The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

χρόνος (chronos, 5550)

Meanings

[a] time, [a] time [as], [a] while, [of] time, [the] time, [the] times, delay, in times, of time, time, times, while

Greek-English Concordance: 54 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.2:7 7τότε Ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας τοὺς μάγους, ἠκρίβωσεν παρ᾽ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος. 7 Then Herod called for a private meeting with the wise men , and he learned from them the time when the star first {NEQ} appeared .
Matt.2:16 16τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων ἐθυμώθη λίαν· καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων. 16 {NEQ} Herod was furious when he realized that the wise men had outwitted him . {NEQ} He sent soldiers to kill all the boys {RPT} in and around Bethlehem {RPT} who were two years old and under , based on the wise men’s {RPT} report of the star’s first appearance .
Matt.25:19 19μετὰ δὲ πολὺν χρόνον ἔρχεται κύριος τῶν δούλων ἐκείνων καὶ συναίρει λόγον μετ᾽ αὐτῶν. 19 After {NEQ} a long time their {NEQ} master returned from his trip and called them to give an account of how they had used his money .
Mark.2:19 19καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος ἐν νυμφίος μετ᾽ αὐτῶν ἐστὶν νηστεύειν; ὅσον χρόνον ἔχουσιν τὸν νυμφίον μετ᾽ αὐτῶν οὐ δύνανται νηστεύειν. 19 {NEQ} Jesus {NEQ} replied {RPT} , Do wedding guests fast while celebrating with the groom {RPT} ? Of course not . They can’t fast while the groom is with them .
Mark.9:21 21καὶ ἐπηρώτησεν τὸν πατέρα αὐτοῦ, Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; δὲ εἶπεν, Ἐκ παιδιόθεν. 21 How long has this been happening {RPT} ? {NEQ} Jesus asked the boy’s {NEQ} father . {NEQ} He replied , Since he was a little boy .
Luke.1:57 57τῇ δὲ Ἐλεισάβετ ἐπλήσθη χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν. 57 {NEQ} {NEQ} When it was {NEQ} time for Elizabeth’s {NEQ} baby to be born {RPT} , {NEQ} she gave birth to a son .
Luke.4:5 5καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν στιγμῇ χρόνου. 5 Then the devil took him up and revealed to him all the kingdoms of the world in a moment of time .
Luke.8:27 27ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν, ὑπήντησεν ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως ἔχων δαιμόνια. καὶ χρόνῳ ἱκανῷ οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μνήμασιν. 27 {NEQ} As Jesus was climbing out of the boat , a man who was possessed by demons came out to meet him . {NEQ} For a long time he had been homeless and naked , {NEQ} living in a cemetery outside the town .
Luke.8:29 29παρήγγειλεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν· καὶ ἐδεσμεύετο ἁλύσεσιν καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαιμονίου, εἰς τὰς ἐρήμους. 29 For Jesus had already commanded the {RPT} evil * spirit to come out of him . {NEQ} This spirit had often taken control of the man . Even when he was placed under guard and put in chains and shackles , {NEQ} he simply broke them and rushed out into the wilderness , completely under the demon’s power .
Luke.18:4 4καὶ οὐκ ἤθελεν ἐπὶ χρόνον, μετὰ ταῦτα δὲ εἶπεν ἐν ἑαυτῷ, Εἰ καὶ τὸν θεὸν οὐ φοβοῦμαι οὐδὲ ἄνθρωπον ἐντρέπομαι, 4 {NEQ} The judge ignored her for a while , but finally he said to himself , I don’t fear {NEQ} God or care about people ,
Luke.20:9 9ἤρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν τὴν παραβολὴν ταύτην· ἄνθρωπος ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ ἐξέδετο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν χρόνους ἱκανούς. 9 Now Jesus turned to the people again and told them this {NEQ} story : A man planted a vineyard , {NEQ} leased it to tenant farmers , and moved to another country to live for several years .
Luke.23:8 8 δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν, ἦν γὰρ ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων ἰδεῖν αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ καὶ ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ᾽ αὐτοῦ γινόμενον. 8 {NEQ} {NEQ} Herod {NEQ} was delighted at the opportunity to see {NEQ} Jesus , because he had heard about him and had been hoping {RPT} for a long time to see him perform {RPT} {RPT} a miracle .
John.5:6 6τοῦτον ἰδὼν Ἰησοῦς κατακείμενον καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ, Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; 6 When {NEQ} Jesus saw him and knew {NEQ} he had been ill for a long time , he asked him , Would you like to get well ?
John.7:33 33εἶπεν οὖν Ἰησοῦς, ̓Έτι χρόνον μικρὸν μεθ᾽ ὑμῶν εἰμί. καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με. 33 But {NEQ} Jesus told them , I will be with you only a little longer . Then I will return to the one who sent me .
John.12:35 35εἶπεν οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς, ̓Έτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν ἐστίν. περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ. καὶ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει. 35 {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} , My light will shine for you just a little longer . Walk in the light while you can , so the darkness will not overtake you . {NEQ} Those who walk in the darkness cannot see where they are going .
John.14:9 9λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Τοσοῦτον χρόνον μεθ᾽ ὑμῶν εἰμί, καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε; ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακεν τὸν πατέρα· πῶς σὺ λέγεις, Δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα; 9 {NEQ} Jesus replied {RPT} , Have I been with you all this time , Philip , and yet you still don’t know who I am ? Anyone who has seen me has seen the Father ! So why are you asking me to show him to you ?
Acts.1:6 6οἱ μὲν οὖν συνελθόντες, ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ; 6 So {NEQ} when the apostles were with Jesus , they kept asking him , Lord , has the {NEQ} time come for you to free {NEQ} Israel and restore our {NEQ} kingdom ?
Acts.1:7 7εἶπεν πρὸς αὐτούς, Οὐχ ὑμῶν ἐστὶν γνῶναι, χρόνους καιροὺς οὓς πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ· 7 He replied {RPT} , The Father alone has the authority to set those dates and times , {RPT} and they are not for you to know .
Acts.1:21 21δεῖ οὖν τῶν συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ χρόνῳ εἰσῆλθεν καὶ ἐξῆλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς κύριος Ἰησοῦς— 21 So now we must choose a replacement for Judas from among the men who were with us the entire time {RPT} we were traveling with the Lord Jesus
Acts.3:21 21ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων, ὧν ἐλάλησεν θεὸς διὰ στόματος τῶν ἁγίων ἀπ᾽ αἰῶνος αὐτοῦ προφητῶν. 21 For he must remain in heaven {NEQ} until the time for the final restoration of all things , {RPT} as {NEQ} God promised long ago through his {NEQ} holy prophets .
Acts.7:17 17καθὼς δὲ ἤγγιζεν χρόνος τῆς ἐπαγγελίας ἧς ὡμολόγησεν θεὸς τῷ Ἀβραάμ, ηὔξησεν λαὸς καὶ ἐπληθύνθη ἐν Αἰγύπτῳ. 17 As the time drew near when {NEQ} God would fulfill his {RPT} promise to {NEQ} Abraham , the number of our people in Egypt greatly increased .
Acts.7:23 23ὡς δὲ ἐπληροῦτο αὐτῷ τεσσερακονταετὴς χρόνος, ἀνέβη ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ. 23 One day when Moses was forty years old , he decided {RPT} to visit his {NEQ} relatives , the people of Israel .
Acts.8:11 11προσεῖχον δὲ αὐτῷ διὰ τὸ ἱκανῷ χρόνῳ ταῖς μαγείαις ἐξεστακέναι αὐτούς. 11 {NEQ} They listened closely to him because for a long time he had astounded them with his magic .
Acts.13:18 18καὶ ὡς τεσσερακονταετῆ χρόνον ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ. 18 He put up with them * through forty years of wandering in the wilderness .
Acts.14:3 3ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν, παρρησιαζόμενοι ἐπὶ τῷ κυρίῳ τῷ μαρτυροῦντι ἐπὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ· διδόντι σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν. 3 But the apostles stayed there a long time , preaching boldly about the grace of the Lord . And the Lord {RPT} proved their message was true by giving them power to do miraculous signs and wonders .
Acts.14:28 28διέτριβον δὲ χρόνον οὐκ ὀλίγον σὺν τοῖς μαθηταῖς. 28 And they stayed there with the believers for a long time .
Acts.15:33 33ποιήσαντες δὲ χρόνον, ἀπελύθησαν μετ᾽ εἰρήνης ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν πρὸς τοὺς ἀποστείλαντας αὐτούς. 33 {NEQ} They stayed for a while , and then the believers sent them back to the church in Jerusalem with a blessing of peace . * 
Acts.17:30 30τοὺς μὲν οὖν χρόνους τῆς ἀγνοίας ὑπεριδὼν θεός, τὰ νῦν παραγγέλλει τοῖς ἀνθρώποις πάντας πανταχοῦ μετανοεῖν. 30 {NEQ} {NEQ} God overlooked {NEQ} people’s ignorance about {NEQ} these things {NEQ} in earlier times , but now he commands {NEQ} everyone everywhere to repent of their sins and turn to him .
Acts.18:20 20ἐρωτώντων δὲ αὐτῶν ἐπὶ πλείονα χρόνον μεῖναι, οὐκ ἐπένευσεν. 20 {NEQ} They asked him to stay longer , but he declined .
Acts.18:23 23καὶ ποιήσας χρόνον τινά, ἐξῆλθεν διερχόμενος καθεξῆς τὴν Γαλατικὴν χώραν καὶ Φρυγίαν, στηρίζων πάντας τοὺς μαθητάς. 23 {NEQ} After spending some time in Antioch , Paul went back through {NEQ} Galatia and Phrygia , visiting and strengthening all the believers . * 
Acts.19:22 22ἀποστείλας δὲ εἰς τὴν Μακεδονίαν δύο τῶν διακονούντων αὐτῷ, Τιμόθεον καὶ ̓Έραστον, αὐτὸς ἐπέσχεν χρόνον εἰς τὴν Ἀσίαν. 22 {NEQ} He sent his two {NEQ} assistants , Timothy and Erastus , ahead to {NEQ} Macedonia while he stayed awhile longer in the province of Asia .
Acts.20:18 18ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἐπίστασθε ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ᾽ ἧς ἐπέβην εἰς τὴν Ἀσίαν πῶς μεθ᾽ ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην 18 {NEQ} When they arrived {RPT} he declared {RPT} , You know that from the day {RPT} I set foot in the province of Asia until now
Acts.27:9 9ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου· καὶ ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοὸς διὰ τὸ καὶ τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι, παρῄνει Παῦλος. 9   {NEQ} We had lost a lot of time . {NEQ} The weather was becoming dangerous for sea travel because {NEQ} it was so late in the fall , * and {NEQ} Paul spoke to the ship’s officers about it .
Rom.7:1 1ἤ, ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί— γινώσκουσιν γὰρ νόμον λαλῶ— ὅτι νόμος κυριεύει τοῦ ἀνθρώπου ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ; 7:1 Now , dear brothers and sisters * {NEQ} you who are familiar with {NEQ} the law don’t you know that the law applies only while a person is living ?
Rom.16:25 25τῷ δέ, δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου· καὶ τὸ κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου, χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένου. 25 Now all glory to God , who is able to make you strong , just as my {NEQ} Good News says . {NEQ} This message about Jesus Christ has revealed his plan for you Gentiles , a plan kept secret from the beginning of time .
1Cor.7:39 39γυνὴ δέδεται ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ ἀνὴρ αὐτῆς. ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν κυρίῳ. 39 A wife is bound to her {NEQ} husband as long as he lives . If {NEQ} her husband dies , she is free to marry anyone she wishes , but only if he loves the Lord . * 
1Cor.16:7 7οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν· ἐλπίζω γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν κύριος ἐπιτρέψῃ. 7 {NEQ} This time I don’t want {RPT} to make just a short visit and then go right on . {NEQ} I want to come and stay awhile {RPT} {RPT} , if the Lord will let me .
Gal.4:1 1λέγω δέ· ἐφ᾽ ὅσον χρόνον κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου· κύριος πάντων ὤν. 4:1 Think of it this way {NEQ} . If a father dies and leaves an inheritance for his young children , those children are not much better off than slaves until they grow up , even though they actually own everything their father had .
Gal.4:4 4ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον· 4 But when the right {NEQ} time came , {NEQ} God sent his {NEQ} Son , born of a woman , subject to the law .
1Thes.5:1 1περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρείαν ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι· 5:1 Now concerning {RPT} {RPT} how and when all this will happen , dear brothers and sisters , * we don’t really need to write you .
2Tim.1:9 9τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ· οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν, ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν— καὶ χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ— πρὸ χρόνων αἰωνίων· 9 For God saved us and called us to live a holy life . He did this , not because we deserved it , but because that was his plan from before the beginning of time to show us his {NEQ} grace through Christ Jesus .
Titus.1:2 2ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἣν ἐπηγγείλατο— ἀψευδὴς θεός— πρὸ χρόνων αἰωνίων. 2 This truth gives them confidence that they have eternal life , which God who does not lie promised them before the world began .
Heb.4:7 7πάλιν τινὰ ὁρίζει ἡμέραν, σήμερον· ἐν Δαυεὶδ λέγων μετὰ τοσοῦτον χρόνον καθὼς προείρηται, Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν· 7 So God set another time for entering his rest , and that time is today . God announced this through David much later in the words already quoted : Today when you hear his {NEQ} voice , don’t harden your {NEQ} hearts . * 
Heb.5:12 12καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον· πάλιν, χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς τινὰ τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ θεοῦ· καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος καὶ οὐ στερεᾶς τροφῆς. 12 You have been believers so long now that you ought to be teaching others . Instead {NEQ} , you need someone {NEQ} to teach you again the basic things about {NEQ} God’s {NEQ} word . * {NEQ} You are like babies who need milk and cannot eat solid food .
Heb.11:32 32καὶ τί ἔτι λέγω; ἐπιλείψει με γὰρ διηγούμενον χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ, Σαμψών, Ἰεφθάε, Δαυείδ, τε καὶ Σαμουήλ, καὶ τῶν προφητῶν· 32 How much more do I need to say ? {NEQ} {RPT} It would take too long to recount the stories of the faith of Gideon , Barak , Samson , Jephthah , David , {NEQ} {NEQ} Samuel , and all the prophets .
1Pet.1:17 17καὶ εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε· τὸν ἀπροσωπολήμπτως κρίνοντα κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον· ἐν φόβῳ τὸν τῆς παροικίας ὑμῶν χρόνον ἀναστράφητε· 17 And remember that the heavenly Father to whom you pray has no favorites . He will judge or reward you according to what you do . So you must live in reverent fear of him during your {NEQ} time as {NEQ} foreigners in the land .
1Pet.1:20 20προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου, φανερωθέντος δὲ ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν χρόνων δι᾽ ὑμᾶς· 20 God chose him as your ransom {RPT} long before {RPT} the world began , but he has now revealed him to you in these last {NEQ} days .
1Pet.4:2 2εἰς τὸ μηκέτι ἀνθρώπων ἐπιθυμίαις, ἀλλὰ θελήματι θεοῦ, τὸν ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ βιῶσαι χρόνον. 2 {NEQ} {NEQ} You won’t spend the rest of your lives chasing your own desires , but you will be anxious to do the will of God .
1Pet.4:3 3ἀρκετὸς γὰρ παρεληλυθὼς χρόνος, τὸ βούλημα τῶν ἐθνῶν κατειργάσθαι πεπορευμένους— ἐν ἀσελγείαις, ἐπιθυμίαις, οἰνοφλυγίαις, κώμοις, πότοις, καὶ ἀθεμίτοις εἰδωλολατρίαις. 3 {NEQ} You have had enough in the past of the evil things that godless people enjoy their immorality and lust , their feasting and drunkenness and wild parties , and their terrible worship of idols .
Jude.1:18 18ὅτι ἔλεγον ὑμῖν ὅτι ἐπ᾽ ἐσχάτου τοῦ χρόνου ἔσονται ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τῶν ἀσεβειῶν. 18 {RPT} They told you that in the last times there would be scoffers whose purpose in life is to satisfy {NEQ} their {NEQ} ungodly desires .
Rev.2:21 21καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα μετανοήσῃ, καὶ οὐ θέλει μετανοῆσαι ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς. 21 {NEQ} I gave her time to repent , but she does not want to turn away from her {NEQ} immorality .
Rev.6:11 11καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκή. καὶ ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσονται ἔτι χρόνον μικρόν ἕως πληρωθῶσιν καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν— οἱ μέλλοντες ἀποκτέννεσθαι— ὡς καὶ αὐτοί. 11 Then a white robe was given to each of them . And they were told to rest {NEQ} a little longer until the full number of {NEQ} their {NEQ} {NEQ} brothers and sisters * their {NEQ} fellow servants of Jesus who were to be martyred had joined them .
Rev.10:6 6καὶ ὤμοσεν ἐν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ, καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ· ὅτι, Χρόνος οὐκέτι ἔσται· 6 {NEQ} He swore an oath in the name of the one who lives forever and ever , who created the heavens and everything in them , {NEQ} the earth and everything in it , and the sea and everything in it . He said , There will be no more delay .
Rev.20:3 3καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον, καὶ ἔκλεισεν καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα μὴ πλανήσῃ ἔτι τὰ ἔθνη ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη. μετὰ ταῦτα δεῖ λυθῆναι αὐτὸν μικρὸν χρόνον. 3 {NEQ} The angel threw him into the bottomless pit , which he then shut and locked so Satan could not deceive the nations anymore until the thousand years were finished . Afterward he must be released for a little while .