The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

χρεία (chreia, 5532)

Meanings

duty, necessary, need, need [for], needs, needs [of us]

Greek-English Concordance: 49 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.3:14 14 δὲ Ἰωάνης διεκώλυεν αὐτόν. λέγων, Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με; 14 But {NEQ} John tried to talk him out of it . I am the one who needs to be baptized by you , he said , so why are you coming to me ?
Matt.6:8 8μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς, οἶδεν γὰρ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. 8 {NEQ} Don’t be like them , for your {NEQ} Father knows exactly what you need even before you ask him !
Matt.9:12 12 δὲ ἀκούσας, εἶπεν, Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ— ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες. 12 {NEQ} When Jesus heard this , he said , {NEQ} Healthy people don’t need a doctor {NEQ} {NEQ} sick people do .
Matt.14:16 16 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν— δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. 16 But {NEQ} Jesus said {RPT} , That isn’t necessary you feed them .
Matt.21:3 3καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε ὅτι, κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει, εὐθὺς δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς. 3 If anyone asks what you are doing , just say , The Lord needs them , and he will immediately let you take them .
Matt.26:65 65τότε ἀρχιερεὺς διέρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων, Ἐβλασφήμησεν· τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν· 65 Then the high priest tore his {NEQ} clothing to show his horror and said , Blasphemy ! Why do we need other witnesses ? {NEQ} {NEQ} You have all heard his blasphemy .
Mark.2:17 17καὶ ἀκούσας Ἰησοῦς, λέγει αὐτοῖς ὅτι, Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ— ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες. οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλούς. 17 {NEQ} When {NEQ} Jesus heard this , he told them , {NEQ} Healthy people don’t need a doctor {NEQ} {NEQ} sick people do . I have come to call not those who think they are righteous , but those who know they are sinners .
Mark.2:25 25καὶ λέγει αὐτοῖς, Οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυεὶδ ὅτε χρείαν ἔσχεν καὶ ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ; 25 {NEQ} Jesus said to them , Haven’t you ever read in the Scriptures what David did when he and his companions were hungry ?
Mark.11:3 3καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, Τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε, κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει καὶ εὐθὺς αὐτὸν ἀποστέλλει πάλιν ὧδε. 3 If anyone asks {RPT} , What are you doing ? just say , The Lord {RPT} needs it and will return {RPT} it soon .
Mark.14:63 63 δὲ ἀρχιερεὺς διαρήξας τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ λέγει, Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; 63 Then the high priest tore his {NEQ} clothing to show his horror and said , Why do we need other witnesses ?
Luke.5:31 31καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ— ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες· 31 {NEQ} {NEQ} Jesus answered them , {NEQ} Healthy people don’t need a doctor {NEQ} {NEQ} sick people do .
Luke.9:11 11οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες, ἠκολούθησαν αὐτῷ. καὶ ἀποδεξάμενος αὐτοὺς ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο. 11 But the crowds found out where he was going , and they followed him . {NEQ} He welcomed them and taught them about the Kingdom of {NEQ} God , and he healed those who were sick .
Luke.10:42 42ἑνὸς δέ ἐστιν χρεία· Μαριὰμ γὰρ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται αὐτῆς. 42 {NEQ} There is only one thing worth being concerned about . {NEQ} Mary has discovered it , and it will not be taken away from her .
Luke.15:7 7λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτως, χαρὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας. 7 {NEQ} {RPT} In the same way , there is more joy in {NEQ} heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over ninety-nine others who are righteous and haven’t strayed away !
Luke.19:31 31καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ, Διὰ τί λύετε; οὕτως ἐρεῖτε ὅτι, κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 31 If anyone asks , Why are you untying that colt ? just say , The Lord needs it .
Luke.19:34 34οἱ δὲ εἶπαν ὅτι, κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 34 And the disciples simply replied , The Lord needs it .
Luke.22:71 71οἱ δὲ εἶπαν, Τί ἔτι ἔχομεν μαρτυρίας χρείαν; αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 71 Why do we need other witnesses ? {NEQ} they said . {NEQ} We ourselves heard him say it .
John.2:25 25καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. 25 {NEQ} {NEQ} No one needed to tell him what {NEQ} mankind is really like {RPT} {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} {RPT} {RPT} .
John.13:10 10λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν, εἰ μὴ τοὺς πόδας νίψασθαι, ἀλλ᾽ ἔστιν καθαρὸς ὅλος· καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε, ἀλλ᾽ οὐχὶ πάντες. 10 Jesus replied {RPT} , {NEQ} A person who has bathed all over does not need to wash , except for the feet , * to be entirely clean . And you disciples are clean , but not all of you .
John.13:29 29τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν Ἰούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτὴν τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ. 29 Since Judas was their treasurer , some {NEQ} thought {NEQ} Jesus {NEQ} was telling him to go and pay for the food or to give some money to the poor .
John.16:30 30νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα, καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ. ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες. 30 Now we understand that you know everything , and there’s no need to question {NEQ} you . From this we believe that you came from God .
Acts.2:45 45καὶ τὰ κτήματα καὶ τὰς ὑπάρξεις ἐπίπρασκον καὶ διεμέριζον αὐτὰ πᾶσιν καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν· 45 {NEQ} They sold their {NEQ} property and {NEQ} possessions and shared the money with those in need .
Acts.4:35 35καὶ ἐτίθουν παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων, διεδίδετο δὲ ἑκάστῳ καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν. 35   and bring the money to the apostles to give {NEQ} to those in need .
Acts.6:3 3ἐπισκέψασθε δέ, ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτὰ πλήρεις πνεύματος καὶ σοφίας· οὓς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης. 3 And so , brothers , select seven men who {RPT} are well respected and are full of the Spirit and wisdom . We will give them this {NEQ} responsibility .
Acts.20:34 34αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ᾽ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται. 34 You know that these {NEQ} hands of mine have worked to supply my own {NEQ} needs and even the needs of those who were with me .
Acts.28:10 10οἳ καὶ πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς, καὶ ἀναγομένοις, ἐπέθεντο τὰ πρὸς τὰς χρείας. 10 {RPT} As a result we were showered with honors , and when the time came to sail , people supplied us with everything we would {NEQ} need for the trip .
Rom.12:13 13ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων, κοινωνοῦντες· τὴν φιλοξενίαν διώκοντες. 13 {NEQ} When God’s people are {NEQ} in need , be ready to help them . Always be eager to practice {NEQ} hospitality .
1Cor.12:21 21οὐ δύναται δὲ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί, Χρείαν σου οὐκ ἔχω· πάλιν κεφαλὴ τοῖς ποσίν, Χρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω· 21 {NEQ} The eye can never say to the hand , I don’t need you . The head can’t say to the feet , I don’t need you .
1Cor.12:24 24τὰ δὲ εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ χρείαν ἔχει. ἀλλὰ θεὸς συνεκέρασεν τὸ σῶμα τῷ ὑστερουμένῳ περισσοτέραν δοὺς τιμήν· 24 while the more honorable parts {RPT} do not require this special care . So {NEQ} God has put the body together such that extra honor and care are given to those parts that have less dignity .
Eph.4:28 28 κλέπτων, μηκέτι κλεπτέτω· μᾶλλον δέ, κοπιάτω ἐργαζόμενος ταῖς χερσὶν τὸ ἀγαθόν, ἵνα ἔχῃ μεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι. 28 If you are a thief , quit stealing . Instead , use your hands for good hard work , and then give generously to others in need .
Eph.4:29 29πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν μὴ ἐκπορευέσθω· ἀλλὰ εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας, ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσιν. 29 Don’t use foul or abusive language {RPT} . {NEQ} {NEQ} Let everything you say be good and helpful , so that your words will be an encouragement to those who hear them .
Phil.2:25 25ἀναγκαῖον, δέ, ἡγησάμην Ἐπαφρόδιτον τὸν ἀδελφόν, καὶ συνεργόν, καὶ συστρατιώτην μου· ὑμῶν δὲ ἀπόστολον καὶ λειτουργὸν τῆς χρείας μου, πέμψαι πρὸς ὑμᾶς· 25 Meanwhile , I thought I should send Epaphroditus back to you . He is a true brother , {NEQ} co-worker , and fellow soldier {RPT} . And he was your messenger {NEQ} to help me in my {NEQ} need .
Phil.4:16 16ὅτι καὶ ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ ἅπαξ καὶ δὶς εἰς τὴν χρείαν μοι ἐπέμψατε. 16 Even when I was in Thessalonica you sent help more than once .
Phil.4:19 19 δὲ θεός μου πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑμῶν κατὰ τὸ πλοῦτος αὐτοῦ ἐν δόξῃ, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 19 And this same God who takes care of me will supply all your needs from his glorious riches , which have been given to us in Christ Jesus .
1Thes.1:8 8ἀφ᾽ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται λόγος τοῦ κυρίου, οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ Ἀχαΐᾳ, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ τόπῳ πίστις ὑμῶν πρὸς τὸν θεὸν ἐξελήλυθεν· ὥστε μὴ χρείαν ἔχειν ἡμᾶς λαλεῖν τι, 8 And now the word of the Lord is ringing out from you to people everywhere , even beyond {NEQ} Macedonia and Achaia , for wherever we go we find people telling us about your {RPT} faith {RPT} in {NEQ} God . {NEQ} We don’t need to tell them about it ,
1Thes.4:9 9περὶ δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἔχετε γράφειν ὑμῖν, αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς θεοδίδακτοί ἐστε εἰς τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους· 9 But we don’t need to write to you about the importance of {NEQ} loving each other , * for {RPT} God himself has taught you to love one another .
1Thes.4:12 12ἵνα περιπατῆτε εὐσχημόνως πρὸς τοὺς ἔξω, καὶ μηδενὸς χρείαν ἔχητε. 12 Then people who are not Christians will respect the way you live , and you will not need to depend on others .
1Thes.5:1 1περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρείαν ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι· 5:1 Now concerning {RPT} {RPT} how and when all this will happen , dear brothers and sisters , * we don’t really need to write you .
Titus.3:14 14μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας· ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. 14 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Our people must learn to do good by meeting the urgent needs of others ; then they will not be unproductive .
Heb.5:12 12καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον· πάλιν, χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς τινὰ τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ θεοῦ· καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος καὶ οὐ στερεᾶς τροφῆς. 12 You have been believers so long now that you ought to be teaching others . Instead {NEQ} , you need someone {NEQ} to teach you again the basic things about {NEQ} God’s {NEQ} word . * {NEQ} You are like babies who need milk and cannot eat solid food .
Heb.7:11 11εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς Λευειτικῆς ἱερωσύνης ἦν, λαὸς γὰρ ἐπ᾽ αὐτῆς νενομοθέτηται, τίς ἔτι χρεία, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα, καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν Ἀαρὼν λέγεσθαι; 11 So if the priesthood of Levi , on which the law was based , {NEQ} {NEQ} {NEQ} could have achieved the perfection God intended , why did God need to establish a different priesthood , with a priest in the order of Melchizedek instead of the order of Levi and Aaron ? * 
Heb.10:36 36ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν, ἵνα τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ποιήσαντες· κομίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν· 36 {NEQ} Patient endurance is what you need now , so that you will continue to do {NEQ} God’s {NEQ} will . Then you will receive all that he has promised .
1Jn.2:27 27καὶ ὑμεῖς τὸ χρῖσμα ἐλάβετε ἀπ᾽ αὐτοῦ, μένει ἐν ὑμῖν, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς· ἀλλ᾽ ὡς τὸ αὐτοῦ χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστιν— καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος. καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μένετε ἐν αὐτῷ. 27 But you have {RPT} received the Holy Spirit {RPT} , * and he lives within you , so you don’t need {NEQ} anyone to teach you what is true . For the {RPT} Spirit * teaches you everything you need to know , and what he teaches is true {NEQ} it is not a lie . So just as he has taught you , remain in fellowship with Christ .
1Jn.3:17 17ὃς δ᾽ ἂν ἔχῃ τὸν βίον τοῦ κόσμου καὶ θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα καὶ κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ᾽ αὐτοῦ— πῶς ἀγάπη τοῦ θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ; 17 If someone has {NEQ} enough money to live well and sees a brother or sister {RPT} * in need but shows no compassion {RPT} {RPT} how can {NEQ} God’s {NEQ} love be in that person ?
Rev.3:17 17ὅτι λέγεις ὅτι, Πλούσιός εἰμι καὶ πεπλούτηκα· καὶ οὐδὲν χρείαν ἔχω. καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ταλαίπωρος καὶ ἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός. 17 {NEQ} You say , I am rich . {NEQ} I have everything I want . {NEQ} I don’t need a thing ! And you don’t realize that you are {NEQ} wretched and miserable and poor and blind and naked .
Rev.21:23 23καὶ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ, γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον. 23 And the city has no need of {NEQ} sun or {NEQ} moon {NEQ} {RPT} {RPT} , for the glory of {NEQ} God illuminates the city , and the Lamb is its light .
Rev.22:5 5καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἔτι— καὶ οὐκ ἔχουσιν χρείαν φωτὸς λύχνου καὶ φῶς ἡλίου— ὅτι κύριος θεὸς φωτίσει ἐπ᾽ αὐτούς· καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 5 And there will be no night there {NEQ} {NEQ} no need for lamps or sun for the Lord {NEQ} God will shine on them . And they will reign forever and ever .