing was upon them all .
Acts.6:8 8Στέφανος δέ, πλήρης χάριτος καὶ δυνάμεως, ἐποίει τέρατα καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαῷ. 8 {NEQ} Stephen , a man full of God’s grace and power , performed amazing miracles and signs among the people .
Acts.7:10 10καὶ ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν καὶ σοφίαν ἐναντίον Φαραώ, βασιλέως Αἰγύπτου. καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον ἐπ᾽ Αἴγυπτον καὶ ἐφ᾽ ὅλον τὸν οἶκον αὐτοῦ. 10 and rescued him from all his {NEQ} troubles . And God gave him favor before Pharaoh , king of Egypt . God also gave Joseph unusual wisdom , so that Pharaoh appointed him governor over all of Egypt and put him in charge of the palace {RPT} .
Acts.7:46 46ὃς εὗρεν χάριν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ᾐτήσατο εὑρεῖν σκήνωμα τῷ θεῷ Ἰακώβ. 46 David found favor with {NEQ} God and asked for the privilege of building a permanent Temple for the God of Jacob . * 
Acts.11:23 23ὃς παραγενόμενος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν τὴν τοῦ θεοῦ, ἐχάρη, καὶ παρεκάλει πάντας τῇ προθέσει τῆς καρδίας προσμένειν τῷ κυρίῳ. 23 When he arrived and saw this evidence of {RPT} {NEQ} God’s blessing , he was filled with joy , and he encouraged the believers to stay {NEQ} true to the Lord .
Acts.13:43 43λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν σεβομένων προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβᾳ, οἵτινες προσλαλοῦντες αὐτοῖς ἔπειθον αὐτοὺς προσμένειν τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ. 43 {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} Many {RPT} Jews and {RPT} devout converts to Judaism followed {RPT} Paul and {RPT} Barnabas , and the two men urged them {RPT} to continue to rely on the grace of {NEQ} God .
Acts.14:3 3ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν, παρρησιαζόμενοι ἐπὶ τῷ κυρίῳ τῷ μαρτυροῦντι ἐπὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ· διδόντι σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν. 3 But the apostles stayed there a long time , preaching boldly about the grace of the Lord . And the Lord {RPT} proved their message was true by giving them power to do miraculous signs and wonders .
Acts.14:26 26κἀκεῖθεν, ἀπέπλευσαν εἰς Ἀντιόχειαν, ὅθεν ἦσαν παραδεδομένοι τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ εἰς τὸ ἔργον ἐπλήρωσαν. 26 Finally , they returned by ship to Antioch of Syria , where their journey had begun . The believers there had entrusted them to the grace of {NEQ} God to do the work {RPT} they had now completed .
Acts.15:11 11ἀλλὰ διὰ τῆς χάριτος τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, πιστεύομεν σωθῆναι καθ᾽ ὃν τρόπον κἀκεῖνοι. 11 We believe that we are all saved the same way , {NEQ} by the undeserved grace of the Lord Jesus .
Acts.15:40 40Παῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος Σίλαν ἐξῆλθεν· παραδοθείς, τῇ χάριτι τοῦ κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν. 40 {NEQ} Paul chose Silas , and as he left , the believers entrusted him to the Lord’s {NEQ} gracious care .
Acts.18:27 27βουλομένου δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τὴν Ἀχαΐαν, προτρεψάμενοι οἱ ἀδελφοι· ἔγραψαν τοῖς μαθηταῖς, ἀποδέξασθαι αὐτόν. ὃς παραγενόμενος, συνεβάλετο πολὺ τοῖς πεπιστευκόσιν, διὰ τῆς χάριτος. 27 {NEQ} Apollos had been thinking about going to {NEQ} Achaia , and the brothers and sisters in Ephesus encouraged him to go . They wrote to the believers in Achaia , asking them to welcome him . When he arrived there , he proved to be of great benefit to those who , by God’s {NEQ} grace , had believed .
Acts.20:24 24ἀλλ᾽ οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι τὴν ψυχὴν τιμίαν ἐμαυτῷ ὡς τελειῶσαι τὸν δρόμον μου καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ— διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ. 24 But my life is worth nothing to me unless I use it for finishing {RPT} {NEQ} the work {RPT} assigned me by the Lord Jesus the work of telling others the Good News about the wonderful grace of {NEQ} God .
Acts.20:32 32καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς τῷ θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ τῷ δυναμένῳ οἰκοδομῆσαι καὶ δοῦναι τὴν κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν. 32 And now I entrust you to {NEQ} God and the message of his {NEQ} grace {RPT} that is able to build you up and give you an inheritance with all those he has set apart for himself .
Acts.24:27 27διετίας δὲ πληρωθείσης, ἔλαβεν διάδοχον Φῆλιξ Πόρκιον Φῆστον· θέλων τε χάριτα καταθέσθαι τοῖς Ἰουδαίοις, Φῆλιξ κατέλιπε τὸν Παῦλον δεδεμένον. 27 {NEQ} After two years went by in this way , {NEQ} Felix was succeeded by Porcius Festus . And because {NEQ} Felix wanted to gain favor with the Jewish people , he left {NEQ} Paul in prison .
Acts.25:3 3αἰτούμενοι χάριν κατ᾽ αὐτοῦ ὅπως μεταπέμψηται αὐτὸν εἰς Ἰερουσαλήμ, (ἐνέδραν ποιοῦντες ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ τὴν ὁδόν). 3 They asked Festus as a favor to transfer Paul to Jerusalem ( planning to ambush and kill him on the way ) .
Acts.25:9 9 Φῆστος δέ, θέλων τοῖς Ἰουδαίοις χάριν καταθέσθαι, ἀποκριθεὶς τῷ Παύλῳ εἶπεν, Θέλεις εἰς Ἱεροσόλυμα ἀναβὰς ἐκεῖ περὶ τούτων κριθῆναι ἐπ᾽ ἐμοῦ; 9 Then {NEQ} Festus , wanting to please the Jews , asked him , Are you willing to go to Jerusalem and stand trial before me there ?
Rom.1:5 5δι᾽ οὗ, ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολήν, εἰς ὑπακοὴν πίστεως, ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ· 5 Through Christ , God has given us the privilege and authority * as apostles to tell {NEQ} Gentiles everywhere what God has done for them , so that they will believe and obey him , bringing glory to his {NEQ} name .
Rom.1:7 7πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν Ῥώμῃ ἀγαπητοῖς θεοῦ· κλητοῖς ἁγίοις. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 7 I am writing to all of you in Rome who are loved by God and are called to be his own holy people . May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace .
Rom.3:24 24δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι, διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 24 Yet God , with {NEQ} undeserved kindness , declares that we are righteous . He did this {RPT} {RPT} through {NEQ} Christ Jesus when he freed us from the penalty for our sins .
Rom.4:4 4τῷ δὲ ἐργαζομένῳ, μισθὸς οὐ λογίζεται κατὰ χάριν, ἀλλὰ κατὰ ὀφείλημα· 4 {NEQ} When people work , their wages are not a gift , but something they have earned .
Rom.4:16 16διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως· ἵνα κατὰ χάριν· εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως Ἀβραάμ· ὅς ἐστιν πατὴρ πάντων ἡμῶν. 16 So the promise is received by faith . It {NEQ} is given as a free gift . And we are all certain to receive it , whether or not we live according to the law of Moses , if we have faith like Abraham’s . For Abraham is the father of all who believe .
Rom.5:2 2δι᾽ οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν, τῇ πίστει, εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ἑστήκαμεν καὶ καυχώμεθα ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ θεοῦ. 2 Because of our faith , Christ {NEQ} has brought us into this place of {NEQ} undeserved privilege where we now stand , and we confidently and joyfully look forward to sharing {NEQ} God’s {NEQ} glory .
Rom.5:15 15ἀλλ᾽ οὐχ ὡς τὸ παράπτωμα οὕτως καὶ τὸ χάρισμα· εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι, οἱ πολλοὶ ἀπέθανον· πολλῷ μᾶλλον χάρις τοῦ θεοῦ καὶ δωρεὰ ἐν χάριτι τῇ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου, Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τοὺς πολλοὺς ἐπερίσσευσεν. 15 But there is a great difference between Adam’s sin and God’s gracious gift . For {NEQ} the sin of this one man , Adam , brought death to {NEQ} many . But even greater is {NEQ} God’s {NEQ} wonderful grace and his gift of forgiveness {NEQ} to {NEQ} many through this other man , Jesus Christ .
Rom.5:17 17εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι, θάνατος ἐβασίλευσεν διὰ τοῦ ἑνός· πολλῷ μᾶλλον οἱ τὴν περισσείαν τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς τῆς δικαιοσύνης, λαμβάνοντες ἐν ζωῇ βασιλεύσουσιν διὰ τοῦ ἑνός, Ἰησοῦ Χριστοῦ. 17 For {NEQ} the sin of this one man , Adam , caused {NEQ} death to rule over many {RPT} {RPT} {RPT} . But even greater is God’s wonderful grace and his gift of {NEQ} righteousness , for all who receive it will live in triumph over sin and death through this one man , Jesus Christ .
Rom.5:20 20νόμος δὲ παρεισῆλθεν ἵνα πλεονάσῃ τὸ παράπτωμα· οὗ δὲ ἐπλεόνασεν ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν χάρις· 20 {NEQ} God’s law was given so that all people could see how sinful they were . But as people sinned more and more , God’s wonderful grace became more abundant .
Rom.5:21 21ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσεν ἁμαρτία ἐν τῷ θανάτῳ, οὕτως καὶ χάρις βασιλεύσῃ, διὰ δικαιοσύνης εἰς ζωὴν αἰώνιον διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 21 So just as {NEQ} sin ruled over all people and brought them to {NEQ} death , now God’s wonderful grace rules instead , giving us right standing with God and resulting in eternal life through Jesus Christ our {NEQ} Lord .
Rom.6:1 1τί οὖν, ἐροῦμεν; ἐπιμένωμεν τῇ ἁμαρτίᾳ ἵνα χάρις πλεονάσῃ; 6:1 Well then , should we keep on {NEQ} sinning so that God can show us more and more of his wonderful grace ?
Rom.6:14 14ἁμαρτία γὰρ ὑμῶν οὐ κυριεύσει, οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ νόμον· ἀλλά, ὑπὸ χάριν. 14 {NEQ} Sin is no longer your master , for you no longer live under the requirements of the law . Instead , you live under the freedom of God’s grace .
Rom.6:15 15τί οὖν; ἁμαρτήσωμεν, ὅτι οὐκ ἐσμὲν ὑπὸ νόμον ἀλλὰ ὑπὸ χάριν; μὴ γένοιτο· 15 Well then , since God’s grace has set us free from the law {NEQ} {RPT} , does that mean we can go on sinning ? Of course not !
Rom.6:17 17χάρις δὲ τῷ θεῷ· ὅτι ἦτε δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας ὑπηκούσατε, δὲ ἐκ καρδίας εἰς ὃν παρεδόθητε τύπον διδαχῆς· 17 Thank {NEQ} {NEQ} God ! Once you were slaves of {NEQ} sin , but now you wholeheartedly obey {RPT} this teaching we have given you .
Rom.7:25 25χάρις δὲ τῷ θεῷ, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. ἄρα οὖν· αὐτὸς ἐγὼ τῷ μὲν νοὶ̈ δουλεύω νόμῳ θεοῦ, τῇ δὲ σαρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας. 25 {NEQ} Thank {NEQ} God ! The answer is in Jesus Christ our {NEQ} Lord . So you see how it is : In my {NEQ} {NEQ} mind I really want to obey God’s law , but {NEQ} because of my sinful nature I am a slave to sin .
Rom.11:5 5οὕτως οὖν καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῷ, λεῖμμα κατ᾽ ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν· 5 It is the same today , for a few of the people of Israel * have remained faithful because of God’s grace his undeserved kindness in choosing them .
Rom.11:6 6εἰ δὲ χάριτι, οὐκέτι ἐξ ἔργων· ἐπεί, χάρις οὐκέτι γίνεται χάρις. 6 And since it is through God’s kindness , then it is not by their good works . For in that case , God’s grace would not be what it really is free and undeserved .
Rom.12:3 3λέγω γὰρ διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης μοι, παντὶ τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν, μὴ ὑπερφρονεῖν παρ᾽ δεῖ φρονεῖν· ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν, ἑκάστῳ ὡς θεὸς ἐμέρισεν μέτρον πίστεως. 3 Because of the privilege and authority * God has given me , {NEQ} I give each of you this warning : Don’t think you are better than you really are . {NEQ} Be honest in your evaluation of yourselves , measuring yourselves by the faith {NEQ} God has given us . * 
Rom.12:6 6ἔχοντες δὲ χαρίσματα, κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν, διάφορα· εἴτε προφητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως· 6 In his grace , God has given us different {NEQ} gifts for doing certain things well . So if God has given you the ability to prophesy , speak out with as much {NEQ} faith as God has given you .
Rom.15:15 15τολμηρότερον, δὲ ἔγραψα ὑμῖν ἀπὸ μέρους, ὡς ἐπαναμιμνήσκων ὑμᾶς· διὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι ὑπὸ τοῦ θεοῦ, 15 Even so , I have been bold enough to write about some of these points {RPT} , knowing that all you need is this reminder . For by {NEQ} God’s {RPT} grace {RPT} {RPT} {RPT} ,
Rom.16:20 20 δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν τάχει. χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μεθ᾽ ὑμῶν. 20 The {NEQ} God of {NEQ} peace will soon crush {NEQ} Satan under your {NEQ} feet . May the grace of our {NEQ} Lord Jesus * be with you .
1Cor.1:3 3χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 3 May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace .
1Cor.1:4 4εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ, τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 4 I always thank my {NEQ} God for you and for the gracious gifts he {RPT} has given you , now that you belong to Christ Jesus .
1Cor.3:10 10κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι, ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον ἔθηκα· ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ. ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ. 10 Because of {NEQ} God’s {NEQ} grace {RPT} to me , I have laid the foundation like an expert builder . Now others are building on it . But whoever is building on this foundation must be very careful .
1Cor.10:30 30εἰ ἐγὼ χάριτι μετέχω, τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ; 30 If I can thank God for the food and enjoy it , why should I be condemned for eating it ?
1Cor.15:10 10χάριτι δὲ θεοῦ— εἰμὶ εἰμι— καὶ χάρις αὐτοῦ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη· ἀλλὰ περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα· οὐκ ἐγὼ δὲ ἀλλὰ χάρις τοῦ θεοῦ σὺν ἐμοί. 10 {RPT} But whatever I am now , it is all because {NEQ} God poured out his {RPT} special favor {RPT} on me and not without results . For I have worked harder than any of the other apostles ; yet it was not I but {NEQ} God who was working through me by his {NEQ} grace .
1Cor.15:57 57τῷ δὲ θεῷ χάρις· τῷ διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 57 But thank {NEQ} God ! He gives us {NEQ} victory over sin and death through our {NEQ} Lord Jesus Christ .
1Cor.16:3 3ὅταν δὲ παραγένωμαι, οὓς ἐὰν δοκιμάσητε δι᾽ ἐπιστολῶν τούτους πέμψω ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν ὑμῶν εἰς Ἰερουσαλήμ. 3 {NEQ} When I come , I will write letters of recommendation for the messengers {RPT} you choose to deliver your {NEQ} gift to Jerusalem .
1Cor.16:23 23 χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ μεθ᾽ ὑμῶν. 23 May the grace of the Lord Jesus be with you .
2Cor.1:2 2χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 2 May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace .
2Cor.1:12 12 γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστὶν τὸ μαρτύριον τῆς συνειδήσεως ἡμῶν ὅτι ἐν ἁγιότητι καὶ εἰλικρινείᾳ τοῦ θεοῦ· καὶ οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ, ἀλλ᾽ ἐν χάριτι θεοῦ· ἀνεστράφημεν ἐν τῷ κόσμῳ, περισσοτέρως δὲ πρὸς ὑμᾶς. 12 We {NEQ} {RPT} can say with {NEQ} confidence and a clear conscience that we have lived with a {NEQ} God-given holiness * and sincerity in all our dealings . We have depended on God’s grace , {NEQ} not on our own human wisdom . That is how we have conducted ourselves before the world , and especially toward you .
2Cor.1:15 15καὶ ταύτῃ τῇ πεποιθήσει, ἐβουλόμην πρότερον πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν ἵνα δευτέραν χάριν σχῆτε— 15 Since I was so {NEQ} sure of your understanding and trust , I wanted to give you a double blessing by visiting you twice
2Cor.2:14 14τῷ δὲ θεῷ χάρις· τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ Χριστῷ· καὶ τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δι᾽ ἡμῶν, ἐν παντὶ τόπῳ· 14 But thank {NEQ} God ! He has made us his captives and continues to lead us along in {NEQ} {NEQ} Christ’s triumphal procession . Now he uses us to spread the knowledge of Christ everywhere , {NEQ} like a sweet perfume .
2Cor.4:15 15τὰ γὰρ πάντα δι᾽ ὑμᾶς· ἵνα χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων, τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ, εἰς τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ. 15 {NEQ} All of this is for your benefit . And as God’s grace reaches more and more {NEQ} people , there will be great {NEQ} thanksgiving , and {NEQ} God will receive more and more {NEQ} glory .
2Cor.6:1 1συνεργοῦντες δὲ καί, παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς. 6:1 {NEQ} As God’s partners , * we beg you not to accept this marvelous gift of {NEQ} God’s kindness and then ignore it .
2Cor.8:1 1γνωρίζομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δεδομένην ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Μακεδονίας· 8:1 Now I want you to know , dear brothers and sisters , * what {NEQ} God in his kindness {NEQ} has done through the churches {NEQ} in Macedonia .
2Cor.8:4 4μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν τὴν χάριν καὶ τὴν κοινωνίαν τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους. 4 They begged us again and again for the privilege {NEQ} {NEQ} of sharing in the gift {RPT} for the believers in Jerusalem .
2Cor.8:6 6εἰς τὸ παρακαλέσαι ἡμᾶς Τίτον, ἵνα καθὼς προενήρξατο, οὕτως καὶ ἐπιτελέσῃ εἰς ὑμᾶς καὶ τὴν χάριν ταύτην. 6 So we have urged Titus , who {NEQ} {NEQ} encouraged your giving in the first place , {NEQ} to return to you and encourage you to finish {NEQ} this {NEQ} ministry of giving .
2Cor.8:7 7ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε— πίστει, καὶ λόγῳ, καὶ γνώσει, καὶ πάσῃ σπουδῇ, καὶ τῇ ἐξ ἡμῶν ἐν ὑμῖν ἀγάπῃ— ἵνα καὶ ἐν ταύτῃ τῇ χάριτι περισσεύητε. 7 Since you excel in so many ways in your faith , your {NEQ} gifted speakers , your {NEQ} knowledge , your {NEQ} enthusiasm , and your {NEQ} love from us * I want you to excel also in this {NEQ} gracious act of giving .
2Cor.8:9 9γινώσκετε γὰρ τὴν χάριν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· ὅτι δι᾽ ὑμᾶς ἐπτώχευσεν, πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε. 9 You know the {NEQ} generous grace of our {NEQ} Lord Jesus Christ . Though he was rich , yet for your sakes he became poor , so that by his {NEQ} poverty he could make you rich .
2Cor.8:16 16χάρις δὲ τῷ θεῷ· τῷ διδόντι τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν ἐν τῇ καρδίᾳ Τίτου· 16 But thank {NEQ} God ! He has given Titus the same enthusiasm for you that I have .
2Cor.8:19 19οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν συνέκδημος ἡμῶν σὺν τῇ χάριτι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν— πρὸς τὴν τοῦ κυρίου δόξαν καὶ προθυμίαν ἡμῶν. 19 {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} He was appointed by the churches to accompany us {RPT} as we take the {RPT} offering to Jerusalem * a service that glorifies the Lord and shows our eagerness to help .
2Cor.9:8 8δυνατεῖ δὲ θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς· ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν· 8 And {NEQ} God will generously provide all you need . Then you will {NEQ} {RPT} always have everything you need and plenty left over to share with others .
2Cor.9:14 14καὶ αὐτῶν δεήσει ὑπὲρ ὑμῶν ἐπιποθούντων ὑμᾶς διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ θεοῦ ἐφ᾽ ὑμῖν. 14 And they will pray for you with deep affection {RPT} because of the overflowing grace {NEQ} God has given to you .
2Cor.9:15 15χάρις τῷ θεῷ ἐπὶ τῇ ἀνεκδιηγήτῳ αὐτοῦ δωρεᾷ. 15 Thank {NEQ} God for this gift * {NEQ} too wonderful for words !
2Cor.12:9 9καὶ εἴρηκέν μοι, Ἀρκεῖ σοι χάρις μου· γὰρ δύναμις ἐν ἀσθενείᾳ τελεῖται. ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾽ ἐμὲ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. 9 Each time he said {RPT} , My {NEQ} grace is all you need . {NEQ} My power works best in weakness . So now I am glad to boast about my {NEQ} weaknesses , so that the power of {NEQ} Christ can work through {RPT} me .
2Cor.13:14 14 χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀγάπη τοῦ θεοῦ, καὶ κοινωνία τοῦ ἁγίου πνεύματος μετὰ πάντων ὑμῶν. 14 * May the grace of the Lord Jesus Christ , {NEQ} the love of {NEQ} God , and the fellowship of the Holy Spirit be with you all .
Gal.1:3 3χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ· 3 May {NEQ} God our Father and the Lord Jesus Christ {NEQ} * give you grace and peace .
Gal.1:6 6θαυμάζω ὅτι οὕτως ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς, ἐν χάριτι Χριστοῦ· εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον 6 I am shocked that you are turning away so soon from God , who called you to himself through the loving mercy of Christ . * You are following a different way that pretends to be the Good News
Gal.1:15 15ὅτε δὲ εὐδόκησεν θεός, (ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου, καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ,) 15 But even before I was born , {NEQ} God {RPT} chose me and called me by his marvelous {NEQ} grace . Then it pleased him
Gal.2:9 9καί, γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι, Ἰάκωβος, καὶ Κηφᾶς, καὶ Ἰωάνης, οἱ δοκοῦντες στῦλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβᾳ κοινωνίας· ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν· 9 In fact , James , {NEQ} Peter , * and John , who were known as pillars of the church , recognized the gift {RPT} God had given me , and they accepted Barnabas and me as their co-workers . {NEQ} They encouraged us to keep preaching to the Gentiles , while they continued their work with the Jews .
Gal.2:21 21οὐκ ἀθετῶ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ· εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη, ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν. 21 I do not treat the grace of {NEQ} God as meaningless . For if keeping the law could make us right with God , then there was no need for Christ to die .
Gal.5:4 4κατηργήθητε ἀπὸ Χριστοῦ, οἵτινες ἐν νόμῳ δικαιοῦσθε· τῆς χάριτος ἐξεπέσατε. 4 For if you are trying to make yourselves right with God by keeping the law , you have been cut off from Christ ! You have fallen away from God’s grace .
Gal.6:18 18 χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν. 18 Dear brothers and sisters , * may the grace of our {NEQ} Lord Jesus Christ be with your {NEQ} spirit . Amen .
Eph.1:2 2χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 2 May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace .
Eph.1:6 6εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ ἧς ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ ἠγαπημένῳ. 6 So we praise God for the glorious grace {RPT} he has poured out on us who belong to his dear Son . * 
Eph.1:7 7ἐν ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων, κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ· 7 He is so {NEQ} rich in kindness and {NEQ} grace that he purchased our {NEQ} freedom with the blood of his Son and {NEQ} forgave our {NEQ} sins .
Eph.2:5 5καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν, συνεζωοποίησεν τῷ Χριστῷ· (χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι·) 5 that even though we were dead because of our sins , he gave us life when he raised {NEQ} Christ from the dead . ( It is only by God’s grace that you have been saved ! )
Eph.2:7 7ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς ἐπερχομένοις τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 7 So God can point to us in all future {RPT} ages as examples of the incredible wealth of his {NEQ} grace and {NEQ} kindness toward us , as shown in all he has done for us who are united with Christ Jesus .
Eph.2:8 8τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι διὰ πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, θεοῦ τὸ δῶρον· 8 {NEQ} God saved you by his grace when you believed . And you can’t take credit for this ; it is a gift from God .
Eph.3:2 2εἴ γε, ἠκούσατε τὴν οἰκονομίαν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης μοι εἰς ὑμᾶς· 2 assuming , by the way , that you know God {NEQ} gave me the special responsibility of extending his {NEQ} grace to you Gentiles .
Eph.3:7 7οὗ ἐγενήθην διάκονος κατὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης μοι, κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 7 By {NEQ} God’s {NEQ} grace and {NEQ} mighty power {RPT} , {NEQ} I have been given the privilege of serving him by spreading this Good News .
Eph.3:8 8ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων, ἐδόθη χάρις αὕτη τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸ ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος τοῦ Χριστοῦ. 8 Though I am the least deserving of all God’s people , he graciously gave me the privilege of telling the Gentiles about the endless treasures available to them in {NEQ} Christ .
Eph.4:7 7ἑνὶ δέ, ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. 7 However , he has given each one of us a special gift * through the generosity of {NEQ} Christ .
Eph.4:29 29πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν μὴ ἐκπορευέσθω· ἀλλὰ εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας, ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσιν. 29 Don’t use foul or abusive language {RPT} . {NEQ} {NEQ} Let everything you say be good and helpful , so that your words will be an encouragement to those who hear them .
Eph.6:24 24 χάρις μετὰ πάντων τῶν ἀγαπώντων τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν ἀφθαρσίᾳ. 24 May God’s grace be eternally upon all who love our {NEQ} Lord Jesus Christ .
Phil.1:2 2χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 2 May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace .
Phil.1:7 7καθώς, ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, διὰ τὸ ἔχειν με ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς· ἔν τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου, συνκοινωνούς μου τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας. 7 So it is right that I should feel as I do about all of you , for you have a special place in my {NEQ} heart . You share with me the special favor of God , both in my {NEQ} imprisonment and in {NEQ} defending and confirming the truth of the Good News .
Phil.4:23 23 χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν. 23 May the grace of the Lord Jesus Christ be with your {NEQ} spirit .
Col.1:2 2τοῖς ἐν Κολοσσαῖς ἁγίοις, καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν. 2 We are writing {NEQ} to God’s holy people in the city of Colosse , {NEQ} who are faithful brothers and sisters * in Christ . May God our Father give you grace and peace .
Col.1:6 6τοῦ παρόντος εἰς ὑμᾶς καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ· ἐστὶν καρποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον, καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ· 6   This same Good News that came to you is going out all over the world . It is bearing fruit everywhere by changing lives , just as it changed your lives from the day you first heard and understood the truth about {NEQ} God’s wonderful grace .
Col.3:16 16 λόγος τοῦ Χριστοῦ, ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως· ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτούς· ψαλμοῖς ὕμνοις ᾠδαῖς πνευματικαῖς ἐν χάριτι ᾄδοντες ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν τῷ θεῷ· 16 Let the message about {NEQ} Christ , in all its richness , fill your lives . Teach and counsel each other with all the wisdom he gives . Sing psalms and hymns and spiritual songs to {NEQ} God with thankful {RPT} {NEQ} hearts {RPT} .
Col.4:6 6 λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι ἅλατι ἠρτυμένος εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι. 6 Let your conversation {NEQ} be gracious and attractive * so that you will have the right response for everyone .
Col.4:18 18 ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρί— Παύλου. μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν. χάρις μεθ᾽ ὑμῶν. 18   HERE IS MY GREETING {NEQ} IN MY OWN HANDWRITING PAUL . Remember my {NEQ} chains . {NEQ} May God’s grace be with you .
1Thes.1:1 1Παῦλος, καὶ Σιλουανός, καὶ Τιμόθεος· τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων, ἐν θεῷ πατρὶ καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη. 1:1 This letter is from Paul , {NEQ} Silas , * and Timothy . We are writing to the church in Thessalonica , to you who belong to God the Father and the Lord Jesus Christ . May God give you grace and peace .
1Thes.5:28 28 χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ᾽ ὑμῶν. 28 May the grace of our {NEQ} Lord Jesus Christ be with you .
2Thes.1:2 2χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 2 May God {NEQ} our {NEQ} Father * and the Lord Jesus Christ give you grace and peace .
2Thes.1:12 12ὅπως ἐνδοξασθῇ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ἐν ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ἐν αὐτῷ· κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 12 Then the name of our {NEQ} Lord Jesus will be honored because of the way you live , and you will be honored along with him . This is all made possible because of the grace of our {NEQ} God and Lord , Jesus Christ . * 
2Thes.2:16 16αὐτὸς δὲ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ θεὸς πατὴρ ἡμῶν, ἀγαπήσας ἡμᾶς καὶ δοὺς παράκλησιν αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν χάριτι, 16 Now may our {NEQ} Lord Jesus Christ himself and {NEQ} God our {NEQ} Father , who loved us and by his grace gave us eternal comfort and a wonderful hope ,
2Thes.3:18 18 χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν. 18 May the grace of our {NEQ} Lord Jesus Christ be with you all .
1Tim.1:2 2Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει· χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 2   I am writing to Timothy , my true son in the faith . May God the Father and Christ Jesus our {NEQ} Lord give you grace , mercy , and peace .
1Tim.1:12 12χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντί με, Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν· ὅτι πιστόν με ἡγήσατο θέμενος εἰς διακονίαν, 12 I thank Christ Jesus our {NEQ} Lord , who has given me strength to do his work . {NEQ} He considered me trustworthy and appointed me to serve him ,
1Tim.1:14 14ὑπερεπλεόνασεν δὲ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης, τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 14 {NEQ} Oh , how generous and gracious our {NEQ} Lord was ! He filled me with the faith and love that come from Christ Jesus .
1Tim.6:21 21ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν. χάρις μεθ᾽ ὑμῶν. 21 Some people have wandered from the faith by following such foolishness . May God’s grace be with you all .
2Tim.1:2 2Τιμοθέῳ, ἀγαπητῷ τέκνῳ, χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 2 I am writing to Timothy , my dear son . May God the Father and Christ Jesus our {NEQ} Lord give you grace , mercy , and peace .
2Tim.1:3 3χάριν ἔχω τῷ θεῷ— λατρεύω, ἀπὸ προγόνων, ἐν καθαρᾷ συνειδήσει· ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ μνείαν ἐν ταῖς δεήσεσίν μου νυκτὸς καὶ ἡμέρας· 3 Timothy , I thank {NEQ} God for you the God I serve with a clear conscience , just as my ancestors did . Night and day {NEQ} I constantly remember you in my {NEQ} prayers .
2Tim.1:9 9τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ· οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν, ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν— καὶ χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ— πρὸ χρόνων αἰωνίων· 9 For God saved us and called us to live a holy life . He did this , not because we deserved it , but because that was his plan from before the beginning of time to show us his {NEQ} grace through Christ Jesus .
2Tim.2:1 1σύ, οὖν τέκνον μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 2:1 Timothy , {NEQ} my dear son , be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus .
2Tim.4:22 22 κύριος μετὰ τοῦ πνεύματός σου. χάρις μεθ᾽ ὑμῶν. 22 May the Lord be with your {NEQ} spirit . And may his grace be with all of you .
Titus.1:4 4Τίτῳ, γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίστιν. χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. 4 I am writing to Titus , my true son in the faith that we share . May God the Father and Christ Jesus our {NEQ} Savior give you grace and peace .
Titus.2:11 11ἐπεφάνη γὰρ χάρις τοῦ θεοῦ, σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις. 11 For the grace of {NEQ} God has been revealed , bringing salvation to all people .
Titus.3:7 7ἵνα δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι κληρονόμοι γενηθῶμεν κατ᾽ ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου. 7 Because of his {NEQ} grace he declared us righteous and gave us confidence that we will inherit eternal life .
Titus.3:15 15ἀσπάζονταί σε οἱ μετ᾽ ἐμοῦ πάντες. ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς, ἐν πίστει. χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν. 15 Everybody here sends greetings {RPT} . Please give my greetings to the believers all who love us . May God’s grace be with you all .
Phlm.1:3 3χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 3 May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace .
Phlm.1:25 25 χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν. 25 May the grace of the Lord Jesus Christ be with your {NEQ} spirit .
Heb.2:9 9τὸν δὲ βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους ἠλαττωμένον, βλέπομεν Ἰησοῦν· διὰ τὸ πάθημα τοῦ θανάτου, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφανωμένον· ὅπως, χάριτι θεοῦ, ὑπὲρ παντὸς γεύσηται θανάτου. 9   What we do see is Jesus , who {NEQ} {NEQ} {NEQ} was given a position a little lower than the angels ; and because he {NEQ} suffered {NEQ} death for us , he is now crowned with glory and honor . Yes , by God’s grace , Jesus tasted death for everyone .
Heb.4:16 16προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος· ἵνα λάβωμεν ἔλεος, καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν. 16 So let us come boldly to the throne of our gracious God . There we will receive his mercy , and we will find grace to help us when we need it most .
Heb.10:29 29πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καταπατήσας, καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος ἐν ἡγιάσθη, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας. 29 Just think how much worse the punishment will be for those who have trampled on the Son of {NEQ} God , and have treated the blood of the covenant , which made us holy , as if it were common and unholy , and have insulted and disdained the Holy Spirit who {NEQ} brings God’s mercy to us .
Heb.12:15 15ἐπισκοποῦντες μή τις ὑστερῶν ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ· μή τις ῥίζα πικρίας ἄνω φύουσα ἐνοχλῇ, καὶ δι᾽ αὐτῆς μιανθῶσιν πολλοί· 15 Look after each other so that none of you fails to receive the grace of {NEQ} God . Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you , {NEQ} {NEQ} {RPT} corrupting many .
Heb.12:28 28διὸ βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες, ἔχωμεν χάριν δι᾽ ἧς λατρεύωμεν εὐαρέστως τῷ θεῷ μετὰ εὐλαβείας καὶ δέους· 28 Since we are receiving a Kingdom that is unshakable , let us be thankful and please {NEQ} God by {RPT} worshiping him with holy fear and awe .
Heb.13:9 9διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις, μὴ παραφέρεσθε· καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν οἱ περιπατοῦντες. 9 So do not be attracted by strange , {NEQ} new ideas . {NEQ} Your strength comes from God’s grace , not from rules about food , which don’t help those who follow them .
Heb.13:25 25 χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν. 25 May God’s grace be with you all .
Jas.4:6 6μείζονα δὲ δίδωσιν χάριν· διὸ λέγει, θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν. 6 But he gives us even more grace to stand against such evil desires . As the Scriptures say , {NEQ} God opposes the proud but favors the humble . * 
1Pet.1:2 2κατὰ πρόγνωσιν θεοῦ πατρός, ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος· εἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμὸν αἵματος Ἰησοῦ Χριστοῦ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη. 2 God the Father knew you and chose you long ago , and his Spirit has made you holy . As a result , you have obeyed him and have been cleansed by the blood of Jesus Christ . May God give you more and more grace and peace .
1Pet.1:10 10περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηραύνησαν προφῆται οἱ περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος προφητεύσαντες· 10 This salvation was something even the prophets wanted to know more about when they prophesied about this gracious salvation prepared for you .
1Pet.1:13 13διὸ ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας ὑμῶν νήφοντες· τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμῖν χάριν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ. 13 So think clearly {RPT} and exercise self-control . Look forward to the gracious salvation that will come to you when Jesus Christ is revealed to the world .
1Pet.2:19 19τοῦτο γὰρ χάρις εἰ διὰ συνείδησιν θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας πάσχων ἀδίκως. 19 For {RPT} God is pleased with you when you do what you know is right and patiently endure unfair treatment .
1Pet.2:20 20ποῖον γὰρ κλέος εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε; ἀλλ᾽ εἰ ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες ὑπομενεῖτε, τοῦτο χάρις παρὰ θεῷ. 20 Of course , you get no credit for being patient if {NEQ} you are beaten for doing wrong . But if you suffer for doing good and endure it patiently , God {RPT} is pleased with you .
1Pet.3:7 7οἱ ἄνδρες, ὁμοίως, συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει— τῷ γυναικείῳ, ἀπονέμοντες τιμὴν ὡς καὶ συνκληρονόμοις χάριτος ζωῆς· εἰς τὸ μὴ ἐγκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς ὑμῶν. 7 In the same way , you husbands must give honor to your wives . Treat your wife with understanding as you live together . {NEQ} She may be weaker than you are , but she is your equal partner in God’s gift of new life . Treat her as you should so your {NEQ} prayers will not be hindered .
1Pet.4:10 10ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν χάρισμα εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες· ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος θεοῦ. 10 God has given each of you a gift from his great variety of spiritual gifts . Use them well to serve one another .
1Pet.5:5 5ὁμοίως, νεώτεροι, ὑποτάγητε πρεσβυτέροις. πάντες δέ, ἀλλήλοις τὴν ταπεινοφροσύνην ἐγκομβώσασθε, ὅτι θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν. 5 In the same way , you younger men must accept the authority of the elders . And all of you , serve each other in {NEQ} humility , for {NEQ} God opposes the proud but favors the humble . * 
1Pet.5:10 10 δὲ θεὸς πάσης χάριτος, καλέσας ὑμᾶς εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὀλίγον παθόντας αὐτὸς καταρτίσει, στηρίξει, σθενώσει, θεμελιώσει. 10 {RPT} In his kindness God called you to share in his {NEQ} eternal glory by means of Christ Jesus . So after you have suffered a little while , he will restore , support , and strengthen you , and he will place you on a firm foundation .
1Pet.5:12 12διὰ Σιλουανοῦ, ὑμῖν τοῦ πιστοῦ ἀδελφοῦ ὡς λογίζομαι· δι᾽ ὀλίγων ἔγραψα, παρακαλῶν καὶ ἐπιμαρτυρῶν ταύτην εἶναι ἀληθῆ χάριν τοῦ θεοῦ· εἰς ἣν στῆτε. 12 I have written and sent this short letter to you with the help of Silas , * whom I commend to you as a faithful brother . My purpose in writing is to encourage you and assure you that what you are experiencing is truly part of {NEQ} God’s grace for you . Stand firm in this grace .
2Pet.1:2 2χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη ἐν ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ καὶ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 2 May God give you more and more grace and peace as you grow in your knowledge of {NEQ} God and Jesus our {NEQ} Lord .
2Pet.3:18 18αὐξάνετε δέ, ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. αὐτῷ δόξα, καὶ νῦν καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος· ἀμήν. 18 Rather , you must grow in the grace and knowledge of our {NEQ} Lord and Savior Jesus Christ . All glory to him , both now and forever ! Amen .
2Jn.1:3 3ἔσται μεθ᾽ ἡμῶν χάρις, ἔλεος, εἰρήνη, παρὰ θεοῦ πατρός καὶ παρὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ. 3 Grace , mercy , and peace , which come from God the Father and from Jesus Christ the Son of the Father will continue to be with us who live in truth and love .
Jude.1:4 4παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ θεοῦ ἡμῶν χάριτα μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν· καὶ τὸν μόνον δεσπότην καὶ κύριον ἡμῶν, Ἰησοῦν Χριστόν, ἀρνούμενοι. 4 I say this because some {RPT} ungodly people have wormed their way into your churches , saying that {NEQ} {NEQ} God’s marvelous grace allows us to live immoral lives . The condemnation of such people was recorded long ago , for they have denied our {NEQ} only Master and Lord , Jesus Christ .
Rev.1:4 4Ἰωάνης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ὤν, καὶ ἦν, καὶ ἐρχόμενος· καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ· 4 This letter is from John to the seven churches {RPT} in the province of Asia . * Grace and peace to you from the one who is , {NEQ} who always was , and who is still to come ; {NEQ} from the sevenfold Spirit {RPT} * before his {NEQ} throne ;
Rev.22:21 21 χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ μετὰ τῶν ἁγίων. 21 May the grace of the Lord Jesus be with {NEQ} God’s holy people .